Zakup nieruchomości od komornika

W drodze postępowania licytacyjnego - stwarza niejednokrotnie możliwość nabycia nieruchomości w atrakcyjnej cenie. Należy przy tym pamiętać, iż egzekucja komornicza z nieruchomości jest regulowana przepisami prawa zawartymi w szczególności w Kodeksie Postępowania Cywilnego (Art. 921-1040).
Aby mieć możliwość nabycia nieruchomości w licytacji komorniczej należy pamiętać o kilku generalnych zasadach regulujących ten proces.
Pierwszą z nich jest realizacja obowiązku nałożonego na komornika a dotyczącego konieczności uzyskania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości objętej egzekucją. Operat ten sporządzany jest przez biegłego sądowego. W oparciu o sporządzony operat komornik dokonuje opisu i oszacowania wartości nieruchomości ustalając jej wartość licytacyjną. Należy tu wskazać, iż w przypadku I licytacji wartość ta (cena wywoławcza) wynosi ¾ sumy oszacowania. W przypadku II licytacji wartość nieruchomości (cena wywoławcza) zostaje określona na poziomie 2/3 sumy oszacowania.
Kolejnym etapem – niezależnie od tego czy jest to I czy też II licytacja - jest wyznaczenie przez komornika terminu tejże licytacji i jego upublicznienie. Ogłoszenie o licytacji winno być upublicznione dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem, w budynku sądu, lokalu gminy oraz w lokalnym dzienniku, wydawanym w danej miejscowości. Informację o licytacji komornik zamieszcza również na swojej stronie internetowej.
W licytacji może wziąć udział praktycznie każdy zainteresowany nabyciem nieruchomości jednakże z wyłączeniem samego dłużnika, komornika oraz ich małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwa a także osób, których obecność na licytacji ma charakter urzędowy.
Osoba przystępująca do licytacji winna bezwzględnie przed jej terminem dokonać wpłaty „kwoty rękojmi” wynoszącej równowartość 1/10 sumy oszacowania.
Licytacja nieruchomości odbywa się w budynku sądu w obecności sędziego sprawującego nadzór nad tokiem egzekucji a wygrywa ją osoba, która w toku licytacji zgłosiła najwyższą cenę.
Licytant, który zgłosił najwyższą ceną winien w terminie zgodnym z wezwaniem sądu (po tzw. przybiciu) zapłacić wylicytowaną kwotę. Kwota ta jest pomniejszana o wpłaconą przed terminem licytacji kwotę „rękojmii”. Po zapłaceniu całości kwoty sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu nieruchomości na rzecz nowego nabywcy .
Na zakończenie należy wskazać, iż nabycie nieruchomości od komornika, po zrealizowanym toku egzekucyjnym, ma charakter pierwotny co oznacza, że nowy właściciel wchodzi w posiadanie nieruchomości, na której nie ciążą jakiekolwiek prawa innych osób.