Jeśli masz problemy ze spłatą kredytu, możesz złożyć wniosek o zmianę początkowych warunków spłaty obowiązującej umowy tj. restrukturyzację. W tym celu:

 

1. Wypełnij Wniosek o restrukturyzację kredytu dla Klientów detalicznych.
- Do wniosku możesz załączyć dokumenty potwierdzające przyczyny powstania zaległości. Jeśli kredyt jest udzielony kilku kredytobiorcom, wniosek musi być podpisany przez każdego z nich.
- Do wniosku załącz kopie dowodów osobistych.

2. Przedstaw dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody:
- w przypadku umowy o pracę: zaświadczenie o źródle i wysokości dochodów na formularzu Banku, wyciągi bankowe lub wydruki z rachunku bankowego z potwierdzeniem wpływów wynagrodzenia za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie ZUS o opłaconych składkach lub o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za okres ostatnich 3 m-cy,
- w przypadku działalności gospodarczej: zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły potwierdzone przez właściwy Urząd Skarbowy, zestawienie z podatkowej księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący (w przypadku rozliczania się w formie KPiR), podsumowanie ewidencji przychodów za rok bieżący (w przypadku rozliczania się w formie ryczałtu), decyzja właściwego US o aktualnej wysokości podatku (w przypadku rozliczania się w formie karty podatkowej), aktualne zaświadczenie US o niezaleganiu w podatkach oraz zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w składkach ubezpieczeniowych,
- w przypadku renty/emerytury: decyzja o przyznaniu lub ostatniej waloryzacji renty/emerytury oraz odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy/wydruk z rachunku bankowego potwierdzający wysokość otrzymywanego świadczenia; w przypadku renty przyznanej na czas określony – dokument potwierdzający na jaki okres renta została przyznana.

W przypadku innych źródeł dochodu prosimy o kontakt telefoniczny: (52) 34 99 589 w celu ustalenia zakresu wymaganych dokumentów.

3. W przypadku utraty źródła dochodów przez przedstaw dokumenty potwierdzające ten fakt.

Uwaga: Bank uzależnia restrukturyzację od wyniku oceny sytuacji finansowej Kredytobiorcy. W przypadku obniżonej zdolności do spłaty Bank może wymagać przystąpienia do umowy osoby trzeciej osiągającej dochód.


4. Przygotowany komplet dokumentów możesz:
- złożyć osobiście w najbliższej placówce Banku Pocztowego
- przesłać listownie na adres: Bank Pocztowy S.A. Departament Prewindykacji i Restrukturyzacji, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz,
- przesłać elektronicznie na adres: restrukturyzacja@pocztowy.pl


Po dostarczeniu wymaganych dokumentów, Bank podejmie decyzję o restrukturyzacji lub odmowie restrukturyzacji. W trakcie analizy wniosku Bank może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów. Do czasu wydania przez Bank decyzji o restrukturyzacji Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty kredytu zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty rat. O decyzji zostaniesz poinformowany listownie.
Za zmianę warunków umowy Bank może pobrać opłatę wg Taryfy Opłat i Prowizji stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych.

 

Bank Pocztowy SA jest otwarty na dialog i polubowne rozwiązywanie ewentualnych sporów ze swoimi Klientami, wszędzie tam gdzie jest to tylko możliwe. Jedną z efektywnych form szukania porozumienia w sprawach, w których obie strony wyrażają wolę rozmów, są postępowania mediacyjne prowadzone przez Centrum Mediacji Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Istotą mediacji jest poszukiwanie, w obecności bezstronnego, wybranego przez strony mediatora, kompromisowego rozwiązania.