IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (IPOPEMA TFI), zarządzające POCZTOWYM SFIO informuje o wprowadzeniu promocji w Funduszu, polegającej na okresowym zniesieniu opłaty manipulacyjnej pobieranej przy realizacji zleceń zamiany JU w ramach subfunduszy POCZTOWY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (POCZTOWY SFIO).

 

Promocja obowiązuje dla zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa subfunduszy POCZTOWY SFIO realizowanych na dzień wyceny 01.12.2021 r. do 31.03.2022 r.