pomocbezpieczeństwo
    Infolinia 801 100 500

AAA

poleć znajomemu

Wymagane dokumenty

Niniejsza strona umożliwia zapoznanie się z dokumentami wymaganymi w przypadku wnioskowania w Banku Pocztowym o Kredyty gotówkowe, mieszkaniowe oraz Kredyty w ROR. Jeśli wnioskowałeś o kredyt sprawdź jakich dokumentów może oczekiwać od Ciebie Bank zanim otrzymasz pozytywną decyzję kredytową.

 

Dokumenty formalno–prawne:

1. Dowód osobisty (do wglądu) oraz drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) 5)
2. Umowa o wyłączeniu, ograniczeniu lub poszerzeniu wspólnoty majątkowej małżeńskiej, zawarta w formie aktu notarialnego lub prawomocne orzeczenie sądu w przedmiocie zniesienia wspólnoty majątkowej, o ile dotyczy (kserokopia)

Dokumenty finansowe:

Klient uzyskujący dochód z tytułu umowy o pracę

1.Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości osiągniętego wynagrodzenia netto za okres 3 ostatnich miesięcy na druku BP (oryginał) lub
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości osiągniętego wynagrodzenia brutto/netto za okres 3 ostatnich miesięcy na formularzu innym niż druk BP, pod warunkiem, że zawiera wszystkie wymagane informacje (oryginał) 4) lub
Inny dokument (oryginał) pozwalający na weryfikację wysokości osiągniętego dochodu netto za okres 3 ostatnich miesięcy w przypadku klientów posiadających ROR w BP na który wpływa wynagrodzenie, z uwzględnieniem zapisów Lp.3, lub
Inny dokument (oryginał) pozwalający na weryfikację wysokości osiągniętego dochodu netto za okres 3 ostatnich miesięcy w przypadku klientów posiadających ROR w innym banku na który wpływa wynagrodzenie wraz z wydrukami/wyciągami z konta bankowego z tego okresu (kserokopia)
2. Dodatkowo dla transakcji kredytowych powyżej 50 000 zł, z wyłączeniem pracowników ZOR, klientów zakwalifikowanych do grupy wolnych zawodów oraz klientów posiadających ROR w BP na które wpływa wynagrodzenie, wyciągi bankowe potwierdzające wpływy za okres 3 ostatnich miesięcy (kserokopia) lub
Druki KW (wypłaty z kasy) za okres 3 ostatnich miesięcy (kserokopia) lub
Zaświadczenie z ZUS o opłaconych składkach za okres 3 ostatnich miesięcy (oryginał)
3. Dla klientów posiadających  ROR  w  BP, na które wpływa wynagrodzenie i kwoty  kredytu  gotówkowego  do 5 000 zł lub limitu w ramach karty kredytowej podstawą do ubiegania się o kredyt/limit jest inny dokument pozwalający na weryfikację wysokości osiągniętego dochodu netto za okres 3 ostatnich miesięcy (oryginał)

Klient prowadzący gospodarstwo rolne

1. Zaświadczenie z UG o dochodach z gospodarstwa rolnego za ostatni rok lub o liczbie hektarów przeliczeniowych (oryginał) 
2. Zaświadczenie z UG o niezaleganiu w opłatach podatku (oryginał) 
3. Zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu w opłatach składek ubezpieczeniowych (oryginał) 
4. Dla rolników uzyskujących dochody z tytułu sprzedaży mleka faktury (kserokopia) 3) /zaświadczenie o dostawach mleka (oryginał) 3) potwierdzające dochody w poszczególnych miesiącach ze sprzedaży ciągłej (comiesięcznej) produktu wraz z umową/kontraktem na sprzedaż ciągłą produktów rolnych (kserokopia)

Klient uzyskujący dochód z tytułu emerytury/świadczenia przedemerytalnego

1. Decyzja o przyznaniu / ostatniej waloryzacji / przeliczeniu świadczenia (kserokopia) lub
Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości świadczenia (oryginał) lub
Przekaz pocztowy, wyciąg z rachunku bankowego za ostatni miesiąc (kserokopia) - dotyczy świadczeń krajowych
2. Dokument o przyznaniu i wysokości świadczenia (kserokopia) 1) oraz odprowadzaniu podatku przez bank będący płatnikiem (kserokopia) - dotyczy świadczeń z zagranicy 
3.  Wyciągi bankowe za okres ostatnich 3 miesięcy potwierdzające wpływ (kserokopia) - dotyczy świadczeń z zagranicy 
4. Dla klientów posiadających ROR w BP oraz kwoty kredytu gotówkowego do 5 000 zł podstawą do ubiegania się o kredyt jest inny dokument pozwalający na weryfikację wysokości osiągniętego dochodu netto (oryginał)

Klient uzyskujący dochód z tytułu renty (w tym renty inwalidzkiej, rodzinnej, socjalnej, strukturalnej)

1. Decyzja o przyznaniu świadczenia (kserokopia) lub 
Orzeczenie komisji lekarskiej (kserokopia) lub 
Legitymacja emeryta – rencisty (kserokopia) 
2.Decyzja o ostatniej waloryzacji/przeliczeniu świadczenia (kserokopia) lub
Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości świadczenia (oryginał) lub
Odcinek świadczenia, przekaz pocztowy, wyciąg z rachunku bankowego za ostatni miesiąc (kserokopia)
3. Dla klientów posiadających ROR w BP oraz kwoty kredytu gotówkowego do 5 000 zł podstawą do ubiegania się o kredyt jest inny dokument pozwalający na weryfikację wysokości osiągniętego dochodu netto (oryginał)

Klient uzyskujący dochód z tytułu umowy cywilno – prawnej (w tym kontrakt menadżerski, umowa zlecenie, umowa o dzieło)

1. Aktualne umowy/kontrakty potwierdzające stosunek pracy (kserokopia) lub
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach potwierdzające rodzaj umowy (oryginał) 
2. Dokumenty potwierdzające 6-cio miesięczny staż pracy oraz comiesięczny wpływ wynagrodzenia z okresu 6 ostatnich miesięcy, z wyjątkiem umowy zlecenie oraz umowy o dzieło, gdzie w badanym okresie muszą wystąpić minimalnie 4 wpływy, np.  wyciągi bankowe (kserokopia), opinia bankowa (oryginał), z wyłączeniem klientów posiadających ROR w BP, na które wpływa wynagrodzenie
3. Dla transakcji powyżej 50 000 zł, z wyłączeniem pracowników ZOR, zatrudnionych na podstawie kontraktu menadżerskiego, roczne zeznanie podatkowe za rok ubiegły (kserokopia) 2) 

Klient uzyskujący dochód z tytułu umowy/kontraktu marynarskiego

1. Książeczka marynarska (kserokopia) 
2. Umowy o pracę/kontrakty zawarte z armatorem w roku bieżącym i poprzednim (kserokopia) 1) lub
3 ostatnie kontrakty marynarskie (kserokopia) 1) 
3. Wyciągi bankowe/dowody wypłat za okres ostatnich 12 miesięcy (kserokopia) 1), z wyłączeniem klientów posiadających ROR w BP, na które wpływa wynagrodzenie
4. Dodatkowo dla osób zatrudnionych u armatora krajowego roczne zeznanie podatkowe za rok ubiegły (kserokopia) 2) lub 
Zaświadczenie z US o wysokości dochodu za rok ubiegły (oryginał) - dotyczy klientów rozliczających się indywidualnie z US 

Klient uzyskujący dochód z tytułu najmu/dzierżawy (poza działalnością gospodarczą)

1. Umowa najmu/dzierżawy oraz aneksy do umowy, o ile były podpisywane (kserokopia)  
2. Oświadczenie, że umowa najmu/dzierżawy nie została wypowiedziana wraz z informacją o sposobie rozliczania się z US oraz wysokości miesięcznych kosztów (np. podatku od nieruchomości, opłat eksploatacyjnych, czynszu, wywóz śmieci, ochronę, itp.), o ile w umowie nie zaznaczono, że koszty te ponosi najemca (oryginał)

3. Roczne zeznanie podatkowe za rok ubiegły (kserokopia) 2) lub
Zaświadczenie z US o wysokości dochodu za rok ubiegły (oryginał) lub 
Zaświadczenie z US o wysokości zapłaconego podatku (oryginał) lub 
Wyciągi bankowe za okres ostatnich 3 miesięcy potwierdzające wpływ z tytułu umowy najmu / dzierżawy (kserokopia), z wyłączeniem klientów posiadających ROR w BP, na które wpływa wynagrodzenie 
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do wynajmowanego/dzierżawionego lokalu (kserokopia)

Klient, w tym klient zakwalifikowany do grupy wolnych zawodów, uzyskujący dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

1.Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia) lub
Wydruk z Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający dokonanie rejestracji (oryginał) lub
Inny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej, np. koncesja, licencja, zezwolenie, odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (kserokopia)
2. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (kserokopia) lub
Wydruk z Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający numer REGON (oryginał)
3. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (kserokopia) lub
Wydruk z Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający numer NIP (oryginał)
4. Zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłatach podatku dochodowego (oryginał) 
5. Zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu w opłatach składek ubezpieczeniowych (oryginał)
6. Dla transakcji powyżej 50 000 zł roczne zeznanie podatkowe (kserokopia) 2) lub
Zaświadczenie z US o wysokości osiągniętego dochodu lub przychodu za rok ubiegły (oryginał) wraz z potwierdzeniem wpłaty składek do ZUS/KRUS (kserokopia)

pozostałe w zależności od rodzaju prowadzonej sprawozdawczości:

a) Książka przychodów i rozchodów 

1. Roczne zeznanie podatkowe za rok ubiegły (kserokopia) 2) lub
Do 30 kwietnia danego roku podsumowanie Książki przychodów i rozchodów za poszczególne miesiące ubiegłego roku (kserokopia)
2. Podsumowanie Książki przychodów i rozchodów za poszczególne miesiące roku bieżącego (kserokopia) 
3. Potwierdzenie wpłat podatku dochodowego (z terminem wpłaty najpóźniej do 23 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni) do US (kserokopia) 3), z wyłączeniem sytuacji kiedy wpłaty są dokonywane przez konto w BP oraz z wyłączeniem klientów zakwalifikowanych do grupy wolnych zawodów ubiegających się o kredyt gotówkowy. W przypadku zwolnienia z płacenia podatku oświadczenie klienta o nie odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy (oryginał) oraz dokument z US (kserokopia) potwierdzający ten fakt.
4. Potwierdzenie wpłat składek do ZUS/KRUS (kserokopia) 3) , z wyłączeniem sytuacji kiedy wpłaty są dokonywane przez konto w BP oraz z wyłączeniem klientów zakwalifikowanych do grupy wolnych zawodów ubiegających się o kredyt gotówkowy. 

b) Ryczałt ewidencjonowany

1. Ewidencja przychodów (kserokopia) 3) 
2. Roczne zeznanie podatkowe za rok ubiegły (kserokopia) 2) lub 
Zaświadczenie z US o wysokości osiągniętego przychodu za rok ubiegły (oryginał)

c) Karta podatkowa

1.Decyzja US dotycząca ustalenia stawki karty podatkowej na rok bieżący (kserokopia)
Warunkowo w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, w sytuacji gdy US nie wydał nowej decyzji, należy przyjąć decyzję za rok ubiegły (kserokopia)
2. Roczne zeznanie podatkowe za rok ubiegły (kserokopia) 2) 

d) Księga handlowa

1. Zaświadczenie z US o wysokości osiągniętego dochodu za rok ubiegły (oryginał) lub
Roczne zeznanie podatkowe za rok ubiegły (kserokopia) 2) wraz ze sprawozdaniem finansowych firmy za rok ubiegły i bieżący (kserokopia)

1) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
2) Dokumenty muszą zawierać potwierdzenie złożenia ich w Urzędzie Skarbowym, zwrotkę podpisaną przez odbiorcę listu lub listowne potwierdzenie nadania przesyłki poleconej.

3) Dla wnioskowanej kwoty do 30 000 zł klient przedkłada dokumenty z ostatnich 6 miesięcy; dla wnioskowanej kwoty powyżej 30 000 zł klient przedkłada dokumenty z ostatnich 12 miesięcy.
W przypadku wymogu przedłożenia wpłat podatku dochodowego do US z ostatnich 6 miesięcy muszą być odprowadzone minimum 3 wpłaty.
W przypadku wymogu przedłożenia wpłat podatku dochodowego do US z ostatnich 12 miesięcy musi być odprowadzone minimum 8 wpłat.
4) Dla wniosków o kredyt gotówkowy w przypadku gdy zaświadczenie jest wystawione przez ZOR1 lub przez pracodawcę klienta zakwalifikowanego do grupy wolnych zawodów i brakuje na nim informacji, iż zakład pracy nie znajduje się w stanie likwidacji, upadłości lub nie jest prowadzone postępowanie ugodowe oraz nie wskazane zostało stanowisko pracy nie wymaga się uzupełnienia tych informacji.

5) W przypadku kredytu gotówkowego przyznanego na podstawie innego dokumentu pozwalającego na weryfikację wysokości osiągniętego dochodu (dotyczy klientów posiadających ROR w BP oraz kwoty kredytu do 5 000 zł)  oraz kredytu w ROR za drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość dopuszcza się uwzględnienie ostatniego opłaconego rachunku (nie starszego niż 2 miesiące) lub w przypadku emerytów i rencistów legitymacji, decyzji o ostatniej waloryzacji świadczenia, ostatniego dowodu wypłaty  świadczenia.

Pobierz pliki:

 

Wniosek kredytowyWniosek kredytowy
Karta klientaKarta klienta
Zaświadczenie z zakładu pracyZaświadczenie z zakładu pracy
Ogólne warunki ubezpieczeniaOgólne warunki ubezpieczenia Hestia
 Ogólne warunki ubezpieczeniaOgólne warunki ubezpieczenia Aviva
Zgłoszenie roszczeniaZgłoszenie roszczenia Hestia 
Zgłoszenie roszczeniaZgłoszenie roszczenia Aviva