Dla kogo

Przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

Wartość jednostki25.05.2022

115,27 zł

Poziom ryzyka i zysku
4/7
Stopa zwrotu
Cena jednostki

Polityka inwestycyjna

 • Subfundusz lokuje swoje środki w:
  - instrumenty udziałowe, które mogą stanowić od 30% do 70% wartości Aktywów Subfundszu
  - dłużne papiery wartościowe, które mogą stanowić od 0% do 70% wartości aktywów Subfunduszu
  - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
  - tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą zagranicą, które zgodnie ze statuem lub regulaminem inwestują powyżej 50% swoich aktywów w depozyty bankowe i instrumenty dłużne - do 30% wartości aktywów Subfunduszu
  - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą zagranicą, które zgodnie ze statutem lub regulaminem inwestują powyżej 50% swoich aktywów w instrumenty udziałowe - do 20% wartości aktywów Subfunduszu.
 • Subfundusz może nabywać dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne oraz inne podmioty.
 • Subfundusz może także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz nabywać inne aktywa szczegółowo wskazane w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO.
 • Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu.
 • Poza głównymi kryteriami doboru lokat, Subfundusz podejmuje decyzje inwestycyjne kierując się w szczególności: wskazaniami wynikającymi z analizy obecnej i prognozowanej sytuacji makroekonomicznej, wskazaniami wynikającymi z analizy ryzyka stopy procentowej, wskazaniami wynikającymi z analizy ryzyka kredytowego emitentów oraz kryterium płynności.
 • Subfundusz nie stosuje benchmarku.
 • TFI pobiera opłatę zmienną za zarządzanie w wysokości 10% dochodu Funduszu ponad stopę referencyjną na poziomie 2 x WIBOR 12M w każdym roku kalendarzowym.
 • Więcej informacji m.inn. o ryzyku inwestycyjnym znajdują się w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO na stronie IPOPEMA TFI pod adresem www.ipopematfi.pl/fundusze-inwestycyjne

Jak rozpocząć inwestowanie

Jednostki funduszy inwestycyjnych możesz nabyć w placówkach Banku Pocztowego.
Znajdź placówkę i spotkaj się z naszym konsultantem

Jednostki funduszy nabędziesz:
w placówce
Znajdź placówkę
Jak to działa?

Dlaczego warto

Wysokiej klasy specjaliści  

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy śledzą sytuację na rynkach finansowych i podejmują decyzje inwestycyjne

Szansa na wysokie zyski

w dłuższym horyzoncie czasowym fundusze inwestycyjne dają szansę uzyskania wyższej efektywności, niż w przypadku innych form oszczędzania

Stały dostęp do inwestycji

masz zapewnioną płynność inwestycji. Oznacza to, że możesz wpłacać
i wypłacać środki, kiedy chcesz

Bogata oferta

wybierasz spośród funduszy o różnym profilu i poziomie ryzyka

Dywersyfikacja

oznacza urozmaicenie. W odniesieniu do inwestycji pojęcie to może oznaczać równoczesne inwestowanie w kilku funduszach o różnej charakterystyce. Sam fundusz natomiast dywersyfikuje ryzyko inwestując środki uczestników w akcje różnych spółek, obligacje i inne papiery wartościowe, różniące się poziomami oczekiwanych zwrotów i powiązanym z tym ryzykiem

Tabele i dokumenty

 •  

  Tabela opłat manipulacyjnych(.pdf)

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Fundusze IPOPEMA znajduje się  na stronie IPOPEMA TFI oraz w placówkach Banku Pocztowego. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu odpowiedniego Funduszu IPOPEMA TFI. Ze względu na politykę inwestycyjną poziom zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne cechuje duża zmienność w czasie. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych). Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie  trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych). Uwaga! Minimalny okres inwestowania nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu.

Spis treści