Zyskaj 6,5% na Koncie Oszczędnościowym

Zyskaj 6,5% na Koncie Oszczędnościowym

Promocja dla nowych Klientów po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie Promocji

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI 

Co możesz zyskać?

ico

6,5% na koncie oszczędnościowym
do kwoty 20 000 zł

ico

0 zł za prowadzenie konta

ico

Wygodne płatności mobilne i transakcje BLIK

Jak działa Promocja

Zawnioskuj równocześnie o Konto w Porządku z kartą oraz Konto Oszczędnościowe

 • Jeżeli chcesz skorzystać z Promocji upewnij się, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie posiadałeś rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i konta oszczędnościowego w Banku Pocztowym.
 • Pamiętaj, że w Promocji może wziąć udział jedno konto indywidualne i jedno konto wspólne.

Spełnij wszystkie warunki Promocji

 • Z Promocji możesz skorzystać, jeśli w procesie zakładania konta wyrazisz wszystkie zgody marketingowe i do dnia jej zakończenia ich nie odwołasz.
 • Podczas wypełniania wniosku o konto, musisz podać swój numer telefonu komórkowego, adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie wyciągów oraz korespondencji drogą elektroniczną.
 • W momencie zakończenia Promocji tj. na dzień wypłaty promocyjnych odsetek, Twoje Konto, Karta oraz Konto Oszczędnościowe muszą być aktywne.
 • W czasie trwania Promocji nie wniesiesz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług świadczonych przez Bank.
W przypadku rachunków wspólnych obydwaj współposiadacze winni spełniać powyższe warunki, przy czym dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że w przypadku rachunku wspólnego współposiadacze są rozumiani jako jeden Uczestnik Promocji (tzn. warunki promocyjne stosowane są w odniesieniu do Konta Oszczędnościowego, którego są współposiadaczami).

Pomnażaj swoje oszczędności 

 • Promocyjne oprocentowanie 6,5% dotyczy środków do 20 000 zł na Koncie Oszczędnościowym (powyżej tej kwoty oprocentowanie wynosi 0,25% w skali roku)
 • Promocyjne oprocentowanie obowiązuje w ciągu 3 miesięcy od założenia Konta wraz z Kontem Oszczędnościowym oraz spełnieniu pozostałych warunków Promocji określonych w Regulaminie Promocji.
 • Po upływie okresu trzech miesięcy, Konto Oszczędnościowe oprocentowane jest na standardowych zasadach określonych w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat i rachunków bankowych dla Klientów detalicznych w Banku Pocztowym S.A., obowiązujących na dzień zakończenia okresu promocyjnego dla danego Konta Oszczędnościowego.


                                        SKORZYSTAJ Z PROMOCJI         REGULAMIN PROMOCJI

Zyskaj podwójnie

 • W Promocji Konta Oszczędnościowego możesz zyskać do 265 zł! Zysk liczony jest dla kwoty 20 000 zł w okresie 92 dni po odliczeniu podatku od dochodów kapitałowych.
 • Dodatkowe 300 zł w postaci e-voucherów może zyskać przystępując równocześnie do Promocji Konta z Kartą! Wystarczy, że zarejestrujesz kartę do konta w Programie Bezcenne Chwile i spełnisz wszystkie warunki Promocji.


Zyskaj podwójnie

Nota prawna

Bank Pocztowy to bezpieczny bank o polskim kapitale. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach Banku znajdują się w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych”, dostępnej w placówkach Banku i Poczty Polskiej S.A. oraz na stronie www.pocztowy.pl. Środki zgromadzone na kontach i lokatach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości równowartości 100 000 euro. Promocja „Oszczędności w Porządku” kierowana jest do Klientów, którzy otworzą jednocześnie rachunek z kartą oraz konto oszczędnościowe, w okresie jej trwania. Z Promocji mogą skorzystać Klienci Banku, którzy spełnili warunki Promocji określone w Regulaminie Promocji. W ramach Promocji uczestnik może uzyskać promocyjne oprocentowanie, uwzględniające dodatkową marżę promocyjną, o której mowa w § 16 ust. 4 „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.”, wynoszącą na pierwszym i drugim progu 6,50 p.p. a na pozostałych 0,25 p.p. Oznacza to możliwość uzyskania oprocentowania promocyjnego w wysokości 6,50% do kwoty maksymalnie 20 tys. złotych włącznie, zgromadzonych na Koncie Oszczędnościowym. Promocja trwa od 15 maja 2024 r. do 15 sierpnia 2024 r. Regulamin Promocji dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie www.pocztowy.pl Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Poczta Polska S.A. i Poczta Polska Dystrybucja S.A. są uprawnione do dokonywania w imieniu i na rzecz Banku Pocztowego S.A. czynności faktycznych i prawnych związanych z zawarciem umów rachunku bankowego i umów o kartę.