Informujemy, że  z dniem 15 lipca 2019 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych” (zwanej dalej „Taryfą”).


Zmianie ulegnie wysokość opłat za czynności i usługi oferowane przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych.  


Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 30 ust. 9 Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych biznes dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. oraz § 13 ust. 2 Regulaminu kredytowania Klientów MŚP w Banku Pocztowym S.A., uprawniający Bank do zmiany Taryfy.


Jednocześnie informujemy, że w Taryfie pojawią się dwie nowe opłaty:


- opłata za Jednolity plik kontrolny (JPK) – jednorazowa opłata w wysokości 30 zł od każdego dokumentu,


- opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, uzyskanej przez Bank Pocztowy S.A. na wniosek podmiotów uprawnionych, wymienionych w art. 92ba ust. 1w zw. z art. 59c ust. 1 i 2  Prawa bankowego oraz art. 13d ust. 1 w zw. z art. 13aa ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - jednorazowa opłata w wysokości 30 zł.


Szczegóły oferty znajdą Państwo na stronie www.pocztowy.pl oraz w placówkach Banku Pocztowego S.A.
Taryfa opłat i prowizji obowiązująca od 15.07.2019 r.