Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RŁO 1/2017 z dnia 24 maja 2017 roku. 

 

Oświadczenie

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

wyjaśniamy, że w niektórych reklamach debetowych kart płatniczych, w których Bank Pocztowy S.A. informował, że warunkiem zwalniającym z miesięcznej opłaty za kartę jest dokonanie płatności na określoną kwotę, wspomniana informacja nie była wystarczająco precyzyjna, w związku z czym użytkownicy kart mogli poczuć się wprowadzeni w błąd co do faktycznych warunków zwolnienia z opłaty miesięcznej za debetową kartę płatniczą.

W związku z powyższym Bank Pocztowy S.A. oferuje zwrot miesięcznych opłat za kartę debetową, w stosunku do kart wydanych po dniu 15 stycznia 2015 r. do prowadzonych przez Bank rachunków bankowych o nazwie Pocztowe Konto ZawszeDarmowe, Pocztowe Konto Nestor, Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Oszczędnościowe oraz Pocztowe Konto Plus konsumentom, którzy dokonali transakcji o łącznej wartości odpowiadającej progom warunkującym zwolnienie z opłaty ww. kartą w danym miesiącu kalendarzowym, lecz nie uwzględnionych przez Bank Pocztowy S.A. jako spełnienie warunku zwalniającego z miesięcznej opłaty wskutek ich rozliczenia w kolejnych miesiącach kalendarzowych i zgłoszą reklamacje w zakresie określonym powyżej do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zgłoszenie reklamacji możliwe jest (i) w formie pisemnej bezpośrednio w każdej placówce Banku lub placówce pocztowej, (ii) korespondencyjnie na adres którejkolwiek z tych placówek, (iii) telefonicznie na numer telefonu: 801 100 500, (iv) osobiście do protokołu podczas wizyty w placówce, (v) pocztą elektroniczną na adres e-mail: informacja@pocztowy.pl lub faksem na numer telefonu: 52 58 38 234.

Rozpoznanie reklamacji nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Zwrot środków zostanie dokonany na Państwa rachunek nie później niż w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpoznania reklamacji.

Powyższa propozycja jest następstwem treści decyzji administracyjnej nr RŁO 1/2017 wydanej w dniu 24 maja 2017 r. w trybie art. 28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 229) przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie ze złożonym przez Bank Pocztowy S.A. zobowiązaniem. Decyzja ta zakończyła postępowanie prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jednocześnie Bank informuje, że nie później niż do dnia 1 października 2017 r. dokona zmiany modelu naliczania opłat za kartę debetową. W efekcie, zwolnienie z opłaty za karty debetowe wydawane przez Bank będzie uzależnione od tego, czy w danym miesiącu dokonają Państwo transakcji o określonej wartości, niezależnie od daty ich rozliczenia przez Bank.

Pełna treść decyzji administracyjnej, o której mowa powyżej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.