Dla kogo

Przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

Wartość jednostki11.10.2018

108,62 zł

Poziom ryzyka i zysku
4/7
Stopa zwrotu
Cena jednostki

Polityka inwestycyjna

 •  

  celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu bez względu na sytuację panującą na rynku - polityka aktywnej alokacji połączona z wykorzystaniem założeń modelu absolutnej stopy zwrotu

 •  

  stabilny wynik inwestycyjny przy umiarkowanym ryzyku całego portfela

 •  

  synchronizacja udziału poszczególnych klas aktywów w alokacji subfunduszu zgodnie ze światowym oraz krajowymi cyklami koniunkturalnymi

 •  

  ciągłe monitorowanie oraz prognozowanie sytuacji makroekonomicznej w krajach objętych spektrum inwestycyjnym

 •  

  aktywne reagowanie na zmiany sytuacji gospodarczej oraz polityki monetarnej i fiskalnej prowadzonej przez kluczowe gospodarki na świecie oraz w krajach, w których fundusz angażuje kapitał

 •  

  szerokie spektrum inwestycyjne, zarówno pod kątem lokalizacji jak i wykorzystywanych klas aktywów (m.in. akcje, obligacje, waluty, jednostki uczestnictwa, instrumenty rynku pieniężnego) w celu osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu nawet w okresach spowolnienia gospodarczego lub recesji w kraju i na świecie,

 •  

  koncentracja funduszu na płynnych aktywach, dająca możliwość szybkiego reagowania w przypadku zmieniającej się sytuacji na rynkach i zapewniająca niskie koszty egzekucji zleceń

 •  

  aktywne zabezpieczanie osiągniętych stóp zwrotu poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych

 •  

  TFI pobiera wynagrodzenie od sukcesu pod warunkiem pobicia określonego benchmarku

Jak rozpocząć inwestowanie

Jednostki funduszy inwestycyjnych możesz nabyć w placówkach Banku Pocztowego.
Znajdź placówkę i spotkaj się z naszym konsultantem

Jednostki funduszy nabędziesz:
w placówce
Znajdź placówkę
Jak to działa?

Dlaczego warto

Wysokiej klasy specjaliści  

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy śledzą sytuację na rynkach finansowych i podejmują decyzje inwestycyjne

Szansa na wysokie zyski

w dłuższym horyzoncie czasowym fundusze inwestycyjne dają szansę uzyskania wyższej efektywności, niż w przypadku innych form oszczędzania

Stały dostęp do inwestycji

masz zapewnioną płynność inwestycji. Oznacza to, że możesz wpłacać
i wypłacać środki, kiedy chcesz

Bogata oferta

wybierasz spośród funduszy o różnym profilu i poziomie ryzyka

Dywersyfikacja

oznacza urozmaicenie. W odniesieniu do inwestycji pojęcie to może oznaczać równoczesne inwestowanie w kilku funduszach o różnej charakterystyce. Sam fundusz natomiast dywersyfikuje ryzyko inwestując środki uczestników w akcje różnych spółek, obligacje i inne papiery wartościowe, różniące się poziomami oczekiwanych zwrotów i powiązanym z tym ryzykiem

Tabele i dokumenty

 •  

  Tabela opłat manipulacyjnych(.pdf)

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Fundusze IPOPEMA znajduje się  na stronie IPOPEMA TFI oraz w placówkach Banku Pocztowego. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu odpowiedniego Funduszu IPOPEMA TFI. Ze względu na politykę inwestycyjną poziom zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne cechuje duża zmienność w czasie. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych). Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie  trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych). Uwaga! Minimalny okres inwestowania nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu.

Spis treści