Ubezpieczenia

Najczęściej zadawane pytania dotyczące produktów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia

Aby wykupić wybraną przez Ciebie polisę ubezpieczeniową, zapraszamy Cię do jednej z placówek Banku Pocztowego, uprawnionych do sprzedaży ubezpieczeń. Pełną listę placówek odnajdziesz klikając TUTAJ

W Banku Pocztowym, możesz skorzystać z następujących rodzajów ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie do kredytów gotówkowych,
 • ubezpieczenia do kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych,
 • ubezpieczenia do kont,
 • ubezpieczenia komunikacyjne
 • ubezpieczenie mieszkania / domu (także domu w budowie) Bezpieczny Dom,
 • ubezpieczenie turystyczne Bezpieczny Turysta,
 • ubezpieczenie komunikacyjne Bezpieczny Pojazd.

Jeżeli masz u nas kredyt i jesteś objęty ubezpieczeniem na życie, zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć osoby ubezpieczonej w okresie obowiązywania polisy. Główną rolą tego ubezpieczenia jest finansowa ochrona Twojej rodziny. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w momencie, gdy zawierasz Umowę kredytu, nie wcześniej jednak, niż z dniem uruchomienia kredytu i dniem zapłaty składki.

Ubezpieczenie to chroni Cię przed zdarzeniem skutkującym utratą pracy i uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej (jeżeli nie posiadasz uprawnień do emerytury lub renty) w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Masz także zapewnioną ochronę finansową w razie wystąpienia poniższych zdarzeń (jeśli posiadasz uprawnienia do emerytury lub renty):

 • utrata kończyny górnej powyżej lub na poziomie stawu łokciowego,
 • utrata kończyny dolnej powyżej lub na poziomie stawu kolanowego,
 • całkowita i nieodwracalna obuoczna utrata wzroku,
 • całkowita i nieodwracalna obustronna utrata słuchu,
 • całkowita i nieodwracalna utrata mowy,
 • całkowita utrata obu nerek,
 • porażenie czterokończynowe (trwałym i całkowitym porażeniem obu kończyn górnych i obu kończyn dolnych).

Jeżeli jesteś objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, to masz zapewnioną ochronę finansową w razie wystąpienia poniższych następstw:

 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwałe inwalidztwo częściowe lub całkowite Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym

Ubezpieczenie OC chroni Cię przed odpowiedzialnością finansową za szkody w mieniu i osobowe powstałe w wyniku np. stłuczki, czy też poważnego wypadku spowodowanego przez kierującego ubezpieczonym pojazdem. Posiadanie OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce obowiązkowe.

Wykupienie ubezpieczenia, pozwoli Ci pokryć koszty własne, powstałe w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu, powstałe na skutek:

 • zderzenia z innym pojazdem,
 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, w tym zderzenia się z podłożem lub drzewem,
 • działania osób trzecich,
 • pożaru, wybuchu, zalania lub zatopienia,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
 • nagłego działania sił przyrody,
 • kradzieży pojazdu, jego części lub /i wyposażenia standardowego,
 • uszkodzenia pojazdu w następstwie kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
 • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej.

Ubezpieczenie NNW chroni kierowcę i pasażerów. Zapewnia wypłatę świadczenia pieniężnego osobom podróżującym samochodem, które zostały poszkodowane w wyniku wypadku, powstałego w związku z ruchem tego pojazdu, jego wybuchem lub pożarem.
chat z konsultantem