pomocbezpieczeństwo

AAA

poleć znajomemu

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji prezentuje tryb oraz wysokość pobieranych przez Bank opłat i prowizji z tytułu obsługi Klientów detalicznych w zakresie produktów będących w ofercie Banku.

 

Rachunki ROR

L.p.

Rodzaj czynności/
usługi

Tryb pobierania  
opłaty/prowizji

Pocztowe Konto ZawszeDarmowe

1. 

Otwarcie i prowadzenie rachunków, udostępnianie usług

1.1 

Otwarcie rachunku 

jednorazowo 

0 zł 

1.2 

Prowadzenie rachunku 

miesięcznie 

0 zł - gwarancja niezmiennności opłaty

1.3 

Ustanowienie dyspozycji Klienta 
na wypadek śmierci 

za każde ustanowienie

5 zł 

1.4

Odwołanie dyspozycji Klienta 
na wypadek śmierci 

za każde odwołanie

5 zł

1.5 

Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku 

za każde ustanowienie 

5 zł

1.6

Odwołanie pełnomocnictwa do rachunku 

za każde odwołanie 

5 zł

1.7

Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny

jednorazowo

5 zł

1.8 

Zmiana rodzaju konta z Pocztowego Konta Plus na Pocztowe Konto Standard/Nestor (aneks lub dyspozycja telefoniczna) 

jednorazowo 

nie dotyczy

2. 

Usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24/PocztowySMS

2.1 

Nadanie dostępu do usługi TELEKONTO/Pocztowy24/ PocztowySMS

jednorazowo 

0 zł 

2.2

Wysłanie kodu SMS

za każde wysłanie

0 zł 

2.3

Doładowanie telefonu pre-paid

za każde doładowanie

0 zł 

2.4

Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO lub Pocztowy24 listem na adres korespondencyjny

jednorazowo 

5 zł

2.5

Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO lub Pocztowy24  SMS-em

jednorazowo 

0 zł

2.6

Zdefiniowanie/modyfikacja kontrahenta na liście kontarhentów w Deklaracji TELEKONTA lub usłudze Pocztowy24

za każde 
zdefiniowanie/modyfikację

0 zł

2.7

Zapytanie przez PocztowySMS bez pakietu lub po wykorzystaniu pakietu10)

za każde zapytanie

4 zapytania 0 zł, każde kolejne 0,50 zł

2.8

Pakiet 4 zapytań przez PocztowySMS

za każdy pakiet

1 zł

2.9

Pakiet 20 zapytań przez PocztowySMS

za każdy pakiet

4 zł

2.10

Pakiet 50 zapytań przez PocztowySMS

za każdy pakiet

8 zł

3. 

Przelewy w zł

3.1 

Przelew wewnętrzny (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku) 

 

a) zlecony osobiście w placówce Banku lub w placówce pocztowej/zlecony drogą korespondencyjną 

od każdego przelewu 

 2,5 zł 

 

b) zlecony drogą telefoniczną za pośrednictwem Konsultanta 

od każdego przelewu 

1,5 zł 

 

c) zlecony telefonicznie za pośrednictwem serwisu automatycznego IVR 

od każdego przelewu 

0 zł 

 

d) zlecony za pośrednictwem usługi Pocztowy 24 

od każdego przelewu 

0 zł  

3.2 

Przelew zewnętrzny (na rachunek prowadzony w innym banku):

 

a) zlecony osobiście w placówce Banku lub w placówce pocztowej/zlecony drogą korespondencyjną 

od każdego przelewu 

2,5 zł 

 

b) zlecony drogą telefoniczną za pośrednictwem Konsultanta 

od każdego przelewu 

 1,5 zł 

 

c) zlecony telefonicznie za pośrednictwem serwisu automatycznego IVR 

od każdego przelewu 

0 zł 

 

d) zlecony za pośrednictwem usługi Pocztowy24 

od każdego przelewu 

0 zł  

 

e) przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku 

od każdego przekazu 

10 zł 
plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki

3.3 

Zlecenie realizowane systemem SORBNET 

od każdego zlecenia 

15 zł

4. 

Stałe zlecenie płatnicze

4.1 

Zdefiniowanie/modyfikacja/odwołanie zlecenia:

 

a) w placówce Banku lub placówce pocztowej/drogą korespondencyjną/przez Konsultanta 

od każdego zlecenia 

2,5 zł 

 

b) za pośrednictwem usługi Pocztowy 24 

od każdego zlecenia 

0 zł 

4.2 

Realizacja zlecenia 

od każdego zlecenia 

0 zł 

5. 

Polecenie zapłaty z rachunku dłużnika

5.1 

Zdefiniowanie/odwołanie/modyfikacja polecenia zapłaty lub upoważnienia do obciążenia rachunku 

od każdego zdefiniowania/odwołania/modyfikacji 

 2,5 zł 

5.2 

Realizacja polecenia zapłaty 

od każdego wykonanego polecenia 

0 zł 

6. 

Wpłaty/wypłaty gotówkowe w zł

6.1 

Wpłata gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej na rachunek prowadzony w Banku 

za każdą wpłatę

0 zł 

6.2

Wpłata gotówkowa za pośrednictwem wpłatomatów sieci Euronet

za każdą wpłatę

0 zł

6.3 

Wypłata gotówkowa z rachunku dokonywana w placówce Banku lub placówce pocztowej 

za każdą wypłatę 

0 zł 

6.4 

Dostarczenie Posiadaczowi gotówki
pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty: 

 

za każdą wypłatę 

 

1,5% kwoty min. 5 zł

7. 

Wyciągi z rachunku, odpisy, potwierdzenia i inne

7.1

Sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie papierowej z zastrzeżeniem lp. 7.2

od przesłanego wyciągu

5 zł

7.2

Sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie papierowej 
- dotyczy rachunków objętych usługą Pocztowy24 (obowiązuje od 1.03.2011 r.)

od przesłanego wyciągu

5 zł

7.3

Sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej

od przesłanego wyciągu

0 zł

7.4

Wygenerowanie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej

za pierwszy wyciąg w miesiącu

0 zł

7.5

Wygenerowanie wyciągu w Pocztowy24

za każdy wyciąg

0 zł

7.6

Sporządzenie odpisu: obrotów/wyciągu/transakcji na rachunku

za każy odpis/
wyciąg/odpis transakcji

15 zł

7.7

Wydanie potwierdzenia dokonania transakcji na  rachunku zleconej osobiście w placówce Banku lub placówce pocztowej w dniu jej wykonania

za każde potwierdzenie

0 zł

7.8

Realizacja dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku  na Lokatę Terminową

za każdą dyspozycję

0 zł

7.9

Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku (nie dotyczy dyspozycji blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku z Bankiem) 

jednorazowo

50 zł

7.10

Pisemne upomnienie dotyczące powstania

zadłużenia na rachunku4)

za każde upomnienie
bez wzgędu na liczbę adresatów,
do których jest kierowane
upomnienie

nie więcej niż 18 zł 7)

 

Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o powstaniu niedozwolonego zadłużenia na rachunku 6)

za każde powiadomienie

5 zł

7.11

Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

 

a) w formie elektronicznej

za każde powiadomienie

0 zł

 

b) w formie sms

za każde powiadomienie

0,20  zł

 

c) telefonicznie

za każde powiadomienie

2 zł

 

d) w formie papierowej

za każde powiadomienie

5 zł

7.12

Wydanie dokumentów płatniczych
i/lub kopert

za każdą przesyłkę

5 zł 

7.13

Zapytanie o saldo rachunku
za pośrednictwem Konsultanta

za każde zapytanie 

5 zł  

7.14

Zastrzeżenie formularzy płatniczych

za każde zastrzeżenie

5 zł

8.

Limit debetowy w rachunku

8.1

Uruchomienie limitu debetowego

jednorazowo

 

0 zł

8.2

Pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego
zadłużenia5)

za każde upomnienie/wezwanie
bez wzgędu na liczbę adresatów,
do których jest kierowane
upomnienie/wezwanie

nie więcej niż 18 zł 7)

8.3

Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o powstaniu niedozwolonego zadłużenia na rachunku 6)

za każde powiadomienie

5zł

4) Jako zadłużenie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym. 

5) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku przekroczenia limitu debetowego lub nie spłacenia w umówionym terminie kwoty dozwolonego debetu. Po wystąpieniu zadłużenia przeterminowanego w wysokości powyżej 20 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie listem poleconym. W przypadku braku spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym w upomnieniu, Bank wzywa Posiadacza/Współposiadaczy do zapłaty długu listem poleconym. Jeżeli Posiadacz/Współposiadacze nie uregulowali zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty, Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Posiadacza/Współposiadaczy po 64 dniu od wystąpienia zaległości przekraczającej 20 zł i niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.

6) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza/Współposiadaczy upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.

7) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

8) Opłaty nie pobiera się za zapytania dotyczące: sprawdzenie salda karty przedpłaconej, zablokowanie dostępu do kanału Pocztowy24, zablokowanie dostępu do kanału TELEKONTO. 

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

L.p.

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty/prowizji

Rachunki terminowych
 lokat oszczędnościowych

1.

Otwarcie i prowadzenie rachunków, udostępnianie usług

1.1

Otwarcie rachunku

jednorazowo

0 zł

1.2

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

0 zł

1.3

Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny

jednorazowo

0 zł

1.4

Ustanowienie/odwołanie dyspozycji Klienta na wypadek śmierci

za każde ustanowienie/odwołanie

0 zł

1.5

Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku

za każde ustanowienie/odwołanie

0 zł

2.

Przelewy w złotych

2.1

Przelew na rachunek w innym banku:

 

 

a) zlecony osobiście w oddziale

od każdego przelewu

nie dotyczy

 

b) z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych

od każdego przelewu

5 zł

 

c) z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych, zakładanych przez www (kapitał + odsetki)

jednorazowo

0 zł

2.2

Zlecenie telekomunikacyjne realizowane systemem SORBNET

od każdego zlecenia

15 zł

3.

Wyciągi z rachunku, odpisy, potwierdzenia i inne

3.1

Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej drogą korespondencyjną

jednorazowo

10 zł

3.2

Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej drogą telefoniczną

jednorazowo

10 zł

3.3

Sporządzenie odpisu obrotów/wyciągu/operacji na rachunku

jednorazowo za każdy miesiąc/wyciąg/operację

10 zł

3.4

Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku (nie dotyczy dyspozycji blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku z Bankiem).

jednorazowo

50 zł

3.5

Pisemne upomnienie  dotyczące powstania zadłużenia na rachunku 2)

za każde upomnienie/wezwanie bez względu na liczbę adresów, do których jest kierowane upomnienie

nie dotyczy

3.6

Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o powstaniu niedozwolonego zadłużenia na rachunku 3)

za każde powiadomienie

nie dotyczy

3.7

Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego
z rachunku4)

za każdy przekaz

5 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki

4.

Pozostałe usługi za które Bank nie pobiera opłat

4.1

Aktywacja usługi TELEKONTO

4.2

Przesłanie wyciągu z rachunku raz w miesiącu (nie dotyczy Rachunku terminowych lokat oszczędnościowych)

4.3

Przelew wewnętrzny (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku)

4.4

Wpłata gotówkowa na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w placówkach Banku i placówkach pocztowych

4.5

Wpłata gotówkowa na Pocztowe Konto Walutowe. Wpłaty gotówkowe w walucie realizowane są w wybranych placówkach Banku

4.6

Wypłata gotówkowa z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dokonywana w placówce Banku lub placówce pocztowej

4.7

Wypłata gotówkowa z Pocztowego Konta Walutowego. Wypłaty gotówkowe w walucie realizowane są w wybranych placówkach Banku.

4.8

Wydanie na wniosek Posiadacza potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej osobiście w placówce Banku

2) Jako zadłużenie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

3) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza/Współposiadacza upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.

4) Dotyczy wypłaty w zł.

5) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk , koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

Zobacz również