Ogólne zasady stosowania zawieszania wykonywania umowy o kartę kredytową w Banku Pocztowym S.A.

 

1. Wniosek może złożyć Kredytobiorca - Posiadacz karty kredytowej Banku Pocztowego S.A., który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu, przy zachowaniu warunku, że umowa została zawarta przed dniem 13 marca 2020 r.

 

2. Składanie wniosków jest możliwe od 24 czerwca 2020 roku.

 

3. Kredytobiorca może wnioskować o zawieszenie wykonywania jednej umowy z grupy:

 

- umów o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo

- umów o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym, albo

- umów o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – innych niż wskazane wyżej, jeżeli kredytobiorcą jest konsument.

 

na okres wskazany przez Kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

4. Wniosek o zawieszenie wykonywania umowy musi zawierać oświadczenie Kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu. Kredytobiorca składa przedmiotowe oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

5. W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty.

 

6. Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy. W związku z realizacją zawieszenia nie jest wymagane sporządzenie aneksu wydłużającego okres kredytowania oraz zmieniającego inne terminy określone w umowie.

 

7. Jeżeli Bank na wniosek Kredytobiorcy zawiesił w całości lub w części spłatę jednej z umów, o których mowa w pkt 3, na warunkach innych niż określone w art. 31fa Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia Kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy.

 

8. Maksymalny okres zawieszenia wykonywania umowy to 3 miesiące, niezależnie od liczby złożonych wniosków. Dopuszczalne jest złożenie przez Kredytobiorcę więcej niż jednego wniosku do tego samego zobowiązania, ale wówczas maksymalny łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć limitów określonych w niniejszym punkcie.

 

9. Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonywania umowy, na okres wskazany przez Kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące. Dzień doręczenia oznacza dzień roboczy, w godzinach pracy kredytodawcy.

 

10. W okresie zawieszenia wykonywania umowy:

 

1) Kredytobiorca nie będzie zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy,

2) Kredytobiorca nie będzie mógł korzystać z karty kredytowej i dostępnego limitu kredytowego na zasadach określonych w umowie, z zastrzeżeniem ppkt. 3)-4) poniżej,

3) odsetki od zadłużenia nie będą naliczane; rachunek karty kredytowej zostanie obciążony tylko z tytułu odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień doręczenia Bankowi wniosku o zawieszenie wykonywania umowy,

4) opłaty oraz prowizje z tytułu korzystania z karty za transakcje dokonane przed datą zawieszenia wykonywania umowy będą naliczane, ale obciążą rachunek karty kredytowej i będą wymagane do spłaty (ujęte w wymaganej kwocie do spłaty) po zakończeniu okresu zawieszenia wykonywania umowy.

5) Kredytobiorca może dokonywać częściowej lub całkowitej spłaty zadłużenia.

 

11. Jeśli Kredytobiorca korzysta z usługi automatycznej spłaty zadłużenia i nie życzy sobie wykonywania automatycznych spłat zadłużenia w okresie zawieszenia wykonywania umowy, zobowiązany jest złożyć dyspozycję dotyczącą wyłączenia usługi.

 

12. Odnowienie umowy, dla której zastosowane zostało zawieszenie wykonywania, nastąpi na standardowych warunkach określonych w umowie, z zastrzeżeniem, że jeśli umowa nie spełni standardowych warunków odnowienia, termin na spłatę zadłużenia zostanie przedłużony o okres zawieszenia wykonywania umowy.

 

13. Za złożenie i rozpatrzenie niniejszego wniosku Bank nie pobiera opłaty ani prowizji.

 

14. Bank przekaże do Biura Informacji Kredytowej informacje o udzieleniu odroczenia spłaty kredytu

 

15. Kredytobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od wniosku o zawieszenie wykonywania umowy w ciągu 14 dni od jego złożenia. W celu odstąpienia od wniosku należy:

 

- wysłać pisemne oświadczenie na adres Banku:

  Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz,

- lub złożyć je w najbliższej placówce Banku,

- lub wysłać pisemne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Banku: Informacja@pocztowy.pl.

 

16. W przypadku odstąpienia Kredytobiorcy od wniosku o zawieszenie wykonywania umowy o kartę kredytową wniosek uważa się za niezłożony, a Kredytobiorca zobowiązany jest do spłat zadłużenia na warunkach określonych w umowie.

 

17. Informujemy również, iż Kredytobiorcy przysługuje możliwość rezygnacji w każdym czasie z zawieszenie wykonywania Umowy. W przypadku rezygnacji z zawieszenia wykonywania Umowy, okres zawieszenia ulega skróceniu do dnia otrzymania przez Bank wniosku o rezygnację z zawieszenia.

Dokumenty:

  • Wniosek o zawieszenie wykonywania umowy o kartę kredytową-Tarcza 4.0 (pdf)
  • Odstąpienie od zawieszenia (pdf)