Depozyty zgromadzone w Banku Pocztowym S.A. są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „BFG”) zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dalej: „Ustawa”).

BFG jest instytucją podejmującą działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego,
w szczególności przez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji.

Obowiązkowy system gwarantowania depozytów zapewnia deponentom wypłatę środków objętych ochroną gwarancyjną, do wysokości określonej przez Ustawę, w przypadku spełnienia warunku gwarancji.1)

 

Środkami objętymi ochroną gwarancyjną są:

 • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku bankowego, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3 Ustawy;
 • inne należności deponenta wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy - Prawo bankowe;
 • kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 i art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, z zastrzeżeniem art. 52, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;
 • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

 

Ochrona gwarancyjna BFG nie obejmuje:

 • środków zdeponowanych na rachunku uznanych w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość, w części co do której orzeczono przepadek,
 • środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
 • środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną,
 • pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych oraz środków pieniężnych otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy,
 • środków osób i podmiotów, które nie mogą być uznane za deponenta,
 • przypadków, gdy bank w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa wystawia dokument imienny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne,
 • przypadków, kiedy w związku z usługami świadczonymi przez bank, w szczególności polegającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów, powstają lub mogą powstać jakiekolwiek wierzytelności klientów wobec innego podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania (np. polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe, jednostki uczestnictwa TFI).

 

Wysokość gwarancji

Środki  do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro objęte są w całości obowiązkowym systemem gwarantowania  od dnia ich wniesienia na rachunek w banku, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji.  

Powyższa kwota określa maksymalną wysokość roszczeń jednego deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach deponent posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności od banku.

W przypadku prowadzenia przez podmiot objęty systemem gwarantowania jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych. W przypadku gdy podmiot objęty systemem gwarantowania korzysta z różnych znaków towarowych, deponentowi przysługuje jeden limit gwarancyjny na wszystkie środki zgromadzone w tym podmiocie pod jednym lub wieloma z tych znaków towarowych. Bank Pocztowy Spółka Akcyjna korzysta z następujących znaków towarowych:

bank pocztowy logo

envelo bank

Środkami objętymi ochroną gwarancyjną są środki w złotych lub w walucie obcej.

W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:

1) odpłatnego zbycia:

a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), jej części lub udziału w takiej nieruchomości,

b) prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub udziału w takim prawie,

c) samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,

d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału
w takim prawie – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

2) wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

3) nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez niego zachowku,

4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,

5) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,

6) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,

7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) lub odrębnych przepisach, na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach

– są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta,
nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 100 000 euro. Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych,
tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

W przypadku gdy środki pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.), są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności – w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

 

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Tak, można. Deponent jest uprawniony do dochodzenia od banku roszczeń ponad kwotę gwarantowaną.

 

Deponenci, których środki pieniężne podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Ochronie BFG podlegają środki pieniężne i należności:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności (SKO),
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 • Skarbu Państwa,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe,
 • kas i Kasy Krajowej w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia CRR2)
 • firm inwestycyjnych i uznanych firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia CRR,
 • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
 • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy
  o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy
  o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

 

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?

Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg średniego kursu NBP z dnia spełnienia warunków gwarancji.

 

Tryb otrzymania przez deponenta świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Podmiotami stosunku ochrony gwarancyjnej są Bankowy Fundusz Gwarancyjny i deponent.

Przedmiotem ochrony gwarancyjnej jest wierzytelność deponenta w wysokości odpowiadającej środkom gwarantowanym, w związku z którą z dniem spełnienia warunku gwarancji nabywa on
w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uprawnienie do świadczenia pieniężnego. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest płatne w złotych, w terminie
co do zasady 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Podmiot uprawniony do reprezentacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, przekazuje Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu oraz Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej listę deponentów sporządzoną na podstawie danych z systemu wyliczania. Podmiotem uprawnionym do reprezentacji w przypadku banku jest zarząd, zarząd komisaryczny, likwidator, administrator albo pełnomocnik ustanowiony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a jeżeli ogłoszono upadłość banku – syndyk.

Środki gwarantowane są płatne na podstawie danych znajdujących się w systemie wyliczania banku (system informatyczny banku przeznaczony do zapewnienia możliwości niezwłocznego uzyskania danych pozwalających na identyfikację deponentów oraz określenie wysokości środków gwarantowanych należnych poszczególnym deponentom), po przekazaniu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu listy deponentów.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do poprawności poszczególnych danych, Bankowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje odpowiednich wypłat niezwłocznie po potwierdzeniu poprawności danych przez podmiot uprawniony do reprezentacji.

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa, w drodze uchwały:

 • informacje o podmiocie, za którego pośrednictwem będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych,
 • sposób dokonywania wypłat,
 • liczbę deponentów uprawnionych do otrzymania wypłat,
 • kwotę stanowiącą sumę środków gwarantowanych należnych deponentom uprawnionym
  do uzyskania wypłat, przekazywaną podmiotowi za którego pośrednictwem będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych na wypłaty środków gwarantowanych,
 • kwotę środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty, którą bank jest zobowiązany przekazać Funduszowi.

Uchwałę Bankowy Fundusz Gwarancyjny podaje do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia
w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz przekazuje bankowi zobowiązanemu do przekazania środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty i podmiotowi, za którego pośrednictwem będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych.

Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji nieujawnione w ramach listy deponentów przekazanej Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 36 ust. 1 Ustawy, Fundusz zaspokaja w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania danych uzupełniających listę deponentów, sporządzonych przez podmiot uprawniony do reprezentacji, w szczególności
po ustaleniu listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym banku
lub po stwierdzeniu prawomocnym orzeczeniem sądu wierzytelności wobec banku, w stosunku
do którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji.

 

Dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Pocztowego S.A.

Zgodnie z ustawą o BFG, instytucje objęte polskim systemem gwarantowania podają do publicznej wiadomości informacje na temat swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Pocztowego S.A. znajdują się pod adresem https://ir.pocztowy.pl/.

 

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać pod adresem www.bfg.pl, a także pod numerem infolinii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:
800-569-341 / +48 22 583 09 42.

 

1)Spełnienie warunku gwarancji - wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku, o której mowa w art. 158 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo bankowe i ustanowienie zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości albo wystąpienie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

2)CRR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012