Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie kredytowania klientów segmentu Agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A.”, (zwanym dalej Regulaminem) dotyczące :


dostosowania zapisów do wymogów art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 171, str. 1 ze zm.), zwanego dalej: Rozporządzeniem w zakresie:


1.    wprowadzenia nowych definicji w Postanowieniach wstępnych (Rozdział I)
2.    zmiany stosowanej nomenklatury ze „stawki” na „wskaźnik” (Rozdział II § 9 ust. 1 pkt. 2 oraz Rozdział III § 10 ust. 2, 3, 4, 6)
3.    wprowadzeniu zasad postępowania w sytuacji istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji Wskaźnika (Rozdział III  § 10a)

oraz zmiany dotyczące:


4.    zakresu komunikowania klientów o zmianie Regulaminu (Rozdział VII, § 19 ust. 2 oraz 2a)


Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 19 ust. 1 Regulaminu oraz Rozporządzenie.  


Zgodnie z § 19 ust. 4 Regulaminu, w przypadku nieakceptowania przez Kredytobiorcę zmian wprowadzanych w treści Regulaminu, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym w/w oświadczenie Kredytobiorcy nie może zostać złożone po dniu wejścia w życie zmian w Regulaminie.
.