Dla kogo

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

Wartość jednostki15.05.2017

115,37 zł

Poziom ryzyka i zysku
5/7
Stopa zwrotu
Cena jednostki

Polityka inwestycyjna

 •  

  subfundusz koncentruje się na regionalnym doborze akcji z rynków środkowej Europy

 •  

  zarządzający poszukują okazji inwestycyjnych oraz aktywnie zarządzają ekspozycją geograficzną oraz walutową, aby zarabiać na rynkach Nowej Europy

 •  

  całkowita wartość lokat w wymienione instrumenty finansowe dająca ekspozycję na kraje takie jak: Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska, Republika Austrii, Republika Węgierska, Republika Turcji oraz Federacja Rosyjska, nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto Funduszu

Jak rozpocząć inwestowanie

Jednostki funduszy inwestycyjnych możesz nabyć w placówkach Banku Pocztowego.
Znajdź placówkę i spotkaj się z naszym konsultantem

Jednostki funduszy nabędziesz:
w placówce
Znajdź placówkę
Jak to działa?

Dlaczego warto

Wysokiej klasy specjaliści 

otrzymujesz wsparcie wysokiej klasy specjalistów, którzy śledzą sytuację na rynkach finansowych i podejmują decyzje inwestycyjne

Szansa na wysokie zyski

w dłuższym horyzoncie czasowym fundusze inwestycyjne dają szansę uzyskania wyższej efektywności, niż w przypadku innych form oszczędzania

Stały dostęp do inwestycji

masz zapewnioną płynność inwestycji. Oznacza to, że możesz wpłacać oraz wypłacać środki, kiedy chcesz

Bogata oferta

wybierasz spośród funduszy o różnym profilu i poziomie ryzyka

Dywersyfikacja

oznacza urozmaicenie. W odniesieniu do inwestycji, pojęcie to może oznaczać równoczesne inwestowanie w kilku funduszach o różnej charakterystyce. Sam fundusz natomiast dywersyfikuje ryzyko inwestując środki uczestników w akcje różnych spółek, obligacje i inne papiery wartościowe, różniące się poziomami oczekiwanych zwrotów i powiązanym z tym ryzykiem

Tabele i dokumenty

 •  

  Tabela opłat(.www)

 •  

  Prospekty funduszy(.www)

 •  

  Kluczowe informacje dla inwestorów (KIID)(.www)

 •  

  Zarządzający PKO TFI(.www)

 •  

  Aktualna wycena jednostek uczestnictwa(.www)

 •  

  Wyniki funduszy(.www)

 •  

  MiFID(.www)

 •  

  Regulamin świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych(.pdf)

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz w placówkach Banku Pocztowego. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego subfunduszu charakteryzuje się dużą zmiennością. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Spis treści