I. „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla klientów instytucjonalnych” (zwana dalej „Taryfą”), polegające na:

 

1. Usunięciu pozycji dotyczącej prowizji za korzystanie ze środdziennego limitu debetowego.

2. Ujednoliceniu zapisów w zakresie wpłat gotówkowych na rachunek Banku, realizowanych w kasach własnych. Pozostawienie jednej ogólnej pozycji tzn. rezygnacja z podziału wpłat na otwarte i zamknięte.

3. Doprecyzowaniu zapisów dla trybu pobierania opłaty/prowizji produktów: Pocztowy Collect oraz Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy.

4. Dodaniu w Rozdziele 5 Pozostałe Rachunki Bankowe, pozycji odnoszącej się do skorzystania z usług bankowości telefonicznej Telekonto/ usługa bankowości elektronicznej Pocztowy24.

5. Usunięciu zapisu mówiącego o możliwości realizacji przelewów SWIFT na podstawie zlecenia przekazanego do Banku poprzez telefax.

 

Podstawę faktyczną wprowadzonych zmian w Taryfie stanowią zmiany oferty produktowej polegające na :

 

1. Modyfikacji oferty w zakresie funkcjonalności śróddziennego limitu debetowego.

2. Wycofaniu z oferty i z obsługi Banku produktu „Pocztowy Pakiet Rada Rodziców”.

 

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 30 ust. 9 pkt 6 „Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych biznes dla Klientów instytucjonalnych” upoważniający Bank do zmiany Taryfy w przypadku zmiany oferty produktowej.

 

Zgodnie z § 30 ust. 12 „Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych biznes dla Klientów instytucjonalnych”, w przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Taryfy mają Państwo prawo wypowiedzieć Umowę (z zachowaniem terminu wypowiedzenia) z jednoczesnym wyraźnym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia, tj. określeniem zmiany Taryfy, która była przyczyną w/w decyzji. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa powyżej, musi zostać złożone w terminie 10 dni od zamieszczenia niniejszego Komunikatu na stronie internetowej Banku.

 

II. „Regulaminie kredytowania Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.” (zwany dalej „Regulaminem”), polegające na:

 

1. Zmianie nazwy segmentu z MŚP na Przedsiębiorstw.

2. Zastąpieniu wyrażeń kredyt, pożyczka, limit, uniwersalnym słowem finansowanie lub transakcja kredytowa.

3. Wprowadzeniu zasady, iż Bank udziela finansowania, na podstawie odrębnych wniosków kredytowych, składanych przez Wnioskodawcę/Klienta. 4. Dodaniu informacji, że Bank uzależnia przyznanie finansowania, tj. jego wysokości i pozostałych warunków w zależności od m.in.: poziomu ryzyka kredytowego, okresu finansowania, prawnego zabezpieczenia, dotychczasowej współpracy z Bankiem.

 

Podstawę faktyczną wprowadzonych zmian w Regulaminie są zmiany organizacyjne polegające m.in. na zmianie nazwy segmentu z MŚP na Przedsiębiorstw.

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 21 ust. 1 Regulaminu upoważniający Bank do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku zmian organizacyjnych w Banku, zmian obowiązujących przepisów prawnych oraz zmian sytuacji rynkowej.

Zgodnie z § 21 ust. 4 Regulaminu, w przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian w treści Regulaminu, mają Państwo prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym ww. oświadczenie nie może zostać złożone po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu.

 

Link do Taryfy opłat i prowizji:

https://www.pocztowy.pl/instytucje/taryfa-oplat/

 

Link do Regulaminu:

https://www.pocztowy.pl/instytucje/regulaminy-i-formularze/