RADA NADZORCZA
Banku Pocztowego S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
(„Spółka” lub „Bank”)

zgodnie z § 13 ust. 1a. Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:


Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar Współpracy z Grupą Poczty Polskiej, Operacji i Skarbu.

I.    Do obowiązków Członka Zarządu należeć będzie w szczególności:


1)    reprezentowanie Spółki i prowadzenie spraw Spółki w ramach określonych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki, w szczególności Regulaminem Zarządu,
2)    bezpośredni nadzór nad określonymi komórkami organizacyjnymi Spółki, zgodnie z uzgodnionym podziałem kompetencji pomiędzy członków Zarządu Spółki,
3)    wykonywanie czynności określonych w Statucie Banku.

II.    Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A., objęte niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym:

1.    Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2)    posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych - ukończone studia ekonomiczne, prawnicze lub z zakresu zarządzania, ewentualnie pokrewnym (np. w zakresie metod ilościowych – matematycznego lub informatycznego); w przypadku kandydatów legitymujących się wykształceniem wyższym nieznajdującym bezpośredniego zastosowania w działalności bankowej, powinno ono być uzupełnione odpowiednimi kursami specjalistycznymi lub studiami podyplomowymi oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym w bankowości,
3)    posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
4)    posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
5)    spełnia inne niż wymienione w pkt 1-4 wymogi określone w przepisach odrębnych, w tym określone w art. 22aa oraz art. 22b ustawy Prawo bankowe, a w szczególności:
a)    nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu,
b)    nie są w stosunku do niej prowadzone żadne postępowania karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne,
c)    daje rękojmię prowadzenia spraw Banku w sposób należyty,
d)    nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
e)    wykazuje szczegółową znajomość zagadnień, które są związane z zakresem obowiązków, które mają być przez niego wykonywane,
f)    wykazuje zrozumienie zasad prowadzonej przez Spółkę działalności oraz ryzyka związanego z tą działalnością.

2.    Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
3.     Preferowani będą kandydaci z następującymi kwalifikacjami:
1)    znajomość rynku pocztowego, co najmniej 5 – letnie doświadczenie w branży pocztowej lub kurierskiej,
2)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych.

III.    Zgłoszenie każdego z kandydatów musi zawierać:
1)    pisemny wniosek zgłoszenia lub podpisany przez kandydata list motywacyjny wraz z uzasadnieniem,
2)    podpisane przez kandydata CV,
3)    wypełniony Formularz pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych wraz z załącznikami do formularza P.A, P.B, P.C, P.D, P.E, P.F, P.G, P.H, P.I, P.J stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
4)    kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza,
5)    zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed złożeniem zgłoszenia,
6)    zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach,
7)    podpisaną przez kandydata informację o sposobie porozumiewania się z kandydatem, w tym adres, numer telefonu, e-mail,
8)    oświadczenie kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia, o:
a)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b)    ukończeniu studiów wyższych, wraz z informacją o kierunku ukończonych studiów wyższych,
c)    posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
d)    posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
e)    nieprowadzeniu w stosunku do kandydata żadnego postępowania karnego, karnoskarbowego lub dyscyplinarnego,
f)    niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
g)    niespełnianiu żadnego z poniższych warunków:
- pełnienie funkcji społecznego współpracownika albo bycie zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- wchodzenie w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- bycie zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,
h)    wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego.

IV.    Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje lub umiejętności.

V.     Postępowanie kwalifikacyjne:
1.    Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym należy składać w dniach roboczych w godz. od 9.00 do 14.00,  w terminie do dnia 16.11.2020 roku do godz. 14.00, na adres: Bank Pocztowy S.A., ul. Puławska 111B, 02-707 Warszawa, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar Współpracy z Grupą Poczty Polskiej, Operacji i Skarbu   – NIE OTWIERAĆ przed dniem 16.11.2020 roku”. Zgłoszenia, które wpłyną do Spółki po upływie wyżej wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.
2.    Dopuszczenie przez Komitet ds. nominacji choćby jednego kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.  
3.    Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 16.11.2020 roku po godz. 14.00.
4.    Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu.
5.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komitet ds. nominacji może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia lub wezwać o złożenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.  
6.    O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą elektroniczną.
7.    Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych to 18.11.2020 roku, z zastrzeżeniem, że Komitet ds. nominacji ma prawo wyznaczyć inny niż ww. termin rozmów kwalifikacyjnych.
8.    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną przeprowadzone przez Komitet ds. nominacji w Biurze Centrali Banku Pocztowego S.A., ul. Puławska 111B, 02-707 Warszawa, w terminach szczegółowo wskazanych w zawiadomieniach kandydatów o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej.
9.    Jeżeli zajdzie taka potrzeba, rozmowy będą kontynuowane także w kolejnych dniach/terminach, o których dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani.
10.    W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komitet ds. nominacji oceniać będzie w szczególności:
- kompetencje w zakresie, o którym mowa w pkt I i pkt II niniejszego Ogłoszenia;
- doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar Współpracy z Grupą Poczty Polskiej, Operacji i Skarbu.
11.    Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu, chyba, że kandydat wykaże, że  niestawiennictwo wynikało z przyczyn od niego niezależnych, których nie był w stanie przewidzieć. W powyższym przypadku, na wniosek kandydata, Komitet ds. nominacji może wyznaczyć dodatkowy termin rozmowy kwalifikacyjnej.
12.    Komitet ds. nominacji powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o wynikach postępowania pisemnie, drogą elektroniczną lub osobiście.
13.    Wyłoniony kandydat powinien poinformować Komitet ds. nominacji o zgodzie lub braku zgody na powołanie w skład Zarządu.
14.    Wybrany kandydat powinnien pozostawać w gotowości do powołania do składu Zarządu w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą, zabezpieczającym funkcjonowanie Spółki. Brak gotowości do objęcia stanowiska w Zarządzie we wskazanym przez Radę Nadzorczą terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o stanowisko objęte niniejszym postępowaniem i umożliwia Radzie Nadzorczej powołanie kolejnego, najwyżej ocenionego kandydata.
15.    Spółka nie zwraca kandydatom żadnych kosztów  związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.
16.    Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem.
17.    W przypadku, o którym mowa w  ust. 16, Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.  
18.    Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.