Obowiązek aktualizacji danych osobowych i teleadresowych (w tym danych Beneficjentów Rzeczywistych)

15 marca 2021

Obowiązek aktualizacji danych osobowych i teleadresowych (w tym danych Beneficjentów Rzeczywistych)

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „Ustawa AML”), Bank Pocztowy S.A. jest zobligowany do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec wszystkich swoich Klientów, w tym do monitorowania stosunków gospodarczych oraz identyfikacji, weryfikacji oraz okresowego aktualizowania posiadanych dokumentów i informacji o:
1)    Klientach,
2)    osobach upoważnionych do działania w imieniu Klientów oraz zakresie ich umocowania,
3)    beneficjentach rzeczywistych Klientów (w rozumieniu Ustawy AML), w tym ustalenie czy są oni w rozumieniu Ustawy AML:

  • osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne lub
  • osobami powiązanymi z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (członkami rodziny lub osobami znanymi, jako bliscy współpracownicy.

Bezpieczeństwo Państwa danych i zlecanych transakcji

Dla bezpieczeństwa zlecanych przez Państwa transakcji, w systemach Banku powinny być zarejestrowane aktualne dane adresowe i teleadresowe. Prosimy pamiętać, aby zgłaszać do Banku wszelkie zmiany:
1)    adresu do korespondencji, na który wysyłana jest korespondencja z Banku,
2)    adresu mailowego, do wysyłki wiadomości elektronicznych,
3)    numeru telefonu, służącego do autoryzacji zleceń płatniczych kodem SMS.

Gdzie dokonać aktualizacji danych?

Aktualizacja ww. danych niezbędna jest każdorazowo, gdy ulegną one zmianie, a także podczas okresowej weryfikacji przeprowadzanej przez Bank. W tym celu udostępniliśmy Państwu „Wniosek aktualizacyjny BR” w bankowości internetowej Pocztowy24, gdzie w prosty i szybki sposób zaktualizujecie Państwo wymagane Ustawą AML dane.

 

Istnieje również możliwość przeprowadzenia aktualizacji podczas wizyty w placówce Banku, u Państwa Opiekuna, bądź przesłania Oświadczenia, którego wzór przedstawiamy poniżej, tradycyjną drogą pocztową.

 

Niedopełnienie takiego obowiązku może w ostateczności spowodować brak możliwości korzystania z usług Banku, a nawet zakończenie relacji z Bankiem.

chat z konsultantem