Zgodnie z art. 3a ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 z późn. zm., Bank Pocztowy S.A. informuje, że oprócz różnic w stosowanych kursach walutowych względem kursów publikowanych przez Europejski Bank Centralny, Bank nie pobiera żadnych prowizji ani opłat za przeliczenie waluty związanych z transakcjami płatniczymi realizowanymi w oparciu o karty płatnicze wydawane przez Bank Pocztowy S.A.  

 

Waluty są przeliczane w zależności od typu karty:


Karty Mastercard
- w przypadku transakcji w walucie euro (EUR) stosowany jest kurs sprzedaży euro Banku Pocztowego S.A. wg tabeli,
- w przypadku pozostałych walut przeliczenie na euro wg kursu Mastercard, a następnie przeliczenie na złote wg kursu sprzedaży euro Banku Pocztowego S.A.

 

Karty Visa
-  przeliczanie na złote wg kursu Visa

 

 

MARŻE DLA TRANSAKCJI KARTAMI W WALUTACH OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE EOG

 

Informacja o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty dla transakcji płatniczych dokonanych kartami w walutach państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, innych niż waluta prowadzonego rachunku, wyrażonej jako wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (tj. zgodnie z art. 3a ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001):

 

  • Wysokość marży dla kart Mastercard:

Dane z dnia 01.08.2021 r.

Kraj

Waluta

Marża

EUGiW EUR 3,99%
Czechy CZK 4,20%
Norwegia NOK 4,78%
Szwecja SEK 4,33%
Dania DKK 4,02%
Islandia ISK 3,85%
Chorwacja HRK 4,51%
Szwajcaria CHF 4,29%
Węgry HUF 4,67%
Rumunia RON 4,56%
Bułgaria BGN 3,99%
  • Wysokość marży dla kart Visa:

    Informację o wysokości marży dla kart Visa znajdziesz tutajWysokość marży zależy od aktualnych kursów wymiany walut.
Ostateczna wysokość marży dla danej transakcji jest wyliczana po otrzymaniu przez Bank transakcji do rozliczenia i przekazywana do klienta w mailu przesyłanym przez Bank na adres Klienta zdefiniowany w systemach Banku.
Klient może zrezygnować z otrzymywania mailowych powiadomień o wysokości marży składając dyspozycję poprzez infolinię oraz w usłudze bankowości internetowej lub w placówkach Banku.