Zmiany w Regulaminie prowadzenia rachunków dla Klientów instytucjonalnych oraz Taryfie opłat i prowizji

18 maja 2018

 

Bank Pocztowy S.A. informuje, że od dnia 1 lipca 2018 roku ulegnie zmianie:
1.    Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.,
2.    Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych,
3.    Zasady ustalania oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.
Zmiany w powyższych dokumentach związane są z wejściem w życie od dnia 01.07.2018 r. Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) tzw. ustawa Split Payment. Na podstawie w/w Ustawy Bank Pocztowy S.A.  ma obowiązek od dnia 01.07.2018 r. otworzyć i prowadzić rachunek VAT dla każdego rachunku rozliczeniowego:

  • Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od opłat,
  • Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisywania dodatkowej umowy,
  • Do rachunku VAT Bank nie wydaje instrumentu płatniczego,
  • Rachunek VAT może być obciążony lub uznany środkami pochodzącymi z rozliczeń podatku VAT,
  • Waluta rachunku: PLN
  • Oprocentowanie: 0,00%
  • Pozostałe opłaty (inne niż otwarcie i prowadzenie rachunku) pobierane są w ciężar rachunku bieżącego, powiązanego z rachunkiem VAT.

Dodatkowo do w/w zmian związanych z ustawą Split Payment, Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych dla Klientów instytucjonalnych, w zakresie:
a) Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych - wprowadzenie jednolitej opłaty za otwarcie rachunku oraz opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku.
b) kredytowania – zmiana wysokości obecnie stosowanych opłat wraz z dodaniem nowych opłat za: „Administrowanie kredytu” oraz „Administrowanie zabezpieczeń”.

                                                   

chat z konsultantem