Zmiany w Taryfie opłat i prowizji od 3 sierpnia 2020 r.

23 czerwca 2020

Informujemy, że z dniem 3 sierpnia 2020 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla klientów instytucjonalnych” (zwanej dalej „Taryfą”).

 

Podwyższeniu ulegnie wysokość opłat za czynności i usługi oferowane przez Bank Pocztowy S.A. dla klientów instytucjonalnych wymienione poniżej:

 • prowadzenie rachunku/pakietu w PLN bądź innej walucie,
 • przelew natychmiastowy realizowany do innego banku,
 • wypłata gotówki z rachunku lokaty terminowej dokonywana w placówce Banku,
 • sporządzenie odpisu umowy ramowej/umowy gwarancji
 • przelew SWIFT,
 • sporządzenie aneksu na wniosek klienta,
 • opłata za kartę płatniczą do rachunku,
 • transakcje bezgotówkowe (płatność kartą) poza terytoriom EOG,
 • wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty,
 • wystawianie zaświadczenia opinii bankowej na wniosek klienta,
 • usługi nietypowe nieprzewidziane w niniejsze Taryfie.

 

Podstawą prawną zmian w Taryfie jest § 30 ust. 9 pkt. 1) i pkt. 2) „Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych biznes dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.”. (zwanego dalej „Regulaminem”)

 

Zgodnie z § 30 ust. 12 Regulaminu w przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Taryfy mają Państwo prawo złożyć wypowiedzenie Umowy (z zachowaniem terminu wypowiedzenia) z jednoczesnym wyraźnym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia, tj. określeniem zmiany Taryfy, która była przyczyną w/w decyzji. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa powyżej, musi zostać złożone w terminie 10 dni od zamieszczenia Komunikatu na stronie internetowej Banku.

chat z konsultantem