Zmiany w Regulaminie dla Klientów Instytucjonalnych w związku z PSD2

26 kwietnia 2019

Informujemy, że 14 czerwca 2019 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania Kart płatniczych biznes dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.”.

Podstawą faktyczną dla zmian w Regulaminie i Warunkach jest konieczność dostosowania działalności Banku do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, implementującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającą dyrektywę 2007/64/WE, a także Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (dalej „Pakiet PSD2”), poprzez wprowadzenie m.in. poniższych zmian. Ponadto podstawą faktyczną dla zmian w Regulaminie jest Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723),

ZMIANY W REGULAMINIE


1.    Uregulowanie kwestii silnego uwierzytelnienia użytkownika (SCA z ang.: Strong Customer Authentication).
2.    Określenie terminów oraz zasad odpowiedzialności Posiadacza i dostawcy usług płatniczych przy transakcjach inicjowanych za pośrednictwem dostawcy trzeciego, w tym transakcjach wykonanych
z opóźnieniem.
3.    Wprowadzenie zapisów zrównujących dyspozycje składane w formie oświadczenia woli w postaci elektronicznej do formy pisemnej.
4.    Włączenie do treści Regulaminu zapisów w zakresie:
a)    osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne,
b)    członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
c)    osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 67 ust. 3) i 4) Regulaminu, upoważniający Bank do jego aktualizacji w przypadku zmiany w przepisach prawa i zmian związanych z postępem technologicznym.

chat z konsultantem