Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: „Ustawa”) implementowała do polskiego porządku prawnego jednolity standard w zakresie przekazywania przez poszczególne państwa informacji na temat klientów instytucji finansowych będących rezydentami podatkowymi innego państwa – CRS (ang. „Common Reporting Standard”). CRS opracowany został przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz przyjęty jako dyrektywa Unii Europejskiej.

Od dnia 1 maja 2017 r. Ustawa nakłada na polskie instytucje finansowe, w tym Bank Pocztowy S.A., obowiązek identyfikacji i przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat rachunków Klientów będących rezydentami podatkowymi innych krajów, które w dalszej kolejności są przekazywane do odpowiednich zagranicznych organów podatkowych. W tym celu, Bank Pocztowy S.A. zobowiązany jest m.in. do pozyskania od Klientów oświadczeń o ich rezydencji podatkowej dla celów CRS.

Oświadczenia dla celów CRS odbierane są od dnia 1 maja 2017 r. podczas zakładania po raz pierwszy rachunku w Banku Pocztowym S.A. W przypadkach określonych w Ustawie, Bank może również zażądać złożenia oświadczeń od dotychczasowych Klientów. W tym celu niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego formularza i złożenie go w dowolnej placówce Banku lub wysłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:


Bank Pocztowy S.A.
ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie - Oświadczenie CRS