Zmiana Regulaminu kredytowania Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.

30 listopada 2021

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie kredytowania Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.”, (zwanym dalej „Regulaminem”) dotyczące :
 


dostosowania zapisów do wymogów art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 171, str. 1 ze zm.), zwanego dalej: Rozporządzeniem, w zakresie:


1.    wprowadzenia nowych definicji w Postanowieniach wstępnych (Rozdział I)
2.    dodania nowych, możliwych do stosowania wskaźników referencyjnych (Rozdział II § 11 ust. 1 pkt. 2 oraz Rozdział III § 12 ust. 3, 4, 5, 7)
3.    wprowadzenia  zasad postępowania w sytuacji istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji Wskaźnika (Rozdział III nowy § 12a)


Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 22 ust. 1 Regulaminu oraz Rozporządzenie.  


Zgodnie z § 22 ust. 4 Regulaminu, w przypadku nieakceptowania przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę zmian wprowadzanych w treści Regulaminu, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy kredytu z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym w/w oświadczenie Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy nie może zostać złożone po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu.

chat z konsultantem