Zaproszenie do składania ofert w Postępowaniu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za lata 2021-2022 oraz przeprowadzenia procedur dotyczących danych finansowych Banku Pocztowego S.A., zaprezentowanych w pakietach konsolidacyjnych sporządzonych za lata 2021-2022.

 

Szanowni Państwo,

Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Bank”), w związku z rozpoczęciem postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za lata 2021-2022 oraz przeprowadzenia procedur dotyczących danych finansowych Banku Pocztowego S.A., zaprezentowanych w pakietach konsolidacyjnych sporządzonych za lata 2021-2022 (zgodnie z opisem zamieszczonym w Zapytaniu ofertowym) („Postępowanie”), zaprasza firmy audytorskie do wzięcia udziału w Postępowaniu.

 

Zakres oczekiwań Banku oraz zasady prowadzenia Postępowania zawiera Zapytanie ofertowe.

 

Złożona przez Państwa oferta będzie podstawą do podjęcia przez Radę Nadzorczą Banku decyzji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za lata 2021-2022 oraz przeprowadzenia procedur dotyczących danych finansowych Banku Pocztowego S.A., zaprezentowanych w pakietach konsolidacyjnych sporządzonych za lata 2021-2022, biorąc pod uwagę ustalone kryteria wyboru.

 

Zastrzegamy, iż Bank ma prawo do swobodnej oceny, przyjęcia lub odrzucenia oferty, zmiany lub odwołania Zapytania ofertowego oraz jego warunków w każdym czasie, bez podania przyczyn, oraz do zmian w sposobie przeprowadzania Postępowania.

 

Informujemy, iż udział w postępowaniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów/reprezentantów oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, Bank zarejestrowano pod numerem RHB 1378 w dziale B Rejestru Handlowego w dniu 16 maja 1990 roku przez Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Obecnie Bank figuruje pod numerem 0000010821 w Krajowym Rejestrze Sądowym o kapitale zakładowym 128 278 080 zł opłaconym w całości, NIP: 554-031-42-71.

W Banku Pocztowym S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: informacja@pocztowy.pl, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres: iod@pocztowy.pl.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. znajduje się pod adresem: https://www.pocztowy.pl/ochrona-danych-osobowych/ na dole strony.

 •  

  Zaproszenie do składania ofert w Postępowaniu (.pdf)

 •  

  Załącznik nr 1_ Informacje o działalności Banku(.pdf)

 •  

  Załącznik nr 2_Specyfikacja przedmiotu zapytania(.pdf)

 •  

  Załącznik nr 3_Warunki składania oferty(.pdf)

 •  

  Załącznik nr 4_Kryteria wyboru(.pdf)

 •  

  Załącznik nr 5_Formularz Oferty(.doc)

 •  

  Załącznik nr 6_Oświadczenie o zachowaniu poufności(.doc)

 •  

  Harmonogram Postępowania (.pdf)