Zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów z segmentu Instytucjonalnego.

21 maja 2021

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Banku Pocztowym S.A. dla klientów instytucjonalnych”, (zwanej dalej „Taryfą”)
„Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych biznes dla klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S. A.”, (zwanym dalej „Regulaminem”), polegające na:

 

1. Zmianie w „Taryfie” wysokości opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe wymienione poniżej:

 

 • przelew wewnętrzny (na rachunek w Banku) realizowany w placówce Banku oraz Poczty Polskiej,
 • przelew Elixir do innego banku realizowany w placówce Banku,
 • przelew do US realizowany w placówce Banku,
 • aktywacja usługi Pocztowy Collect,
 • rezygnacja z usługi Pocztowy Collect (usunięcie zapisu z Taryfie),
 • wpłata na rachunek w Banku dokonywana w kasach własnych Banku,
 • wpłata gotówkowa w formie otwartej,
 • wpłata na rachunek za pośrednictwem wpłatomatów sieci Euronet i Planet Cash,
 • wypłata gotówkowa (na podstawie czeku gotówkowego, dyspozycji ustnej),
 • wyciąg z rachunku w formie papierowej,
 • odblokowanie dostępu / wygenerowanie nowego hasła do bankowości elektronicznej przy udziale pracownika Banku (dodanie nowej pozycji w Taryfie),
 • otwarcie Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego w PLN,
 • wpłaty na indywidualny rachunek wirtualny w formie bezgotówkowej jak i gotówkowej dla Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych,
 • wypłata gotówkowa z rachunku lokaty terminowej dokonywana w placówce Banku,
 • wpłata gotówkowa na Konta Oszczędnościowe Biznes dokonywana w placówce Banku,
 • wypłata gotówkowa z Konta Oszczędnościowego Biznes dokonywana w placówce Banku,
 • prowadzenie rachunku bieżącego (w tym rachunku w walucie obcej),
 • wypłata gotówki przy pomocy karty płatniczej za granicą (poza obszarem EOG),
 • przelew SEPA realizowany w placówce Banku,
 • prowizja za udzielenie / odnowienie / podwyższenie / obniżenie / prolongatę kredytu,
 • sporządzenie Aneksu do umowy kredytu / pożyczki / limitu na wniosek Klienta,
 • sporządzenie odpisu umowy ramowej / umowy gwarancji,
 • zmiana Karty Wzorów Podpisów,
 • sporządzenie opinii bankowej o firmie na wniosek Klienta, opinii dla audytora Klienta,
 • udzielenie innemu bankowi informacji o Kliencie,
 • utrzymywanie wysokiego salda na rachunkach bankowych (dodanie nowej pozycji w Taryfie),
 • wdrożenie indywidualnych warunków cenowych (dodanie nowej pozycji w Taryfie).

Podstawą prawną zmian w „Taryfie” jest § 31 ust. 9 pkt 1) i 2) „Regulaminu”.

 

2. Zmianie treści „Regulaminu” wobec podjętej przez Bank decyzji o współpracy z organizacją płatniczą Mastercard
i o wymianie kart płatniczych biznes z dotychczasowych VISA na Mastercard, a także o niestosowaniu przez Bank tzw. ujemnego oprocentowania oraz w związku z aktualizacją definicji PEP tj. osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne (zgodnie z Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 815).), poniżej prezentujemy szczegółowy zakres zmian:

 

 • zmiana definicji 3-D Secure,
 • zmiana definicji PEP, członka rodziny PEP oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy PEP,
 • dodanie informacji o operatorze kartowym Mastercard i wymianie kart płatniczych biznes,
 • dodanie zapisów o niestosowaniu przez Bank tzw. ujemnego oprocentowania,
 • dodanie zapisów o rodzaju lokat oraz ich oprocentowaniu,
 • dodanie zapisów o transakcjach dokonywanych kartami.

 

Podstawą prawną zmian opisanych w „Regulaminie” jest § 74 ust.2 Regulaminu”.

chat z konsultantem