pomocbezpieczeństwo
    Infolinia 801 100 500

AAA

poleć znajomemu

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji prezentuje tryb oraz wysokość pobieranych przez Bank opłat i prowizji z tytułu obsługi Klientów detalicznych w zakresie produktów będących w ofercie Banku.

 

Pocztowe Konto ZawszeDarmowe

L.p.Rodzaj Czynności/ Usługi

Tryb pobierania opłaty/prowizji

Pocztowe Konto ZawszeDarmowe

1.PROWADZENIE RACHUNKU 
1.1Opłata za prowadzenie rachunku

miesięcznie

0 zł
gwarancja niezmienności opłaty

2.PRZELEWY, ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY
2.1Przelew krajowy w złotych1), realizowany przez:
a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

od każdego przelewu

2,5 zł

b) telefon (konsultant)

1,5 zł

c) Pocztowy24 / telefon (IVR)

0 zł

2.2Przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego realizowany przez: 
a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

od każdego przelewu

7 zł

b) telefon (konsultant)

7 zł

c) Pocztowy24 / telefon (IVR)

0 zł

2.3Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku

od każdego przekazu

15 zł

2.4Zlecenie realizowane systemem SORBNET

od każdego zlecenia

20 zł

2.5Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego lub polecenia zapłaty dłużnika, realizowane przez: 
a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną/ telefoniczną (konsultant)

od każdego zlecenia

2,5 zł

b) za pośrednictwem usługi Pocztowy24 

0 zł

3.WYPŁATY GOTÓWKOWE W ZŁ 
3.1Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty:

za każdą wypłatę

1,5% kwoty min. 7 zł

4.USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ: TELEKONTO / POCZTOWY24 / POCZTOWYSMS
4.1Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO lub Pocztowy24 listem na adres korespondencyjny

jednorazowo

7 zł

4.2Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem Konsultanta

za każde zapytanie

7 zł

5.LIMIT DEBETOWY W RACHUNKU
5.1Uruchomienie limitu debetowego

jednorazowo

0 zł

6.WYCIĄGI Z RACHUNKU, ODPISY, POWIADOMIENIA, UPOMNIENIA
6.1Sporządzenie i przesłanie wyciągu: 
a) miesięcznego w formie elektronicznej

za każdy wyciąg

0 zł

b) miesięcznego w formie papierowej

7 zł

c) kwartalnego w formie papierowej 

0 zł

6.2Wygenerowanie wyciągu w Pocztowy 24, w placówce Banku lub placówce pocztowej

0 zł

6.3Sporządzenie odpisu: obrotów/ wyciągu/ transakcji na rachunku

 za każdy odpis 

15 zł

6.4Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku 2)

za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie 

nie więcej niż 18 zł 3)

6.5Pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego zadłużenia 4)
6.6Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o powstaniu niedozwolonego zadłużenia na rachunku 2)

za każde powiadomienie

5 zł

6.7Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego: 
a) w formie elektronicznej (email)

za każde powiadomienie

0 zł

b) w formie sms

0,20 zł

c) telefonicznie

2 zł

d) w formie papierowej

7 zł

7.INNE
7.1Ustanowienie/odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci / pełnomocnictwa do rachunku

za każde ustanowienie/odwołanie

7 zł

7.2Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny

jednorazowo

20 zł

7.3Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

za każdą przesyłkę

7 zł

7.4Zastrzeżenie formularzy płatniczych

za każde zastrzeżenie

7 zł

7.5Przyjęcie i wykonanie dyspozycji klienta dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym 

jednorazowo

20 zł

1) Nie dotyczy przelewówpomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku.
2) Jako zadłużenie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym. 
3) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.
4)Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku przekroczenia limitu debetowego lub nie spłacenia w umówionym terminie kwoty dozwolonego debetu. Po wystąpieniu zadłużenia przeterminowanego w wysokości powyżej 20 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie listem poleconym. W przypadku braku spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym w upomnieniu, Bank wzywa Posiadacza/Współposiadaczy do zapłaty długu listem poleconym. Jeżeli Posiadacz/Współposiadacze nie uregulowali zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty, Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Posiadacza/Współposiadaczy po 64 dniu od wystąpienia zaległości przekraczającej 20 zł i niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.

 

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

L.p.Rodzaj Czynności/ Usługi

Tryb pobierania opłaty/prowizji

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

1.OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTĘPNIANIE USŁUG
1.1Otwarcie rachunku

jednorazowo

0 zł

1.2Prowadzenie rachunku

miesięcznie

0 zł

1.3Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny

jednorazowo

20 zł

1.4Ustanowienie/odwołanie dyspozycji Klienta na wypadek śmierci

za każde ustanowienie/odwołanie

0 zł

1.5Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku

0 zł

2.PRZELEWY W ZŁ
2.1Przelew na rachunek w innym banku:
a) z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych

od każdego przelewu

5 zł

b) z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych, zakładanych przez www (kapitał + odsetki)

jednorazowo

0 zł

2.2Zlecenie telekomunikacyjne realizowane systemem SORBNET od każdego zlecenia

od każdego zlecenia

20 zł

3.WYCIĄGI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE
3.1Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej drogą korespondencyjną

jednorazowo

10 zł

3.2Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej drogą telefoniczną

jednorazowo

10 zł

3.3Sporządzenie odpisu obrotów/ wyciągu/ transakcji na rachunku

za każdy odpis 

15 zł

3.4Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym 

jednorazowo

20 zł

3.5Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku 1)

za każdy przekaz

7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki

4.POZOSTAŁE USŁUGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT
4.1Aktywacja usługi TELEKONTO
4.2Przelew wewnętrzny (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku)
4.3Wpłata gotówkowa na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w placówkach Banku i placówkach pocztowych
4.4Wypłata gotówkowa z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dokonywana w placówce Banku lub placówce pocztowej
4.5Wydanie na wniosek Posiadacza potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej osobiście w placówce Banku
1) Dotyczy wypłaty w zł.

 

Zobacz również