Bank Pocztowy

Blog

Jak zmienić dane osobowe w Banku Pocztowym?

Każda zmiana danych osobowych wymaga aktualizacji w Banku, a jej brak może stać się przyczyną wielu kłopotów. Aby ich uniknąć warto pamiętać
o przekazaniu informacji o zmianie nazwiska, adresu czy dokumentu tożsamości.

Posiadając rachunek w Banku Pocztowym możesz dokonać aktualizacji danych osobowych w różnoraki sposób: poprzez serwis Pocztowy24, dzwoniąc na Infolinię, w Placówce Banku, w placówce pocztowej lub korespondencyjnie – wysyłając informację o zmianie danych na adres Banku. Oto krótka instrukcja, jak możesz zmienić poszczególne dane:

Aby zmienić dane zaloguj się do serwisu Pocztowy24, wybierz zakładkę Ustawienia,
a następnie zmień wybrane pozycje. Zmianę danych potwierdź kodem jednorazowym.
Po wprowadzeniu kodu Twoje dane zostaną zaktualizowane.

Aby dokonać zmiany zadzwoń na Infolinię Banku. Na początku rozmowy Pracownik Infolinii zada Ci kilka pytań. Poprosi Cię on o podanie numeru Klienta oraz wybranych cyfr
z hasła dostępu, ewentualnie innych danych osobowych, aby sprawdzić, czy rozmawia faktycznie z Tobą. Dzięki takiej weryfikacji możesz mieć pewność, że dostęp do Twojego konta oraz pieniędzy jest zabezpieczony i nikt niepowołany nie ma do nich dostępu.
Po prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania możesz złożyć dyspozycję zmiany danych. Zmienione dane zostaną natychmiast zaktualizowane.

W placówce Banku możesz dokonać zmiany wszelkich danych dotyczących Twojego konta bankowego, wystarczy, że wypełnisz formularz Powiadomienie o zmianie danych. Pracownik dokona weryfikacji zgodności danych zawartych w powiadomieniu z przedstawionym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a następnie składasz swój podpis. Zmienione dane zostaną wprowadzone do systemu przez Pracownika i od razu zaktualizowane.

Zgłoś w placówce chęć zmiany danych oraz wypełnij formularz Powiadomienie o zmianie danych. Pracownik dokona weryfikacji zgodności danych zawartych w powiadomieniu
z przedstawionym dokumentem tożsamości, a następnie na wypełnionym formularzu składasz swój podpis.

  • Korespondencyjnie

W ten sposób możesz zmienić jedynie niektóre dane, są to: adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail. W ten sposób możesz zmienić także sposób otrzymywania wyciągów bankowych.

Aby zmienić dane wypełnij odpowiednie pozycje w formularzu Powiadomienie o zmianie danych, który otrzymasz w placówce pocztowej lub w Oddziale Banku. Informacje o zmianie powyższych danych możesz także zawrzeć w napisanym własnoręcznie oświadczeniu.
Pamiętaj o podpisaniu go – Twój podpis musi być zgodny z podpisem złożonym na Umowie. Wypełniony i podpisany formularz lub oświadczenie wyślij na adres Banku:

Bank Pocztowy S.A.

ul. Jagiellońska 17

85- 959 Bydgoszcz

Twoje dane zostaną zmienione po otrzymaniu formularza lub oświadczenia przez Bank.

Ze względów bezpieczeństwa zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania do Banku wszelkich zmian danych osobowych (np. nazwiska, numeru PESEL, numeru NIP, dokumentu tożsamości)
i danych kontaktowych (tj. adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu e-mail). Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje pieniądze są bezpieczne, a poufne informacje
(np. wyciągi bankowe) nie trafią w niepowołane ręce.

Jeżeli masz wątpliwości, gdzie powinieneś się udać, aby zmienić nazwisko, adres
lub jakiekolwiek inne dane związane ze swoim kontem bankowym, poniższe zestawienie pomoże
Ci je rozwiać.

Zmiana danych w Banku Pocztowym

Pocztowy24 Infolinia Placówka Banku

Placówka pocztowa

Korespondencyjnie
Nazwisko      
Seria i numer dokumentu tożsamości (1)      

Adres zameldowania
 

     

Adres korespondencyjny

Numer telefonu komórkowego

Numer telefonu stacjonarnego
Numer telefonu wykorzystywany do autoryzacji kodami SMS(2)    

Adres e-mail

Wzór podpisu(3)

 

     

Dane w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej(4)

     

Zmiana sposobu otrzymywania wyciągów(5)

(1) dowód osobisty, paszport.

(2) jeżeli potwierdzasz realizowane transakcje kodami SMS, otrzymujesz je na wskazany przez Ciebie numer telefonu komórkowego. W przypadku zmiany lub utraty takiego numeru telefonu powinieneś pamiętać, aby poinformować o tym Bank, dzięki temu będziesz mógł realizować transakcje bez żadnych problemów.

(3) przy każdej wpłacie, wypłacie gotówki lub innych dyspozycjach zlecanych w oddziale Banku i na poczcie składasz podpis, który jest porównywany z wzorem podpisu złożonym przy zakładaniu konta.

(4) w przypadku zmiany takich danych jak: NIP, REGON, PKD, nazwa firmy, adres, powinieneś jak najszybciej zaktualizować je także w Banku.

(5) możesz zamówić wysyłanie wyciągów bankowych na adres do korespondencji lub na adres e-mail, możesz też zrezygnować z otrzymywania wyciągów.

Skomentuj