Zmiana „Regulaminu kredytowania Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.”

15 listopada 2022

Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2023 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie kredytowania Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.”, (zwanym dalej „Regulaminem”) dotyczące:

aktualizacji zapisów dotyczących zapewnienia pełnej zgodności działania Banku z wymogami art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 171, str. 1 ze zm.)  oraz z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom” – w art. 64 i 85 określa zasady wprowadzenia Zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego (na podstawie art. 23c BMR), w zakresie:

  • definicji w Postanowieniach wstępnych (Rozdział I) tj. do definicji Zdarzenia Regulacyjnego wprowadzono zastąpienie wskaźnika referencyjnego na mocy prawa krajowego, zgodnie z art. 23c BMR (Zdarzenie zastąpienia Wskaźnika). Natomiast zastąpienie wskaźnika referencyjnego na mocy prawa krajowego uwzględniono w scenariuszach zdarzeń opisanych w definicji Zdarzenia Regulacyjnego.
  • aktualizacji zapisów Zasad postępowania w sytuacji istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji Wskaźnika (Rozdział III nowy § 12a)

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 22 ust. 1 Regulaminu.  

Zgodnie z § 22 ust. 4 Regulaminu, w przypadku nieakceptowania przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę zmian wprowadzanych w treści Regulaminu, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy kredytu/pożyczki 

z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym w/w oświadczenie Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy nie może zostać złożone po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu. 


chat z konsultantem