Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Różnorodne strategie inwestycyjne, elastyczny horyzont oszczędzania, fundusze zarządzane przez specjalistów

Rodzaje funduszy


Fundusz Typ Wycena
13.06.2024
1D 3M 6M 12M Poziom ryzyka

Wyniki funduszu, które prezentujemy, są historyczne i nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty zainwestowanego kapitału, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych oraz podatku dochodowego. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od sytuacji rynkowej.

Inwestycja w fundusz inwestycyjny nie jest objęta gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami:

 • Prospektem informacyjnym funduszu,
 • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KID),
 • ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Znajdziesz je na stronie internetowej IPOPEMA TFI, na tej stronie poniżej w sekcji Tabele i dokumenty, a także w naszych placówkach bankowych – miejscach spotkań.

Wierzytelności Klientów z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa nie są objęte ochroną gwarancyjną na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Masz pytania? My mamy odpowiedzi

Fundusz inwestycyjny - to instytucja zbiorowego inwestowania, dzięki której możesz zainwestować swoje pieniądze z innymi uczestnikami funduszu. W zależności od rodzaju funduszu pieniądze powierzone przez Ciebie zostaną ulokowane w różne klasy aktywów, poczynając od tych najbardziej bezpiecznych, czyli lokaty terminowe i bony skarbowe poprzez obligacje skarbowe i korporacyjne aż po akcje spółek. Twoje pieniądze wpłacone do funduszu przeliczone zostaną na jednostki uczestnictwa i stanowić będą tytuł prawny do uczestnictwa w dochodach wypracowywanych przez fundusz. Jednostki uczestnictwa możesz nabyć i zbyć w każdym dniu roboczym, kiedy odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wycena jednostek uczestnictwa dokonywana jest każdego dnia roboczego. Wycena jednostek uczestnictwa jest dostępna na stronie internetowej www.ipopema.pl.

Zanim dokonasz wyboru funduszu inwestycyjnego zostaniesz zakwalifikowany do odpowiedniego profilu przy pomocy ankiety MIFID. Ankieta zawiera pytania na takie tematy jak:

 • horyzont czasowy inwestycji, tzn. na jak długi termin jesteś w stanie powierzyć pieniądze?
 • czy powierzane pieniądze to Twoje jedyne oszczędności?
 • jaką kwotę chcesz zainwestować?
 • jaki poziom ryzyka jesteś w stanie zaakceptować? Czyli czy akceptujesz, że wartość Twojej inwestycji czasowo może być niższa niż dokonana wpłata.
 • ile pieniędzy chcesz na danej inwestycji zarobić? Czyli, jaki chcesz osiągnąć zysk.

Po udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania określi się Twój profil, jako inwestora. Możesz być Klientem, który:

 • nie akceptuje ryzyka, chce wypracować zysk na poziomie lokaty terminowej ale ceni sobie płynność inwestycji - jest Klientem konserwatywnym, który jest zainteresowany funduszami tzw. bezpiecznymi, czyli funduszem pieniężnym lub gotówkowym,
 • akceptuje minimalne wahania jednostki uczestnictwa, ceni sobie bezpieczeństwo inwestycji i maksymalnie 2-3 letni horyzont czasowy – jest Klientem zainteresowanym funduszami dłużnymi,
 • akceptuje większe wahania jednostki uczestnictwa, ceni sobie możliwość ,,zrzucenia odpowiedzialności na barki zarządzającego’’ za wynik swojej inwestycji – jest Klientem, w którego spektrum zainteresowania są fundusze absolutnej stopy zwrotu, które bez względu na zachowanie cyklu gospodarczego mają za zadanie wypracowywać kwartalnie dodatnią stopę zwrotu,
 • akceptuje ryzyko inwestycyjne, posiada wiedzę na temat inwestycji – jest Klientem typowo akcyjnym, którego celem jest zakup jednostek w funduszach akcyjnych.

Inwestycja zgromadzonych środków w fundusze inwestycyjne, może Ci przynieść szereg korzyści, na które składa się przede wszystkim możliwość wypracowania ponadprzeciętnego zysku – zależnie od rodzaju funduszu któremu powierzysz środki i okresu inwestycji. Ponadto zdeponowanymi przez Ciebie środkami zarządzają specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Aby dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z inwestowania swoich oszczędności, kliknij TUTAJ

Rozpoczynając swoją przygodę z inwestycjami, warto poznać dwa podstawowe rodzaje funduszy: są to fundusze otwarte (FIO), w których czas inwestycji nie jest ściśle określony, oraz fundusze zamknięte (FIZ), z określonym z góry czasem inwestycji.

Innym kryterium podziału funduszy jest podział w zależności od polityki inwestycyjnej. Mamy fundusze:

 • hedgingowe,
 • akcji,
 • mieszane (stabilnego wzrostu i zrównoważone) ,
 • absolutnej stopy zwrotu (mają za zadanie w okresie kwartału przynosić dodatnią stopę zwrotu bez względu na moment w cyklu koniunkturalnym),
 • obligacyjne,
 • gotówkowe,
 • rynku pieniężnego.

Ta klasyfikacja prezentuje fundusze w zależności od ryzyka jakie Klient ponosi kupując dany produkt. Należy pamiętać, że im większe ryzyko tym możliwość wyższej stopy zwrotu i dłuższy horyzont inwestycyjny inwestora.

Szczegółowe informacje na temat rodzajów funduszy oraz typów jednostek uczestnictwa, odnajdziesz klikając TUTAJ.

Jeżeli chcesz wykupić jednostki uczestnictwa funduszu zapraszamy Cię do najbliższej placówki Banku Pocztowego. Rejestr w funduszu otworzysz oraz zamkniesz w każdej z placówek Banku – wystarczy Ci dowód osobisty.

Od 1 stycznia 2024 r. dochody z tytułu inwestycji w funduszach będą podlegały opodatkowaniu na podstawie art. 30b ustawy o PIT. W związku z tym na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o PIT fundusz będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C w przypadku wykupu posiadanych funduszy inwestycyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez IPOPEMA TFI.

Strefa edukacji

Tabele i dokumenty

Fundusze POCZTOWE
ico
Fundusze IPOPEMA
ico
Dyrektywy MiFID
ico
Archiwum
ico
chat z konsultantem