Ogólne zasady stosowania zawieszania wykonywania Umowy o kredyt w rachunku płatniczym (ROR) w Banku Pocztowym S.A.

 

1. Wniosek może złożyć Kredytobiorca, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu, przy zachowaniu warunku, że Umowa została zawarta przed dniem 13 marca 2020 r., a termin zakończenia okresu kredytowania określony w umowie przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

 

2. Składanie wniosków jest możliwe od 24 czerwca 2020 roku.

 

3. Wniosek o zawieszenie wykonywania umowy kredytu musi zawierać oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu. Kredytobiorca składa przedmiotowe oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

4. W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy.

 

5. W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty.

 

6. W przypadku, gdy umowa zawarta jest przez dwóch Kredytobiorców wymagane jest złożenie wniosku przez jednego z Kredytobiorców, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu oraz wyrażenie zgody przez pozostałych Kredytobiorców.

 

7. Kredytobiorca może wnioskować o zawieszenie wykonywania jednej umowy z grupy:

 

- umów o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo

- umów o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym, albo

- umów o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – innych niż wskazane wyżej, jeżeli kredytobiorcą jest konsument,

 

 na okres wskazany przez Kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

8. Jeżeli Bank na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zawiesił w całości lub w części spłatę jednej
z umów, o których mowa w pkt 7, na warunkach innych niż określone w art. 31fa Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia Kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy.

 

9. Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy. W związku z realizacją zawieszenia nie jest wymagane sporządzenie aneksu wydłużającego okres kredytowania oraz zmieniającego inne terminy określone w umowie.

 

10. W przypadku kredytu w rachunku z limitem nieodnawialnym (kredyt płacony ratalnie):

 

- ponowne przeszacowanie stawek referencyjnych WIBOR będzie miało miejsce po zakończeniu okresu zawieszenia wykonywania umowy kredytu, przy czym cykl przeszacowania określony w umowie nie ulega zmianie,

- ponowne przeszacowanie harmonogramu spłat będzie miało miejsce po zakończeniu okresu zawieszenia wykonywania umowy kredytu.

 

11. W okresie zawieszenia wykonywania Umowy:

 

- Kredytobiorca nie będzie zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy,

- Kredytobiorca nie może korzystać z limitu kredytowego na zasadach określonych w Umowie,

- odsetki od zadłużenia oraz opłaty nie będą naliczane; rachunek zostanie obciążony tylko z tytułu odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o zawieszenie

- Kredytobiorca może dokonywać częściowej lub całkowitej spłaty kredytu,

 

12. Maksymalny okres zawieszenia wykonywania umowy to 3 miesiące, niezależnie od liczby złożonych wniosków. Dopuszczalne jest złożenie przez Kredytobiorcę więcej niż jednego wniosku do tego samego zobowiązania, ale wówczas maksymalny łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć limitów określonych w niniejszym punkcie.

 

13. Wykonywanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonywania umowy, na okres wskazany przez Kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące wykonywania. Dzień doręczenia oznacza dzień roboczy, w godzinach pracy kredytodawcy.

 

14. Odnowienie Umowy, dla której zastosowane zostało zawieszenie wykonywania, nastąpi na standardowych warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, że jeśli Umowa nie spełni standardowych warunków odnowienia, termin na spłatę zadłużenia zostanie przedłużony o okres zawieszenia Umowy.

 

15. Za złożenie i rozpatrzenie niniejszego wniosku Bank nie pobiera opłaty ani prowizji.

 

16. Bank przekaże do Biura Informacji Kredytowej informacje o zawieszeniu wykonywania umowy.

 

17. Kredytobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od wniosku o zawieszenie wykonywania Umowy o kredyt w rachunku płatniczym (ROR) w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. W celu odstąpienia od wniosku należy:

 

- wysłać pisemne oświadczenie na adres Banku:

  Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz

- lub złożyć je w najbliższej placówce Banku,

- wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawieszenia na adres poczty elektronicznej Banku: Informacja@pocztowy.pl.

 

18. W przypadku odstąpienia Kredytobiorcy od wniosku o zawieszenie wykonywania Umowy o kredyt w rachunku płatniczym (ROR) wniosek uważa się za niezłożony, a Kredytobiorca zobowiązany jest do spłat zadłużenia na warunkach określonych w Umowie.

 

19. Informujemy również, iż Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy przysługuje możliwość rezygnacji w każdym czasie z zawieszenie wykonywania Umowy. W przypadku rezygnacji z zawieszenia wykonywania Umowy, okres zawieszenia ulega skróceniu do dnia otrzymania przez Bank wniosku o rezygnację z zawieszenia.

Dokumenty:

  • Wniosek o zawieszenie wykonywania umowy o kredyt w rachunku płatniczym-Tarcza 4.0 (pdf)
  • Odstąpienie od zawieszenia (pdf)