Komunikat do klientów banków w sprawie elektronicznych doręczeń

5 października 2021

W dniu 5 października 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

 

Ustawa wprowadza m.in. publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego [1], która umożliwia odbieranie i wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną, bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów w tym:

• przesyłanie danych drogą elektroniczną,

• uzyskiwanie dowodów wysłania i doręczenia danych,

• ochronę przesyłanych danych przed utratą, kradzieżą lub zmianą.

 

Ustawa ta nakłada na banki obowiązek posiadania:

1) adresu do doręczeń elektronicznych [2], oraz

2) skrzynki do doręczeń [3], oraz

3) umożliwienia klientom kontaktu z bankiem za pośrednictwem tego kanału w przypadkach określonych w niniejszej ustawie.

 

Banki mają czas na zrealizowanie tego obowiązku przed dniem 1 października 2022 r. Banki o swoim adresie do doręczeń elektronicznych powiadomią klientów nie później niż do 30 września 2022 r.

 

Za pośrednictwem doręczeń elektronicznych będą mogli kontaktować się z bankiem tylko ci klienci, którzy będą posiadali swój adres do doręczeń elektronicznych oraz skrzynkę do doręczeń elektronicznych.

 

Korzystanie przez klientów z doręczeń elektronicznych nie jest obowiązkowe. Oznacza to, że doręczenia elektroniczne będą stanowić dodatkowy a nie jedyny kanał kontaktu z bankiem - wciąż możliwe będzie kontaktowanie się z bankiem za pomocą tradycyjnej, papierowej korespondencji, a także poprzez bankowość elektroniczną i w ramach osobistych wizyt w oddziałach.

 

Więcej informacji można uzyskać na rządowej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia

 

[1] publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego usługa, która umożliwia przesyłanie danych między stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewnia dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chroni przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany, świadczoną przez operatora wyznaczonego, którego rolą jest zapewnienie bezpiecznej i skutecznej wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami korzystającymi z usługi.

[2] adres do doręczeń elektronicznych oznacza adres elektroniczny podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług.

[3] skrzynka doręczeń oznacza narzędzie umożliwiające wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

chat z konsultantem