RADA NADZORCZA

Banku Pocztowego S.A.

z siedzibą w Warszawie

(„Spółka” lub „Bank”)

 

zgodnie z § 13 ust. 1a. Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:


Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar ryzyka/zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku

 

 

I. Do obowiązków Członka Zarządu należeć będzie w szczególności:

1) reprezentowanie Spółki i prowadzenie spraw Spółki w ramach określonych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki, w szczególności Regulaminem Zarządu,

2) bezpośredni nadzór nad określonymi komórkami organizacyjnymi Spółki, zgodnie z uzgodnionym podziałem kompetencji pomiędzy członków Zarządu Spółki.

II. Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A., objęte niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym:

1.Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) posiada wykształcenie wyższe,

3) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

5) nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu,

6) nie są w stosunku do niej prowadzone żadne postępowania karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne,

7) daje rękojmię prowadzenia spraw Banku w sposób należyty,

8) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.


2. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

3. Preferowani będą kandydaci z następującymi kwalifikacjami:

1) ukończone studia ekonomiczne, prawnicze lub z zakresu zarządzania,

2) co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu obszarem ryzyk istotnych w podmiotach nadzorowanych, w szczególności w obszarze bankowym,

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych.

III. Zgłoszenie każdego z kandydatów musi zawierać:

1) pisemny wniosek zgłoszenia lub podpisany przez kandydata list motywacyjny wraz z uzasadnieniem,

2) podpisane przez kandydata CV,

3) wypełniony Formularz dla Kandydatów na Członka (Prezesa) Zarządu Banku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,

4) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza,

5) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed złożeniem zgłoszenia lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności o następującej treści: „Niniejszym oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

6) podpisaną przez kandydata informację o sposobie porozumiewania się z kandydatem, w tym adres, numer telefonu, e-mail,

7) oświadczenie kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia, o:


a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) ukończeniu studiów wyższych, wraz z informacją o kierunku ukończonych studiów wyższych,

c) posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

e) nieprowadzeniu w stosunku do kandydata żadnego postępowania karnego, karnoskarbowego lub dyscyplinarnego,

f) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

g) niespełnianiu żadnego z poniższych warunków:

   • pełnienie funkcji społecznego współpracownika albo bycie zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

   • wchodzenie w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

   • bycie zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

   • pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

   • aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,

    h) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego.

     

8) oświadczenie kandydata niezbędne do złożenia do KRS, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

IV. Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje lub umiejętności.

V. Postępowanie kwalifikacyjne:

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym należy składać w dniach roboczych w godz. od 9.00 do 14.00, w terminie do dnia 23.05.2018 roku do godz. 14.00, na adres: Bank Pocztowy S.A., ul. Puławska 111B, 02-707 Warszawa, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar ryzyka/zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku  – NIE OTWIERAĆ przed dniem 23.05.2018 roku”. Zgłoszenia, które wpłyną do Spółki po upływie wyżej wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.

 

2. Dopuszczenie przez Komitet ds. nominacji choćby jednego kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

3. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 23.05.2018 roku po godz. 15.00.

 

4. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu.

 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komitet ds. nominacji może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia lub wezwać o złożenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.

 

6. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą elektroniczną najpóźniej kolejnego dnia roboczego po otwarciu zgłoszeń.

 

7. Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych to 25.05.2018 roku, z zastrzeżeniem, że Komitet ds. nominacji ma prawo wyznaczyć inny niż ww. termin rozmów kwalifikacyjnych.

 

8. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną przeprowadzone przez Komitet ds. nominacji w Biurze Centrali Banku Pocztowego S.A., ul. Puławska 111B, 02-707 Warszawa, w terminach szczegółowo wskazanych w zawiadomieniach kandydatów o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej, w kolejności alfabetycznej.

 

9. Jeżeli zajdzie taka potrzeba rozmowy będą kontynuowane także w kolejnych dniach/terminach, o których dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani.

 

10. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komitet ds. nominacji oceniać będzie w szczególności:

 • kompetencje w zakresie, o którym mowa w pkt I i pkt II niniejszego Ogłoszenia;
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar ryzyka/zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

11. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu, chyba, że kandydat wykaże, że niestawiennictwo wynikało z przyczyn od niego niezależnych, których nie był w stanie przewidzieć. W powyższym przypadku, na wniosek kandydata, Komitet ds. nominacji może wyznaczyć dodatkowy termin rozmowy kwalifikacyjnej.

 

12. Komitet ds. nominacji powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o wynikach postępowania pisemnie, drogą elektroniczną lub osobiście.

 

13. Wyłoniony kandydat powinien poinformować Komitet ds. nominacji o zgodzie lub braku zgody na powołanie w skład Zarządu.

 

14. Wybrany kandydat powinnien pozostawać w gotowości do powołania do składu Zarządu w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą, zabezpieczającym funkcjonowanie Spółki. Brak gotowości do objęcia stanowiska w Zarządzie we wskazanym przez Radę Nadzorczą terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o stanowisko objęte niniejszym postępowaniem i umożliwia Radzie Nadzorczej powołanie kolejnego, najwyżej ocenionego kandydata.

 

15. Spółka nie zwraca kandydatom żadnych kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

16. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem.

 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. 

 

18. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujące oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
„Oświadczam, że podczas procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Bank Pocztowy S.A., na stanowisko Specjalista przekazałem/łam Bankowi, działającemu jako pracodawca informacje dotyczące mojego wykształcenia, oraz doświadczenia zawodowego, które zgodne są ze stanem faktycznym i znajdują potwierdzenie w posiadanych przeze mnie dokumentach. Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku ujawnienia braku zgodności danych osobowych podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, Bank Pocztowy S.A. zastrzega prawo uchylenia się od skutków swojego ewentualnego oświadczenia woli co do zawarcia umowy o pracę, jako złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez kandydata, poprzez złożenie przez niego fałszywych informacji, tj. zgodnie z art 84 kc w związku z art. 300 kp."
Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

 

 

Powrót do listy ogłoszeń