Zgodnie z art. 3a ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 z późn. zm., Bank Pocztowy S.A. informuje, że przy płatnościach dokonywanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), oprócz różnic w stosowanych kursach walutowych względem kursów publikowanych przez Europejski Bank Centralny, Bank nie pobiera żadnych prowizji ani opłat za przeliczenie waluty związanych z transakcjami płatniczymi realizowanymi w oparciu o karty płatnicze wydawane przez Bank Pocztowy S.A. 

 

Przeliczanie waluty dla karty Mastercard:
- w przypadku transakcji w walucie euro (EUR) stosowany jest kurs sprzedaży euro Banku Pocztowego S.A. wg tabeli,
- w przypadku pozostałych walut przeliczenie na euro wg kursu Mastercard, a następnie przeliczenie na złote wg kursu sprzedaży euro Banku Pocztowego S.A.

 

MARŻE DLA TRANSAKCJI KARTAMI MASTERCARD W WALUTACH OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE EOG

 

Informacja o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty dla transakcji płatniczych dokonanych kartami w walutach państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, innych niż waluta prowadzonego rachunku, wyrażonej jako wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (tj. zgodnie z art. 3a ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001):

 

  • Wysokość marży dla kart Mastercard:

Dane z dnia 02.07.2022 r.

Kraj

Waluta

Marża

EUGiW EUR 3,63%
Czechy CZK 3,75%
Norwegia NOK 4,28%
Szwecja SEK 4,35%
Dania DKK 3,67%
Islandia ISK 3,69%
Chorwacja HRK 4,90%
Szwajcaria CHF 4,15%
Węgry HUF 5,98%
Rumunia RON 4,94%
Bułgaria BGN 3,63%


Wysokość marży zależy od aktualnych kursów wymiany walut.
Ostateczna wysokość marży dla danej transakcji jest wyliczana po otrzymaniu przez Bank transakcji do rozliczenia i przekazywana do klienta w mailu przesyłanym przez Bank na adres Klienta zdefiniowany w systemach Banku.
Klient może zrezygnować z otrzymywania mailowych powiadomień o wysokości marży składając dyspozycję poprzez infolinię oraz w usłudze bankowości internetowej lub w placówkach Banku.