Decyzja Prezesa UOKiK nr RKT-6/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.

 

Bank Pocztowy S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 20 lipca 2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) wydał wobec Banku decyzję nr RKT-6/2017, na podstawie której: treść Decyzji. Pełna treść decyzji dostępna jest na stronie.

Bank informuje, że w ramach realizacji ww. zobowiązania umożliwia swoim obecnym i byłym Klientom uzyskanie zwrotu pobranych wskutek jednostronnej czynności Banku (bez pisemnej zgody Klientów) opłat za sporządzenie i przesłanie posiadaczowi rachunku wyciągu miesięcznego w formie papierowej (dalej „Opłaty za Wyciągi”), pobranych w wysokości wynikającej ze zmian do „Taryfy opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych” („Taryfa”), wprowadzonych przez Zarząd Banku jednostronnie ze skutkiem na dzień 1 marca 2011 r. oraz na dzień 1 lipca 2015 r. i 15 sierpnia 2015 r.

Do zwrotu Opłat za Wyciągi uprawnione są osoby, które:

  • przed dniem wprowadzenia ww. zmian w Taryfie korzystały z bezpłatnych wyciągów miesięcznych w formie papierowej, a następnie wskutek jednostronnej czynności Banku ponosiły Opłaty za Wyciągi, lub

  • przed dniem 1 lipca 2015 r./15 sierpnia 2015 r. ponosiły Opłaty za Wyciągi w wysokości 5 zł, zaś wskutek jednostronnej czynności Banku ponosiły Opłaty za Wyciągi w wysokości 7 zł – osoby te są uprawnione do uzyskania zwrotu różnicy w wysokości 2 zł w Opłacie za Wyciąg pobranej wskutek jednostronnej czynności Banku, za każdy przesłany wyciąg;

- oraz jednocześnie nie wyraziły pisemnej zgody na pobieranie Opłaty za Wyciągi przy lub po zawarciu umowy ramowej z Bankiem.

W celu skorzystania z powyższych możliwości należy złożyć wniosek o dokonanie zwrotu Opłaty za Wyciągi. Złożenie wniosku jest możliwe w dowolnej placówce Banku, placówkach Poczty Polskiej S.A., pocztą elektroniczną na adres informacja@pocztowy.pl oraz za pośrednictwem Infolinii Banku. Wnioski o zwrot Opłaty za Wyciągi można składać od dnia 22 sierpnia 2017 r. do dnia 22 stycznia 2018 r.

Klienci, którzy po wprowadzeniu ww. zmian w Taryfie dokonali modyfikacji sposobu informowania o stanie rachunku, będą otrzymywać wyciągi w wybrany przez siebie sposób. Klientom przysługiwać będzie możliwość zmiany sposobu informowania o stanie rachunku, w tym powrotu do otrzymywania bezpłatnych wyciągów papierowych miesięcznych.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym komunikatem udziela Infolinia Banku pod nr tel. 801 100 500 lub 52 34 99 499. Informacji możecie Państwo zasięgnąć także za pośrednictwem komunikatora Skype oraz poprzez Czat z Konsultantem dostępny na stronie internetowej Banku - www.pocztowy.pl