Dla kogo

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

Wartość jednostki25.05.2022

66,95 zł

Poziom ryzyka i zysku
6/7
Stopa zwrotu
Cena jednostki

Polityka inwestycyjna

 •  

  inwestowanie od 50% do 125% aktywów w kontrakty terminowe oparte o WIG20, poprzez zajmowanie pozycji krótkich

 •  

  jak najwierniejsze odwzorowanie zmian indeksu WIG20short, który odzwierciedla odwrotność zmiany wartości indeksu WIG20

 •  

  zajmowanie pozycji przeciwstawnej dokonywane wyłącznie w celu zamknięcia lub ograniczenia istniejącej pozycji krótkiej netto w danym instrumencie pochodnym

 •  

  do 80% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, np. bony skarbowe, obligacje czy listy zastawne

 •  

  do 25% aktywów mogą stanowić depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych

 •  

  subfundusz może nabywać tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych (do 10% aktywów)

 •  

  subfundusz jest ekspozycją na instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych, co stanowi od 80 do 100% wartości aktywów

 •  

  pozostałą część portfela stanowi wartość nabytych opcji oraz wartość depozytów zabezpieczających w ramach zawieranych kontraktów terminowych (od 0% do 20% wartości aktywów)

Jak rozpocząć inwestowanie

Jednostki funduszy inwestycyjnych możesz nabyć w placówkach Banku Pocztowego.
Znajdź placówkę i spotkaj się z naszym konsultantem

Jednostki funduszy nabędziesz:
w placówce
Znajdź placówkę
Jak to działa?

Dlaczego warto

Wysokiej klasy specjaliści  

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy śledzą sytuację na rynkach finansowych i podejmują decyzje inwestycyjne

Szansa na wysokie zyski

w dłuższym horyzoncie czasowym fundusze inwestycyjne dają szansę uzyskania wyższej efektywności, niż w przypadku innych form oszczędzania

Stały dostęp do inwestycji

masz zapewnioną płynność inwestycji. Oznacza to, że możesz wpłacać
i wypłacać środki, kiedy chcesz

Bogata oferta

wybierasz spośród funduszy o różnym profilu i poziomie ryzyka

Dywersyfikacja

oznacza urozmaicenie. W odniesieniu do inwestycji pojęcie to może oznaczać równoczesne inwestowanie w kilku funduszach o różnej charakterystyce. Sam fundusz natomiast dywersyfikuje ryzyko inwestując środki uczestników w akcje różnych spółek, obligacje i inne papiery wartościowe, różniące się poziomami oczekiwanych zwrotów i powiązanym z tym ryzykiem

Tabele i dokumenty

 •  

  Tabela opłat manipulacyjnych(.pdf)

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Fundusze IPOPEMA znajduje się  na stronie IPOPEMA TFI oraz w placówkach Banku Pocztowego. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu odpowiedniego Funduszu IPOPEMA TFI. Ze względu na politykę inwestycyjną poziom zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne cechuje duża zmienność w czasie. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych). Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków (§ 9 ust 2 – Rozporządzenia MF w sprawie  trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych). Uwaga! Minimalny okres inwestowania nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu.

Spis treści