Zmiany w Regulaminie dla Klientów instytucjonalnych w związku ze zmianami w Split Payment

20 września 2019

Informujemy, że od 1 listopada 2019 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych biznes dla Klientów instytucjonalnych w banku Pocztowym S.A.” (zwany dalej „Regulaminem”).

Podstawą faktyczną dla zmian w Regulaminie jest konieczność dostosowania działalności Banku do zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1751, z dn. 13.09.2019 r.).

ZMIANY W REGULAMINIE:

1. Rozszerzono funkcjonalność rachunku VAT i Mechanizmu Podzielonej Płatności o możliwość regulowania należności z tytułu:

  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku akcyzowego,
  • podatku celnego,
  • składek ZUS.

2.  Wprowadzono zapisy pozwalające na prowadzenie przez Bank wyodrębnionego rachunku niebędącego rachunkiem rozliczeniowym, przeznaczonego do przeksięgować środków pochodzących wyłącznie z rachunku VAT.

3.  Dodano zapisy dotyczące zamknięcia rachunku VAT w przypadku, gdy na rachunku VAT widnieje saldo 0,01 zł i więcej. Oznacza to, iż w przypadku braku postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego dot. przekazania środków z rachunku VAT na dzień rozwiązania Umowy o prowadzenie rachunku, Bank dokona przekazania tych środków na rachunek techniczny.

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 68 Regulaminu upoważniający Bank do jego zmian.

chat z konsultantem