Zmiany w Taryfie opłat oraz w Regulaminie dla Klientów instytucjonalnych

20 października 2021

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2021 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla klientów instytucjonalnych”, (zwanej dalej „Taryfą”) i w „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych biznes dla klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.”, (zwanym dalej „Regulaminem”):

 

 1.    Zmiany w „Taryfie” wysokości opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe wymienione poniżej:

 • wpłata gotówkowa w formie otwartej,
 • wpłata gotówkowa w formie zamkniętej (dotyczy pakietów wycofanych z oferty)
 • przelew zewnętrzny z rachunku VAT w Banku na rachunek VAT w innym banku (dodanie nowej pozycji w Taryfie),
 • prowizja za potwierdzenie dokonania Giro Płatności (wyodrębnienie pozycji, stawka prowizji nie ulega zmianie)
 • opłata za kartę biometryczną (dodanie nowej pozycji w Taryfie),
 • sporządzenie Aneksu do umowy kredytu / pożyczki / limitu na wniosek Klienta,
 • prowizja od zaangażowania – od wartości zobowiązania Banku na koniec każdego roku kalendarzowego z tytułu wystawionych gwarancji (dodanie nowej pozycji w Taryfie),
 • prowizja za udzielenie/ odnowienie/ podwyższenie gwarancji,
 • prowizja za udzielenie/ odnowienie/ podwyższenie limitu na gwarancje,
 • wystawienie gwarancji wg standardowego wzoru Banku,
 • wystawienie gwarancji wg wzoru przedstawionego przez klienta i zaakceptowanego przez Bank,
 • prowizja od niewykorzystanego kredytu (zmiana trybu pobierania prowizji, stawka nie ulega zmianie)
 • usługi nietypowe nieprzewidziane w Taryfie.

Podstawą prawną zmian w „Taryfie” jest § 34 ust. 9 pkt 1) i 6) „Regulaminu”.


2.    Zmiany w „Regulaminie”:

 • zmiana operatora kartowego VISA na Mastercard,
 • wprowadzenie nowego rodzaju karty dla klientów instytucjonalnych – karty biometrycznej,
 • wprowadzenie zapisów o możliwości rozwiązania umowy w trybie art. 60 Ustawy Prawo Bankowe,
 • wprowadzenia dodatkowej  podstawy, że Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia, w przypadku uzyskania przez Bank informacji uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Posiadacza, w tym przestępstwa z wykorzystaniem rachunku lub przestępstwa na szkodę Banku
  oraz przestępstwa, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • dodanie definicji Garmin Pay, definicji Xiaomi Pay, zmiana definicji „Karty”.


Podstawą prawną zmian opisanych w „Regulaminie” jest § 77 ust.2 „Regulaminu”.

 

chat z konsultantem