Dla kogo

Rozwiązanie dla Klientów poszukujących inwestycji bardziej zyskownej od lokat bankowych, w związku z tym skłonnych zainwestować ograniczoną część środków w akcje. Fundusz odpowiada na potrzeby Inwestorów oczekujących minimalizowania ryzyka inwestycyjnego i zwiększania zaangażowania w akcje wówczas, kiedy analiza fundamentalna i otoczenie rynkowe wskazują większe prawdopodobieństwo zysku z tej klasy aktywów, niż zysk z instrumentów o niższym ryzyku.

Wartość jednostki25.05.2022

111,04 zł

Poziom ryzyka i zysku
3/7
Stopa zwrotu
Cena jednostki

Polityka inwestycyjna

 •  

  Dąży do osiągania stóp zwrotu na poziomie przewyższającym rentowność depozytów bankowych, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych.

 •  

  Do 100% wartości aktywów w instrumentach dłużnych, w tym obligacjach, bonach skarbowych i instrumentach rynku pieniężnego.

 •  

  W zależności od koniunktury na rynku kapitałowym maksymalnie 40% wartości aktywów stanowić będą akcje, o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach rozwoju.

 •  

  Benchmark : WIBID 3M + 1%.

Jak rozpocząć inwestowanie

Jednostki funduszy inwestycyjnych możesz nabyć w placówkach Banku Pocztowego.
Znajdź placówkę i spotkaj się z naszym konsultantem

Jednostki funduszy nabędziesz:
w placówce
Znajdź placówkę
Jak to działa?

Dlaczego warto

Wysokiej klasy specjaliści  

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy śledzą sytuację na rynkach finansowych i podejmują decyzje inwestycyjne

Szansa na wysokie zyski

w dłuższym horyzoncie czasowym fundusze inwestycyjne dają szansę uzyskania wyższej efektywności, niż w przypadku innych form oszczędzania

Stały dostęp do inwestycji

masz zapewnioną płynność inwestycji. Oznacza to, że możesz wpłacać
i wypłacać środki, kiedy chcesz

Bogata oferta

wybierasz spośród funduszy o różnym profilu i poziomie ryzyka

Dywersyfikacja

oznacza urozmaicenie. W odniesieniu do inwestycji pojęcie to może oznaczać równoczesne inwestowanie w kilku funduszach o różnej charakterystyce. Sam fundusz natomiast dywersyfikuje ryzyko inwestując środki uczestników w akcje różnych spółek, obligacje i inne papiery wartościowe, różniące się poziomami oczekiwanych zwrotów i powiązanym z tym ryzykiem

Tabele i dokumenty

 •  

  Tabela opłat manipulacyjnych(.pdf)

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Fundusze IPOPEMA znajduje się  na stronie IPOPEMA TFI oraz w placówkach Banku Pocztowego. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu odpowiedniego Funduszu IPOPEMA TFI. Ze względu na politykę inwestycyjną poziom zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne cechuje duża zmienność w czasie. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych). Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie  trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych). Uwaga! Minimalny okres inwestowania nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu.

Spis treści