Dla kogo

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

Wartość jednostki23.05.2017

165,79 zł

Poziom ryzyka i zysku
3/7
Stopa zwrotu
Cena jednostki

Polityka inwestycyjna

 •  

  inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w polskie obligacje, bony skarbowe oraz papiery dłużne innych krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)

 •  

  pozostałą część aktywów funduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne

 •  

  każda inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta oraz jego sytuacji finansowej

Jak rozpocząć inwestowanie

Jednostki funduszy inwestycyjnych możesz nabyć w placówkach Banku Pocztowego.
Znajdź placówkę i spotkaj się z naszym konsultantem

Jednostki funduszy nabędziesz:
w placówce
Znajdź placówkę
Jak to działa?

Dlaczego warto

Wysokiej klasy specjaliści 

otrzymujesz wsparcie wysokiej klasy specjalistów, którzy śledzą sytuację na rynkach finansowych i podejmują decyzje inwestycyjne

Szansa na wysokie zyski

w dłuższym horyzoncie czasowym fundusze inwestycyjne dają szansę uzyskania wyższej efektywności, niż w przypadku innych form oszczędzania

Stały dostęp do inwestycji

masz zapewnioną płynność inwestycji. Oznacza to, że możesz wpłacać oraz wypłacać środki, kiedy chcesz

Bogata oferta

wybierasz spośród funduszy o różnym profilu i poziomie ryzyka

Dywersyfikacja

oznacza urozmaicenie. W odniesieniu do inwestycji, pojęcie to może oznaczać równoczesne inwestowanie w kilku funduszach o różnej charakterystyce. Sam fundusz natomiast dywersyfikuje ryzyko inwestując środki uczestników w akcje różnych spółek, obligacje i inne papiery wartościowe, różniące się poziomami oczekiwanych zwrotów i powiązanym z tym ryzykiem

Tabele i dokumenty

 •  

  Tabela opłat(.www)

 •  

  Prospekty funduszy(.www)

 •  

  Kluczowe informacje dla inwestorów (KIID)(.www)

 •  

  Zarządzający PKO TFI(.www)

 •  

  Aktualna wycena jednostek uczestnictwa(.www)

 •  

  Wyniki funduszy(.www)

 •  

  MiFID(.www)

 •  

  Regulamin świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych(.pdf)

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz w placówkach Banku Pocztowego. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego subfunduszu charakteryzuje się dużą zmiennością. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Spis treści