Informujemy, że  z dniem 1 maja 2019 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych” (zwanej dalej „Taryfą”).

Zmiany dotyczą m.in.:

  • uszczegółowienia walut, w jakich Bank prowadzi rachunki (bieżący, pomocniczy, Loro, MRP, RVAT);
  • usystematyzowania opisów opłat i prowizji w Rozdziale 9 (Kredyty);
  • usunięcie nieaktualnej usługi tj. raport z kontroli inwestycji przed wypłatą z MRP oraz dodania w części opisowej zasad pobierania prowizji i opłat,
  • komunikatu o obowiązku informacyjnym  Banku, tj. o przesyłaniu informacji o zmianach w produktach kred. do TOiP do Kredytobiorcy i Poręczycieli najpóźniej na 40 dni przed datą obowiązywania.

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 31 ust. 9 pkt 4) Regulaminu, upoważniający Bank do zmiany Taryfy. Jednocześnie informujemy, że opłaty i prowizje prezentowane w Taryfie nie uległy zmianie.