Nasze działania [br]w obszarze ESG

Nasze działania
w obszarze ESG

Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój w Banku Pocztowym

Dowiedz się więcej

ESG w strategii Banku Pocztowego

Dbamy o realizację działań ESG

Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój (ESG) stanowią istotne obszary strategii naszego Banku, a co za tym idzie, także realizowanych przez nas inicjatyw. Przykładamy dużą wagę do działań na rzecz środowiska (Environment) i społeczeństwa (Society). Dbamy też o dobre zarządzanie naszą organizacją - tzw. ład korporacyjny (Governance). 


Zrównoważony rozwój jako część strategii Banku Pocztowego na lata 2023-2026

W czerwcu 2023 roku opublikowaliśmy nową Strategię dla Banku Pocztowego na lata 2023-2026. Zawarliśmy w niej nasze wsparcie dla celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs), zwłaszcza:

Ustaliliśmy długoterminowe cele dla Banku, które nadają kierunek nowym inicjatywom. Dzięki nim, zmieniamy Bank Pocztowy w Bank neutralny klimatycznie, Bank włączający oraz Bank rozwoju i równych szans. 

Długoterminowe cele zrównoważonego rozwoju:

W trosce o środowisko (Environment)

W trosce o społeczeństwo (Social)

W trosce o ład korporacyjny (Governance)

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych własnych

Dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej

W przyjętej w czerwcu 2023 r. Strategii na lata 2023-2026, Bank zdefiniował długoterminowy cel w obszarze zrównoważonego rozwoju: „Bank neutralny klimatycznie”. W jego ramach będziemy redukować nasz ślad węglowy i wspierać w tym naszych Klientów. Będziemy także dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej (w ramach zakresów 1 i 2) do 2030 roku.

 • Zakres 1 emisji gazów cieplarnianych obejmuje emisje bezpośrednie powstające w wyniku działalności Banku, są to na przykład emisje wyprodukowane przez samochody służbowe czy spalone paliwo służące do ogrzewania.
 • Zakres 2 emisji gazów cieplarnianych obejmuje emisje pośrednie powstałe w wyniku wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej dostarczanej do Banku przez dostawcę energii. Zgodnie z GHG Protocol, emisje kalkuluje się w oparciu o dwie metody: market-based i location-based. Pierwsza metoda odzwierciedla emisje z produkcji energii od wybranego dostawcy w przeciwieństwie do metody location-based, która odzwierciedla średnią emisję z produkcji energii na obszarze, w którym jest ona konsumowana.

Jako Bank jesteśmy świadomi tego, jaki mamy wpływ na środowisko naturalne oraz roli, jaką możemy odegrać we wspieraniu Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego, w swoich celach strategicznych, skupiliśmy się na wspieraniu Klientów w zielonej transformacji oraz na bezpośrednim wpływie na środowisko wynikającym z działalności operacyjnej Banku.

13 lutego 2024 roku, Zarząd Banku Pocztowego, stosowną Uchwałą ustalił cel maksymalnego poziomu emisji własnych Banku (zakres 1 i 2) CO2e (ekwiwalentu) w latach 2024-2026, tj.:

 • 1 499,60 ton CO2e w roku 2024,
 • 1 419,36 ton CO2e w roku 2025,
 • 1 326,99 ton CO2e w roku 2026.

Tym samym Bank przyjął zobowiązanie do podejmowania działań zapewniających osiągnięcie poziomu maksymalnych emisji własnych, wymienionych powyżej. 

Pierwszym etapem procesu osiągnięcia neutralności klimatycznej w ramach zakresu 1 i 2 do roku 2030, było wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych związanych z operacyjnością Banku. Z pomocą zewnętrznego eksperta wyliczyliśmy, że całkowita emisja gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 w 2022 roku, który przyjmujemy za rok bazowy, wyniosła 1 951,45 ton CO2e (market-based) i 2 169,75 ton CO2e (location-based).


Więcej szczegółów z kalkulacji emisji w 2022 roku znajduje się w raporcie sporządzonym przez firmę doradczą Carbon Footprint Consulting, z którą Bank współpracował w tym zakresie. 

Z kolei w 2023 roku całkowita emisja gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 wyniosła 1 473,88 ton CO2e (market-based) i 1 654,04 ton CO2e (location-based), co wskazuje na redukcję o 24,5% w stosunku do roku 2022. Redukcja śladu węglowego w 2023 roku wynika głównie z dużo mniejszej ilości wymienionych czynników chłodniczych, w porównaniu z rokiem 2022, w którym została przeprowadzona modernizacja systemu klimatyzacji w Centrali Banku w Bydgoszczy. Emisja z tytułu uzupełnień czynników chłodniczych ma charakter nieregularny (uzupełnianie czynnika może następować w okresach dłuższych niż jeden rok), tym samym w ujęciu rocznym, mogą występować istotne fluktuacje w tej kategorii źródła emisji.

Emisje wyliczono zgodnie z wytycznymi Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition i GHG Protocol Scope 2 Guidance). Pozyskane dane obejmują działalność operacyjną i placówki Banku, z wyłączeniem Mikrooddziałów oraz placówki i Biura Centrali Banku w Łodzi. W kolejnych latach, Bank będzie kontynuował wyliczanie emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2, opracuje metodykę i rozpocznie kalkulację emisji gazów cieplarnianych zakresu 3. Bank równocześnie podejmuje działania mające na celu zebranie wymaganych dla kalkulacji szczegółowych danych ze wszystkich nieruchomości użytkowanych przez Bank.

W celu osiągnięcia neutralności klimatycznej, w ramach Strategii Banku Pocztowego na lata 2023-2026, Bank podjął kolejne inicjatywy, by zredukować ślad węglowy:

 • zwiększenie pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Centralach Banku oraz w sześciu Placówkach na terenie całego kraju,
 • kontynuacja rozpoczętej w 2023 roku wymiany floty samochodowej składającej się w znacznej większości z samochodów zero i niskoemisyjnych, której zakończenie zaplanowano na 2025 rok.

Spodziewamy się, że powyższe inicjatywy obniżą całkowitą emisję gazów cieplarnianych w 2026 roku o 32% w porównaniu do roku 2022.


Kredyty termomodernizacyjne

Kredyty wspierające ekologiczne inwestycje

Bank Pocztowy ma w swojej ofercie kredyty, które przeznaczone są na finansowanie inwestycji proekologicznych. Jednym z nich jest Kredyt termomodernizacyjny z premią termomodernizacyjną z opcją grantu termomodernizacyjnego, który przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynków wielorodzinnych w ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo kredyt może być przeznaczony na realizację instalacji OZE, np. na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii. Oferta tego kredytu kierowana jest do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Kredyt udzielany jest na podstawie audytu energetycznego,

W przypadku kompleksowej termomodernizacji wspólnota lub spółdzielnia może ubiegać o grant termomodernizacyjny na poprawę efektywności energetycznej budynku (czyli o dodatkowe wsparcie w wysokości 10 proc. kosztów netto inwestycji). O grant można się ubiegać, jeśli w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii.

Grant termomodernizacyjny dotyczy inwestycji, które spełniają kryteria horyzontalne (horyzontalne zasady i kryteria wyboru przedsięwzięć dla Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) oraz nie wyrządzają poważnych szkód dla celów środowiskowych wg zasady DNSH.


Kredyt na OZE Banku Pocztowego

Kolejnym produktem jest Kredyt na OZE na finansowanie przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii dla których przewidziano grant OZE w ramach Programu TERMO realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Produkt przeznaczony jest dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Kredyt wspiera finansowanie inwestycji w zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych, będących własnością wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, która będzie wytwarzała energię na potrzeby tego budynku,

Grant OZE dotyczy inwestycji, które spełniają kryteria horyzontalne (horyzontalne zasady i kryteria wyboru przedsięwzięć dla Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) oraz nie wyrządzają poważnych szkód dla celów środowiskowych wg zasady DNSH.

Ekologiczne karty

Ekologiczna karta debetowa z logo Poczty Polskiej

Chcąc przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów niebiodegradowalnych generowanych w ramach wydawnictwa kart płatniczych, Bank Pocztowy zdecydował się na wprowadzenie na rynek ekologicznej karty debetowej.

Karta wykonana jest w 82% z ekologicznego materiału pochodzenia roślinnego PLA (kwasu polimlekowego), a dokładniej, tworzywa pochodzenia biologicznego, stosowanego jako alternatywa dla tradycyjnych tworzyw sztucznych na bazie paliw kopalnych. PLA wytwarzane jest ze skrobi kukurydzianej, a białko roślinne wykorzystuje się jako paszę dla zwierząt. PLA jest prawdopodobnie najbardziej naturalną alternatywą dla PVC, z którego wytwarzane są tradycyjne karty płatnicze. Produkcja PLA nie zużywa takiej ilości paliw kopalnianych jak wytworzenie PET i PP. Surowiec, z którego powstaje jest też w 100 proc. odnawialny – w przeciwieństwie do ropy naftowej. Dodatkowo PLA ma niższy ślad węglowy, niż inne wymienione plastiki. Bioplastik powstaje z rośliny, które rosnąc produkują tlen, pochłaniają dwutlenek węgla i ograniczają globalne ocieplenie.

Bank Pocztowy należy do pionierów na polskim rynku, wykorzystujących materiał PLA do produkcji kart płatniczych. Ekologiczna karta Banku Pocztowego wpisuje się w ogłoszoną strategię Banku Pocztowego, zgodnie z którą chcemy skupiać się na zrównoważonym rozwoju oraz dążyć do klimatycznej neutralności.

Ograniczenie wysyłki PIN w formie papierowej, a tym samym zużycia papieru, to kolejne proekologiczne działanie Banku Pocztowego, które wpisuje się w trendy rynkowe. Wraz z ekologiczną formą karty z logo Poczty Polskiej, Bank daje swoim Klientom wybór w zakresie formy dostarczenia PINu do tej karty. Klient może otrzymać go w formie papierowej wysyłki lub samodzielnie nadać numer PIN w bankowości elektronicznej. To drugie rozwiązanie zostało wprowadzone w listopadzie 2023 r. i zyskuje aprobatę Klientów - udział nadawanych PIN-ów samodzielnie rośnie (w listopadzie 2023 roku wynosił 36%, w grudniu 2023 roku 42%).


Karta wirtualna "bez plastiku"

Wirtualna karta Banku Pocztowego wydawana jest wyłącznie w formie cyfrowej. Karta dedykowana jest portfelom cyfrowym, dzięki czemu mamy ją zawsze przy sobie, nie musimy się martwić, że ją zgubimy lub że zostanie skradziona. Kartą wirtualną można dokonywać płatności natychmiast po jej zamówieniu.

Karta nie posiada fizycznej postaci, co ma pozytywny wpływ na ekologię i ograniczenie ilości odpadów niebiodegradowalnych wynikających z produkcji tradycyjnych kart. Dodatkowo, aby wspierać inicjatywy ekologiczne, Bank zrezygnował z wysyłki numeru PIN w formie papierowej do karty wirtualnej. Klient samodzielnie ustanawia PIN w bankowości internetowej.

Edukacja o bezpieczeństwie

Program Cyberdojrzali. Bądź mądrzejszy od oszusta.

Program społeczno-edukacyjny Banku Pocztowego Cyberdojrzali. Bądź mądrzejszy od oszusta realizowany we współpracy z Komenda Stołeczną Policji w Warszawie.

Program skierowany jest m.in. do tzw. Srebrnego Pokolenia, które w trakcie webinarów online oraz konferencji stacjonarnych ma możliwość wysłuchania wystąpień ekspertów na temat popularnych metod oszustw oraz poznania sposobów przeciwdziałania oszustom.

Kampania Dokumenty Zastrzeżone

Bank Pocztowy jest partnerem kampanii Dokumenty Zastrzeżone

Wraz ze Związkiem Banków Polskich współpracujemy przy kampanii informacyjnej Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Kampania ma na celu szerzenie wiedzy na temat konieczności zastrzegania w bankach dokumentów tożsamości, utraconych w wyniku zgubienia czy kradzieży.

Efektem kampanii jest znaczny wzrost bazy zastrzeżonych dokumentów. Według danych organizatora, na koniec września 2023 roku Centralna Baza Danych Systemu Dokumenty Zastrzeżone zawierała liczbę 2,42 miliona zastrzeżonych dokumentów tożsamości. Z kolei w III kwartale 2023 roku do bazy trafiały średnio aż 503 dokumenty dziennie.

W 2024 roku Bank Pocztowy będzie kontynuować współpracę z ZBP przy tym ważnym przedsięwzięciu.

Darowizny

Darowizny i współpraca z fundacją Pocztowy Dar

Bank Pocztowy udziela darowizn, których celem jest wspieranie działalności wnioskodawców w sferze działań społecznych. Precyzyjny katalog celów wsparcia określony jest w Zasadach udzielania darowizn.

Jako instytucja wrażliwa na potrzeby społeczne, od lat prowadzimy działalność charytatywną i edukację finansową nakierowaną na konkretne obszary:

 • współpracujemy z fundacją Poczty Polskiej Pocztowy Dar wspierając działania i cele statutowe fundacji,
 • wspieramy dzieci i młodzież w obszarze nauki, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, krajoznawstwa oraz wypoczynku,
 • niesiemy pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • krzewimy kulturę fizyczną i sport,
 • udzielamy wsparcia na cele kultu religijnego,
 • niesiemy pomoc materialną ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • upowszechniamy wiedzę na temat ochrony praw konsumentów,
 • wspieramy cele związane z upowszechnieniem wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.

Jesteśmy blisko naszych Klientów i jesteśmy otwarci na społeczne potrzeby.

Karta debetowa Caritas

Karta Caritas wspiera szlachetne cele

To pierwsza w Polsce karta debetowa z programem wspierającym działalność Caritas Polska. Karta Caritas wydawana jest bezpłatnie do konta w ramach Programu UratujęCię. Posiadacze tej karty podczas codziennych zakupów niosą pomoc najuboższym. Za każdą transakcję dokonaną kartą Caritas przyznawane są punkty, które gromadzą się na koncie programu. Następnie Mastercard zebrane punkty wymienia na środki pieniężne i przelewa je w całości na konto Caritas Polska.

Dostarczenie gotówki przez listonosza

Dostarczenie gotówki przez listonosza

Dostarczenie gotówki do domu przez listonosza to unikatowa na rynku usługa, która jest ogromnym udogodnieniem zwłaszcza dla ludzi starszych, schorowanych, mających daleko do placówki lub obawiających się nosić przy sobie wypłaconą większą kwotę pieniędzy. Usługa zlecenia wypłaty z konta w Banku Pocztowym i dostarczenia jej przez listonosza pod wskazany adres dostępna jest dla posiadaczy wszystkich kont w naszym Banku. Wystarczy określić kwotę wypłaty w dowolnej placówce Banku, Poczty lub telefonicznie na Infolinii, a listonosz dostarczy pieniądze do domu lub pod inny wskazany adres. Częstotliwość wypłat określa się samodzielnie. Dostarczenie gotówki może być realizowane cyklicznie lub jednorazowo. 

Udogodnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących

Udogodnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących 

Od lat dbamy o to, by ułatwiać dostęp do informacji o naszym Banku oraz kontakt z naszymi konsultantami osobom starszym, osobom niedowidzącym i niedosłyszącym. Oprócz tradycyjnych kanałów kontaktu z Bankiem, umożliwiamy też rozmowę w języku migowym z naszymi konsultantami. Również serwis informacyjny banku pocztowy.pl posiada funkcjonalności, które zwiększają czytelność zawartych w nim treści, m.in. powiększenie czcionki oraz zwiększenie kontrastu.


Porozmawiaj z nami w języku migowym

Od 15 października 2018 r. Klienci Banku Pocztowego mogą porozmawiać z naszym konsultantem na Infolinii lub doradcą w placówce za pośrednictwem tłumacza języka migowego online. Z usługi można korzystać za pośrednictwem serwisu pocztowy.pl (wybierając symbol języka migowego umieszczony w górnym prawym rogu strony lub wpisując w wyszukiwarkę bezpośredni adres do usługi pocztowy.pl/kontakt-migowy lub przez aplikację na telefon i tablet.

Dzięki tłumaczowi online osoby niesłyszące lub słabosłyszące mają przystępny kanał do kontaktu z Bankiem, uzyskania informacji o produktach, załatwienia spraw w placówkach Banku Pocztowego lub w razie potrzeby – blokady karty płatniczej.

Udostępniony przez Bank Pocztowy tłumacz języka migowego online jest efektem współpracy z firmą start up „Praca Bez Barier”. Usługa ta jest dedykowana Klientom z niepełnosprawnością słuchu, dzięki czemu ta grupa Klientów może korzystać z usług finansowych Banku Pocztowego.


W serwisie informacyjnym Banku powiększysz czcionki i zwiększysz kontrast

Użytkownicy serwisu informacyjnego Banku mają możliwość powiększenia czcionki oraz zwiększenia kontrastu serwisu w celu zwiększenia widoczności treści tam zawartych. Korzystanie z tych obu funkcjonalności jest proste - wystarczy kliknąć w ikonę z symbolem "Aa" w przypadku konieczności powiększenia wielkości tekstu lub ikonę prezentującą biało-czarny okrąg. Ikony dostępne są w górnym prawym rogu strony. 

Blind notch na karcie ekologicznej

Ekologiczna karta z logo Poczty Polskiej została wzbogacona w specjalne wcięcie (blind notch) na krótszej krawędzi karty. Stanowi ono istotne udogodnienie dla osób słabowidzących i niewidomych, które ułatwi tym Klientom codzienne korzystanie z karty.


Zespół ds. ESG

Nadzorowanie zrównoważonego rozwoju w Banku Pocztowym

By zrealizować swoje cele strategiczne, Bank Pocztowy powołał dedykowany Zespół ds. zrównoważonego rozwoju, kierowany przez Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. Zespół ds. zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzialny za określenie aspiracji Banku w zakresie ESG. Koordynuje prace w zakresie zrównoważonego rozwoju, monitoruje postępy i nadzoruje poprawność raportowanych informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest też odpowiedzialny za podejmowanie działań zaradczych by zapewnić wdrażanie zrównoważonego rozwoju w Banku.

Standardy i polityki

Standardy i polityki w Banku Pocztowym

Przyjęte przez Bank Pocztowy polityki zapewniają pracownikom równe szanse, pozwalają na rozwój, a także pomagają Bankowi podejmować decyzje, które będą zgodne z prawem i etyczne. Traktujemy standardy zawarte w politykach jako kierunkowskazy w naszych relacjach z Klientami, pracownikami, współpracownikami i dostawcami oraz innymi interesariuszami. Nasze standardy działania wywodzimy z:

 • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;
 • Międzynarodowej Karty Praw Człowieka;
 • Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka;
 • Standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy.


OBSZARREGULACJA
POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

Polityka Banku Pocztowego S.A. dotycząca poszanowania praw człowieka

Zasady Etyki dla Pracowników Banku Pocztowego S.A.

Zasady przeciwdziałania przestępstwom i korupcji

Zasady obsługi reklamacji w Banku Pocztowym S.A.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w Banku Pocztowym S.A.

PRACOWNICY

Polityka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin Pracy Banku Pocztowego S.A.

Polityka wynagrodzeń oraz polityki w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Pocztowego S.A.

Polityka identyfikowania kluczowych funkcji w Banku Pocztowym S.A., oceny odpowiedniości oraz powoływania i odwoływania osób pełniących te funkcje

Zasady Etyki dla Pracowników Banku Pocztowego S.A.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w Banku Pocztowym S.A.

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI PRZYJMOWANIE PREZENTÓW

Polityka antykorupcyjna w Banku Pocztowym S.A.

Zasady przekazywania i przyjmowania prezentów i zachęt

ZARZĄDZANIE OBSZAREM KONFLIKTU INTERESÓW

Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów w Banku Pocztowym S.A.

Zasady zarządzania konfliktem interesów w Banku Pocztowym S.A.

OBSZAR ZAKUPÓW
Zasady realizacji zakupów w Banku Pocztowym S.A.
ZARZĄDZANIE OBSZAREM DAROWIZN ORAZ DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ

Zasady udzielania darowizn w Banku Pocztowym S.A.

Zasady Komunikacji Banku Pocztowego S.A.

SPOŁECZEŃSTWO/ŚRODOWISKO NATURALNE

Polityka społecznej odpowiedzialności Banku Pocztowego S.A. z uwzględnieniem polityki środowiskowej

Zasady tworzenia produktu bankowego

Zasady prowadzenia działalności marketingowej

Zasady obsługi reklamacji w Banku Pocztowym S.A.

Poszanowanie praw człowieka

 • Określając prawa człowieka w relacjach Banku Pocztowego z kluczowymi grupami interesariuszy, odwołujemy się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Polityka dotycząca poszanowania praw człowieka formułuje szereg zasad w odniesieniu do różnych grup interesariuszy, w tym zobowiązuje Bank do zapewnienia wszystkim pracownikom równych szans dostępu do pracy i możliwości awansu; zapobiegania nierównemu traktowaniu ze względu na wiek, płeć, rasę, religię, pochodzenie, stan cywilny oraz sytuację materialną oraz bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.
 • Postanowienia Polityki propagowane są wśród naszych pracowników w zakresie: zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz zobowiązania do kształtowania środowiska pracy wolnego od praktyk godzących w prawa człowieka, przeciwdziałania wszelkim sytuacjom, w których działania Banku bezpośrednio lub pośrednio mogłyby naruszać prawa człowieka oraz wszelkim przejawom dyskryminacji, zapewnienia równych szans i sprawiedliwego wynagrodzenia oraz swobody zrzeszania się pracowników oraz ochrony prywatności i budowania świadomości pracowników i stałe doskonalenie postępowania w zakresie ochrony praw człowieka w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych.

Polityka różnorodności

 • Różnorodność i otwartość to ważny element wpisany w działania biznesowe Banku. Kierując się zasadami równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji wierzymy, że ma to bezpośredni wpływ na rozwój oraz innowacyjność całego Banku. Cenimy różnorodność, ponieważ, wierzymy, że różnorodność naszego zespołu jest jednym ze źródeł naszej przewagi konkurencyjnej, a synergia różnych poglądów, opinii, stylów pracy, umiejętności i doświadczeń uwalnia nową jakość i pozwala nam osiągać lepsze wyniki biznesowe.
 • Podczas procesów rekrutacyjnych Bank przestrzega zasad w zakresie równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywania zawodu. Procesy związane z wyborem kandydatów opierają się na obiektywnych przesłankach, a ich poszczególne etapy odbywają się według ustalonych wzorów i zasad.
 • Bank nie uznaje jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu. Podstawą decyzji o zatrudnieniu, awansie lub działaniach rozwojowych są uniwersalne, obiektywne kryteria, takie jak: kwalifikacje, wiedza, kompetencje, osiągnięcia, ocena okresowa czy potrzeby szkoleniowe danej osoby.

Polityka Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • Wszystkie działania etyczne oparte są na wartościach Banku, a ich przestrzeganie to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracownika, w oparciu, o które realizuje cele zawodowe. Realizując przyjęte w Wartościach założenia, Bank dokłada wszelkich starań by wzajemne wewnętrzne relacje oparte były na szczerości i uczciwości we wzajemnych kontaktach. 
 • Łączymy potrzeby i wyzwania biznesowe z talentami i kompetencjami pracowników, dążymy do tego, aby każdy czuł, że jest na miejscu, które pozwala maksymalnie wykorzystać jego możliwości i poczuć prawdziwą satysfakcję z pracy, jesteśmy partnerem zarówno dla kadry menedżerskiej, jak i dla wszystkich pracowników, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę, kompetencje i zakres odpowiedzialności, cenimy różnorodność, ponieważ, wierzymy, że różnorodność naszego zespołu jest jednym ze źródeł naszej przewagi konkurencyjnej, a konfrontacja różnych poglądów, opinii, stylów pracy, umiejętności i doświadczeń uwalnia nową jakość i pozwala nam osiągać lepsze wyniki biznesowe.

Regulamin Pracy i zasady rekrutacji

 • Pracodawca jest obowiązany szanować godność oraz dobra osobiste pracowników oraz zapewnić równe traktowanie w zatrudnieniu, w tym przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu.
 • Regulamin pracy określa ogólne zasady organizacji i wewnętrznego porządku pracy w Banku oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy oraz Pracowników – związane z organizacją i porządkiem pracy. Regulamin w swojej istocie dotyczy wszystkich pracowników, gdzie wszyscy pracownicy są równi bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną, a także ze względu na czas zatrudnienia.
 • W Banku obowiązują również zasady rekrutacji oparte na wysokich standardach w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz ochrony danych osobowych przy wykorzystaniu wsparcia nowoczesnych technologii i systemów informatycznych. W procesie rekrutacji Bank dba o prawa człowieka oraz zapewniają równość szans, kierując się celem pozyskania najlepszych kandydatów zewnętrznych. Takie podejście umożliwia zatrudnianie osób o różnorodnym doświadczeniu i kompetencjach zawodowych. Bank prowadzi działania zachęcające pracowników do udziału w rekrutacjach wewnętrznych.

Zasady Etyki i Wartości Banku 

 • Wartości Banku leżą u podstaw zasad etycznych, dlatego też kadra menedżerska i pracownicy przyjmują do stosowania „Kodeks Etyki Bankowej”, będący zbiorem zasad dobrego postępowania w działalności banków oraz zasady etyki zawierające ogólne normy moralne, zasady uczciwości, lojalności i profesjonalizmu, a także rzetelności i staranności w wykonywaniu obowiązków przez wszystkich pracowników, w tym przez Kadrę menedżerską, które zostały zaimplementowane do Zasad Etyki dla Pracowników Banku Pocztowego.
 • Wszyscy pracownicy Banku są odpowiedzialni za tworzenie w miejscu pracy koleżeńskiej i życzliwej atmosfery. Niedopuszczalne jest naruszanie praw pracowniczych, w tym stosowanie jakichkolwiek form dyskryminacji, mobbingu, molestowania, a także innych form nacisku, pracownikom zabrania się demonstrowania w czasie pracy poglądów będących przejawem dyskryminacji lub nietolerancji w stosunku do określonych grup społecznych, religijnych, narodowościowych i innych.
 • Zapewniamy pracownikom możliwość otwartego wyrażania swoich poglądów i opinii zawodowych. 
 • Dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników, przeciwdziałamy wszystkim formom mobbingu. Stanowczo przeciwstawiamy się nietolerancji czy dyskryminacji, a więc wszelkiego rodzaju zachowaniom, które stoją w sprzeczności z wartościami Banku.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

 • Bank podejmuje działania zapobiegające naruszeniu praw człowieka, w tym praw pracowniczych, stanowczo przeciwstawiając się wszelkim formom dyskryminacji, nietolerancji i innym zachowaniom, które stoją w sprzeczności z wartościami organizacji i promuje wśród pracowników postawy oparte na wzajemnym szacunku. Wszelkie zachowania mogące wskazywać na występowanie mobbingu nie są akceptowane. 
 • W Banku obowiązują przepisy wewnętrzne dotyczące zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz tryb rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia uprawnień pracowniczych, uregulowane w Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej Banku, której zapisy gwarantują przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom w relacjach pracowniczych i określają sposób reagowania w razie konfliktu interpersonalnego.

Polityka wynagradzania i Polityka oceny odpowiedniości

 • Polityka wynagradzania jest zgodna z zasadami postępowania etycznego, wartościami Banku i przyjętą strategią biznesową, w szczególności nie dyskryminuje niepełnosprawności, stanu zdrowia, rasy, narodowości, pochodzenia etnicznego, religii, wyznania, bezwyznaniowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, statusu rodzinnego, stylu życia oraz innych okoliczności, które mogą narazić na zachowania dyskryminacyjne oraz uwzględnia prawa i interesy Klientów ograniczając konflikt interesów. 
 • Polityka Wynagrodzeń oparta jest na zasadzie równości wynagrodzeń, w swoim głównym założeniu ma na celu niwelowanie dysproporcji wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Informacja na temat wskaźnika relacji wynagrodzenia kobiet do mężczyzn rokrocznie przekazywana jest do KNF.
 • Poziom luki płacowej nie wskazuje na nieuzasadnione nierówności w zakresie kształcenia wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, a przyczyny niewielkich odchyleń ze względu na płeć wynikają z charakteru organizacji, gdzie w stanie zatrudnienia przeważają kobiety. 
 • Bank regularnie dokonuje przeglądów wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w tym pod kątem wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu to podstawowa zasada na poziomie polityk, przepisów i procesów kształtowanych i realizowanych w Banku. 
 • Odpowiedniość obejmuje uczciwość, etyczność i niezależność osądu każdej osoby oraz zdolność poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
 • Polityka oceny odpowiedniości określa zasady i kryteria dokonywania oceny odpowiedniości, nadzór nad przeprowadzaną oceną i jej monitorowanie, pozwala na zbadanie faktu posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii w związku ze sprawowanymi funkcjami, odpowiedniego profilu wykształcenia, wiedzy, kompetencji i doświadczenia niezbędnego do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania Bankiem. 

Szkolenia oraz rozwój pracowników w Banku i System Oceny Pracowniczej

 • Bank nieustannie inwestuje we wzmacnianie kompetencji pracowników. 

Świadczenia pozapłacowe

 • Benefity pracownicze stanowią ważny element motywacyjny w miejscu pracy. Oferowanie dodatkowych korzyści zwiększa zaangażowanie pracowników i zachęca ich do pozostania w miejscu pracy i postrzegania Banku jako przyjaznego miejsca pracy.

Zarządzanie obszarem konfliktu interesów

Dokumentem przedstawiającym stanowisko Banku dotyczące zarządzania konfliktem interesów są następujące regulacje:

 • Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów w Banku Pocztowym S.A. – dokument podlegający zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Banku,
 • Zasady zarządzania konfliktem interesów w Banku Pocztowym S.A. – dokument podrzędny, wprowadzany uchwałą Zarządu Banku.

Bank uznaje, iż jedną z podstawowych i niebezpiecznych dla Banku, jego Klientów, akcjonariuszy i pracowników konsekwencji działań o charakterze korupcyjnym jest powstanie konfliktu interesów, polegającego przeważnie na sprzeczności interesów Banku oraz jego interesariuszy, a interesem pracownika uwikłanego w działania korupcyjne (najczęściej o charakterze pasywnym).

Za główne przejawy konfliktu interesów, Bank uważa w szczególności prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Banku, bez zgody Banku oraz pozostawanie w jakimkolwiek stosunku zobowiązaniowym (formalno-prawnym, prywatnym) z podmiotami lub osobami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec Banku.

W celu przeciwdziałania prowadzeniu działalności konkurencyjnej Bank stosuje umowy o zakazie konkurencji (zarówno w trakcie, jak i po ustaniu zatrudnienia).

Regulacje wewnętrzne, dotyczące obszaru podlegały w 2023 r. cyklicznemu przeglądowi pod względem aktualności i zgodności ze standardami rynkowymi.

Zarządzanie obszarem przyjmowania i wręczania prezentów

Elementem powiązanym z obszarem przeciwdziałania korupcji jest obszar przyjmowania i wręczania prezentów. Bank uznaje, iż przyjmowanie i wręczanie prezentów, nawet o stosunkowo niskiej wartości może prowadzić do powstawania konfliktów interesów i/ lub nieformalnych zależności pomiędzy Pracownikami lub członkami organów Banku, a osobami trzecimi, co rodzi ryzyko zdarzeń o charakterze korupcyjnym.

Bank stosuje limity oraz restrykcje, dotyczące właściwości i wartości prezentów oraz trybu przyjmowania i przekazywania prezentów lub zachęt.

Dokumentem przedstawiającym stanowisko Banku dotyczące przyjmowania i wręczania prezentów jest są Zasady przekazywania i przyjmowania prezentów i zachęt, zatwierdzone przez Zarząd Banku. Zasady podlegały w 2023 r. cyklicznemu przeglądowi pod względem aktualności i zgodności ze standardami rynkowymi. Obszar ten podlega również cyklicznemu testowi zgodności.

W roku 2023 Bank udostępnił pracownikom szkolenie z zakresu regulacji dotyczącym przyjmowania i przekazywania prezentów.

Przeciwdziałanie korupcji

Dokumentem przedstawiającym stanowisko Banku dotyczące zwalczania i zapobiegania korupcji we wszelkich jej postaciach i przejawach, jest przyjęta przez Zarząd Polityka antykorupcyjna w Banku.

Celem wdrożenia ww. Polityki jest w szczególności:

 • określenie jednoznacznego stanowiska Banku wobec zjawisk o charakterze korupcyjnym,
 • określenie obszarów, szczególnie istotnych w procesach zapobiegania zjawisk o charakterze korupcyjnym,
 • niedopuszczanie do tworzenia i używania przez jakiekolwiek osoby trzecie mechanizmów, służących powstawaniu zjawisk o charakterze korupcyjnym w tym, zjawisk korupcyjnych, wykorzystujących majątek Banku,
 • zapobieganie przypadkom podejmowania w Banku decyzji w sytuacji uwikłania (lub podejrzenia uwikłania) stron, mających wpływ na te decyzje w zdarzenia, mające lub mogące mieć charakter korupcyjny,
 • tworzenie kultury organizacyjnej, jednoznacznie odrzucającej korupcję jako narzędzie osiągania celów własnych lub biznesowych, poprzez m.in. szkolenie, propagowanie przepisów antykorupcyjnych, odpowiednie regulacje wewnętrzne oraz konstrukcje umów.

Polityka stanowi ogólną deklarację postępowania Banku i jego Pracowników w następujących obszarach:

 • przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu,
 • przyjmowanie i wręczanie prezentów,
 • konflikty interesów,
 • etyka w procesach zakupów towarów i usług,
 • działania sponsoringowe oraz darowizny.

Polityka wspierana jest odrębnymi regulacjami i przepisami funkcjonującymi w Banku, a także rozwiązaniami strukturalnymi i organizacyjnymi, które umożliwiają realizację jej celów. Bank jest zobowiązany wobec Pracowników i innych interesariuszy prowadzić działalność zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Standardy etyczne określone są w odrębnych regulacjach wewnętrznych Banku, zgodnych z przyjętymi rozwiązaniami w sektorze bankowym.

Do przestrzegania zasad zawartych w Polityce zobowiązani są wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko oraz formę zatrudnienia, a także członkowie organów statutowych Banku. Dodatkowo poszanowania jej zapisów Bank oczekuje od swoich interesariuszy oraz kontrahentów. Postępowanie zgodne z niniejszą Polityką jest także elementem sprzyjającym zapewnianiu zgodności.

Przeciwdziałanie korupcji polega na identyfikacji potencjalnych i rzeczywistych zdarzeń korupcyjnych, ocenie, kontroli (przeciwdziałaniu) monitorowaniu i raportowaniu w ramach systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności na zasadach określonych w odrębnych regulacjach wewnętrznych Banku, zarzadzania zgodnością z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa.

W Banku prowadzone są szkolenia poświęcone zapobieganiu korupcji, w szczególności dla doradców Klientów, którzy są na szczególnie zagrożeni niebezpieczeństwem korupcji w związku ze swoją pracą. Działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania korupcji dla doradców Klientów uwzględniane są także podczas szkoleń wprowadzających dla nowo zatrudnionych pracowników. 

Kwestie przestrzegania zasad etyki i przeciwdziałania nadużyciom mają istotny wpływ na ograniczanie ryzyka reputacji w działalności Banku. Sposób pomiaru i zarządzania ryzykiem reputacji są uregulowane w ramach szczegółowo w ramach Zasad zarządzania kapitałem. W oparciu o nie przygotowywany jest raport ryzyka reputacji, stanowiący ocenę poziomu ryzyka w danym okresie.

Dodatkowo w zakresie przeciwdziałania przestępstwom i korupcji, Bank opracował szczegółowe procedury w ramach należytej staranności. Procedury określają tryb postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę Banku oraz tryb działań, które mają na celu identyfikację ryzyk, ich minimalizację oraz ograniczenie strat z tytułu oszustw finansowych na szkodę Banku, w szczególności:

 • podejmowane rozwiązania prewencyjne,
 • monitoring informacji o potencjalnych przypadkach przestępstw,
 • postępowanie w przypadku konieczności dodatkowej weryfikacji Klienta,
 • analizę działań pracowników Banku i pośredników celem identyfikacji nieuprawnionych lub przestępczych działań,
 • stosowanie blokady środków na rachunku i czasowe ograniczenie jego funkcjonalności,
 • tryb obsługi przestępstw komputerowych i kartowych,
 • zgłoszenie i obsługa podejrzenia popełnienia przestępstwa,
 • mechanizm i obsługa zgłaszania zdarzeń o charakterze korupcyjnym,
 • przekazywanie i wymiana informacji objętych tajemnicą bankową,
 • obsługę zapytań objętych tajemnicą bankową,
 • zastrzeganie i anulowanie zastrzeżeń dokumentów.

Polityka wobec dostawców

Zasady zrównoważonego rozwoju w obszarze zakupów - polityka wobec Dostawców

Celem wdrożonych w Banku zasad zrównoważonego rozwoju jest utrzymanie wysokich standardów oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju w relacjach z Dostawcami, przy równoczesnej systematycznej pracy z Dostawcami dla utrzymania konkurencyjności oraz poprawy jakości i terminowości dostaw lub świadczonych usług.

Wdrożone zasady mają zapobiegać zdarzeniom, które mogą prowadzić do strat wizerunkowych lub finansowych Banku Pocztowego.

Realizowanie celu jest możliwe dzięki transparentności, uczciwości i rzetelności - kluczowym zasadom, których stosowania Bank Pocztowy wymaga również od Dostawców.

Wszelkie działania w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju zgodne są z zapisami określonymi w: Polityce społecznej odpowiedzialności Banku Pocztowego, z uwzględnieniem polityki środowiskowej, Polityce antykorupcyjnej w Banku Pocztowym, Zasadach przeciwdziałania i procesowania przypadków przestępstw w Banku Pocztowym, Kodeksie etyki dla Oferentów i Dostawców oraz innych politykach i procedurach obowiązujących w Banku, które w sposób szczegółowy określają wartości i zasady postępowania przyjęte w Banku Pocztowym.

Bank Pocztowy wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, szczególnie tych na które poprzez profil działalności Bank może mieć wpływ. Dlatego w swej działalności Bank respektuje i dąży do utrzymania wysokich standardów w zakresie: praw człowieka, praw Pracowniczych, przeciwdziałania korupcji i ochrony środowiska naturalnego. Wysokie standardy Bank wywodzi z podstawowych międzynarodowych regulacji i przepisów krajowych, w szczególności z:

 • Celów zrównoważonego rozwoju ONZ i zasad wynikających z inicjatywy ONZ Global Compact.
 • Powszechnej Deklaracja Praw Człowieka.
 • Międzynarodowych standardów praw człowieka, określonych w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka.
 • Wytycznych ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (UNGPs).
 • Standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 • Kodeksu pracy.
 • Zasad odpowiedzialnej bankowości (UNEP FI).
 • Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji.
 • Międzynarodowych sankcji handlowych lub embarg, w tym sankcji, które mogą obowiązywać w wyniku rezolucji uchwalonej zgodnie z Rozdziałem VII Karty Narodów Zjednoczonych przez Radę Bezpieczeństwa lub sankcji nałożonych przez Unię Europejską.
 • Deklaracji z Rio o Środowisku Naturalnym i Rozwoju – Agenda 21.
 • Porozumienia Paryskiego w sprawie ograniczenia zmian klimatu, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.
 • Dyrektywy CSRD.
 • Wytycznych OCCD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Zasady zrównoważonego rozwoju w obszarze zakupów obejmują swoim zasięgiem wszystkie obszary zakupowe w Banku Pocztowym S.A., w tym w szczególności zakupy towarów oraz usług. Za realizację zasad zrównoważonego rozwoju w obszarze zakupów odpowiedzialni są Pracownicy uczestniczący w  procesie zakupowym, a w szczególności odpowiedzialni za zawieranie umów z Dostawcami.

Kodeks Etyki Oferentów i Dostawców Banku Pocztowego

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Raportowanie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi raportami, w których zamieściliśmy więcej informacji odnośnie zrównoważonego rozwoju.


chat z konsultantem