Gwarantujemy Ci bezpieczeństwo powierzonych nam środków finansowych.

Depozyty zgromadzone w Banku Pocztowym są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Jest to instytucja zarządzająca systemem gwarantowania depozytów w Polsce, czuwająca nad stabilnością i wypłacalnością Banków podlegających pod ten fundusz.
System gwarancji pieniężnych zapewnia Klientom Banku wypłatę należnych środków, do wysokości określonej przez ustawę, jeżeli nie mogą być one wypłacone ze względu na zawieszenie działalności Banku.

 

Wysokość gwarancji:
Kwota depozytów nie przekraczająca równowartości 100 000 euro objęta jest gwarancją w 100%.

Stan prawny obowiązujący od 30 grudnia 2010 roku.

 

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
Tak, można. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego. w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec Klientów.

 

Depozyty podlegające ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:
Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

 

Depozyty nie podlegające ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych takich jak: Banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • kadry zarządzającej Bankiem oraz jego głównych akcjonariuszy (posiadających, co najmniej 5% akcji banku).

 

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym Banku,
 • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji.

 

w jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?

Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu NBP z dnia upadłości.

 

Gdzie i kiedy można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości Banku?

Po ogłoszeniu upadłości środki gwarantowane wypłacane są przez zarządcę lub syndyka masy upadłości w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej. Można je odbierać przez 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości Banku (po tym okresie roszczenia z tytułu gwarancji depozytów przedawniają się). Należne środki są wypłacane w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

w jakim terminie BFG wypłaci należne środki?

Od 2011 roku obowiązuje skrócony termin wypłaty środków gwarantowanych - do 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności Banku.

Dokumenty i informacje

 •  

  Rejestr Banku Pocztowego S.A. (.pdf)

 •  

  Statut Banku Pocztowego S.A.(.pdf)

 •  

  Zasady polityki ujawnień informacji(.www)

 •  

  System Dokumenty Zastrzeżone(.www)

 •  

  Dyrektywa MiFID(.www)

 •  

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny(.pdf)

 •  

  Informacja dla Klientów Banku Pocztowego S.A.(.www)

 •  

  Wyniki Finansowe Banku Pocztowego S.A.(.www)

 •  

  Obligacje Banku Pocztowego S.A. (.www)

 •  

  Polityka Informacyjna(.www)

 •  

  FATCA (.www)