Ogólne zasady odnowienia kredytu w rachunku płatniczym (ROR) ), dla Kredytobiorców, którzy nie spełniają standardowych warunków odnowienia kredytu w Banku Pocztowym S.A. na podstawie pozaustawowego moratorium Związku Banków Polskich.

 

1. Wniosek może złożyć Kredytobiorca Banku Pocztowego S.A. znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19.

 

2. Składanie wniosków jest możliwe najpóźniej do 30 września 2020 roku.

 

3. Odnowienie kredytu w rachunku płatniczym (ROR), który nie spełnia standardowych warunków odnowienia wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

 

4. Odnowienie kredytu, o którym mowa powyżej, może nastąpić na maksymalnie 6 miesięcy.

 

5. Wniosek o odnowienie Kredytobiorca powinien złożyć najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem zakończenia limitu określonym w Umowie. Warunkiem zastosowania uproszczonego trybu odnowienia jest:

 

- brak opóźnienia w spłacie kapitału lub odsetek przekraczającego 30 dni na 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez Kredytobiorcę,

- złożenie przez Kredytobiorcę oświadczenia, że wniosek wynika z trudnej sytuacji wynikającej z pandemii koronawirusa COVID -19,

 

6. W okresie, na jaki kredyt zostanie odnowiony w sposób uproszczony:

 

- Kredytobiorca może korzystać z limitu kredytowego na zasadach określonych w umowie,

- odsetki i opłaty należne z tytułu realizacji umowy będą naliczane zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

 

7. Za uproszczone odnowienie kredytu w rachunku płatniczym (ROR) w związku z pandemią Koronawirusa COVID- 19 Bank nie pobiera prowizji.

 

8. Bank przekaże do Biura Informacji Kredytowej informacje o udzieleniu odroczenia spłaty kredytu.

 

9. Za złożenie i rozpatrzenie niniejszego wniosku Bank również nie pobiera opłaty.

 

10. W przypadku gdy umowa zawarta jest przez dwóch Kredytobiorców wystarczające jest złożenie niniejszego wniosku przez jednego z Kredytobiorców.

 

11. Informujemy również, iż przysługuje Panu/Pani możliwość odstąpienia w każdym czasie od warunków odnowienia w trybie uproszczonym. W celu odstąpienia od odnowienia w trybie uproszczonym należy:

 

- wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od odroczenia na adres Banku: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz,

- lub złożyć je w najbliższej placówce Banku,

- lub poprzez infolinię Banku na numer telefonu: (052) 349 94 99 lub 0801 100 500

- lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu poprzez bankowość elektroniczną Banku Pocztowego.

 

12. W przypadku odstąpienia Kredytobiorcy od zmiany warunków odnowienia wniosek uważa się za niezłożony, a Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty kredytu zgodnie z dotychczasowymi zapisami w Umowie.

 

13. W każdym momencie po zmianie warunków spłaty dokonanej w ramach odroczenia, przysługuje Pani/Panu możliwość zrezygnowania z części okresu „pozaustawowych wakacji kredytowych”.

 

14. W przypadku gdy „pozaustawowe wakacje kredytowych” zostały wprowadzone na podstawie aneksu do umowy kredytu – rezygnacja z części okresu „pozaustawowych wakacji kredytowych” wymaga zawarcia kolejnego aneksu do umowy.

Dokumenty:

  • Wniosek o odnowienie kredytu w rachunku w trybie uproszczonym. (pdf)
  • Oświadczenie o odstąpieniu od wniosku o odnowienie kredytu w ROR w trybie uproszczonym (pdf)