Informacja o zmianach w Regulaminie

30 sierpnia 2023

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2023 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych biznes dla klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.”, zwanym dalej Regulaminem:

 • dodanie i doprecyzowanie wyrażeń w słowniku: §2.
 • dodanie informacji o krajowych stanowiskach i funkcjach publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi: §2.
 • wprowadzenie zapisu o możliwości składania reklamacji przez klienta za pomocą usługi e-doręczenia: §2, §74 ust. 2 pkt 1.
 • modyfikacja zapisów związana z obowiązkiem stosowania ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: §9 ust. 2 pkt 1-2, §13 ust. 17 i 18 pkt 3, §14 ust. 4 i ust. 9 pkt 9-12, §66 ust. 1 pkt 1-3, §68 ust. 5 pkt 1-8 i ust. 6 pkt 2-10 i ust. 7 pkt 1-4 i ust. 9 i 15-16, §79.
 • aktualizacja zasad obsługi Instytucji sektora usług płatniczych: §63 ust. 1 pkt 2-3 i ust. 4-5, §64 ust. 2, §66 ust. 2.
 • dodanie zapisu, który upoważnia Bank do dokonania sprostowania błędnego księgowania na rachunku w przypadku, gdy Bank we własnym zakresie stwierdzi wystąpienie takiej sytuacji: §29 ust. 8.
 • aktualizacja zapisów dotyczących wygaśnięcia pełnomocnictwa: §36 ust. 5.
 • modyfikacja zapisów dotyczących karty płatniczej: §39 ust. 1-2, 5, 7, 11, §41 ust. 4.
 • modyfikacja zapisów dotyczących rozwiązania umowy: §68 ust. 8.
 • aktualizacja numeru infolinii Banku: §74 ust. 2 pkt 2.
 • dodanie zapisu o możliwości skorzystania z pozasądowego rozpoznania sporu: §74 ust. 9-11.
 • dodanie zapisu o zmianie Warunków: §77 ust. 9.

Podstawą prawną zmian opisanych w Regulaminie jest §77 ust. 2 Regulaminu. 

W Regulaminie wprowadzono ponadto zmiany o charakterze redakcyjnym nie mające wpływu na wzajemne zobowiązania Stron. 

Pełna treść zmienionego Regulaminu dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej www.pocztowy.pl.

chat z konsultantem