Oprocentowanie kredytów, pożyczek
i karty kredytowej

KREDYTY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM - OPROCENTOWANIE ZMIENNE Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • 10%

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dn. 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 1497) dla Kredytu w ROR odnawialnego udzielonego od dnia 1 stycznia 2016 r., wynosi 10,50% przy założeniu: całkowita kwota kredytu 6200 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym (odsetki ustawowe stanowią sumę wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego wynoszącej aktualnie 1,5% w stosunku rocznym oraz wskaźnika określonego w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego wynoszącego 3,5 % w stosunku rocznym ) w rozumieniu ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 380), które aktualnie wynosi 10 % w stosunku rocznym, prowizja 0 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, spłata jednorazowa na koniec trwania umowy. Całkowity koszt kredytu dla powyższego reprezentatywnego przykładu wynosi 620,00 zł (w tym odsetki 620,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku 0 zł). Całkowita kwota do zapłaty 6820,00 zł. Przyznanie kredytu oraz jego ostateczna wysokość uzależniona jest od wyniku oceny zdolności kredytowej. Pozostałe warunki oferty uzależnione są również od segmentu Klientów. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.
OPROCENTOWANIE LIMITU DEBETOWEGOWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • 10%

  Dwukrotność odsetek ustawowych w stosunku rocznym wynosi 10%. Odsetki ustawowe stanowią sumę wysokości stopy referencyjnej NBP (tj. 1,5%) oraz wskaźnika określonego w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego (tj. 3,5%) . Dopuszczalny limit debetowy 500 zł, okres utrzymywania się dopuszczalnego przekroczenia środków pieniężnych na rachunku do 35 dni, oprocentowanie zmienne 10% w stosunku rocznym, prowizja 0 zł, dodatkowe koszty związane z przekroczeniem środków pieniężnych na rachunku do 35 dni – 0zł.
KREDYT POCZTOWY - OPROCENTOWANIE ZMIENNEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie

  do 9,99%

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dn. 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 1497)wynosi 16,18% przy założeniach: kredyt udzielony w dniu 28 lutego 2017., całkowita kwota kredytu 4445,30 zł, okres kredytowania 30 miesięcy, spłacany w równych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 162,05 zł do 3 dnia każdego miesiąca, oprocentowanie zmienne 7,00% w stosunku rocznym, prowizja 9,50% od od udzielonej kwoty kredytu. Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi 838,30 zł, w tym: odsetki 416 zł, prowizja 422,30 zł. Całkowita kwota do zapłaty 5283,60 zł.
POCZTOWE KREDYTY KONSOLIDACYJNE, POCZTOWE KREDYTY MIESZKANIOWE, POCZTOWE POŻYCZKI HIPOTECZNE - OPROCENTOWANIE ZMIENNE (WIBOR 3M + MARŻA BANKU)Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • LTV

   Kredyt Mieszkaniowy

   Kredyt Konsolidacyjny

  Pożyczka Hipoteczna 

  <= 30%

   od 1,60%

   od 3,50%

   od 3,50%

  > 30%<=50%

   od 1,80%

   od 3,50%

   od 3,50%

  > 50%<=70%

  od 2,10%

  od 3,50 %

  od 3,50%

  > 70%<=80%

  od 2,50%

  -

  -

  > 80%<=85%

  od 2,60%

  -

  -

  > 85%<=90%

  od 2,70%

  -

  -

   

  Marże ustalane są indywidualnie w placówkach Banku

  *Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dn. 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 1497) dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego wynosi 4,62% przy założeniach: Kredyt udzielony 21 marca 2017 r. na 30 lat w wysokości 220 000 zł, udział własny 20%, oprocentowanie zmienne 4,23% (1,73% (WIBOR 3M na 20.03.2017 r.)+ 2,50% (marża Banku), prowizja 3,50% od udzielonej kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu 220 000 zł, całkowity koszt kredytu 176 884,84 zł (odsetki 168 685,84 zł, prowizja 7 700 zł), całkowita kwota do zapłaty 396 884,84 zł. *Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dn. 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 1497) dla Pocztowej Pożyczki Hipotecznej wynosi 5,69% przy założeniach: Pożyczka udzielona 21 marca 2017 r. na 30 lat w wysokości 220 000 zł, udział własny 30%, oprocentowanie zmienne 5,23% (1,73% (WIBOR 3M na 20.03.2017r..)+ 3,5% (marża Banku), prowizja 3,5% od udzielonej kwoty kredytu, całkowita kwota pożyczki 220 000 zł, całkowity koszt pożyczki 224 558,48 zł (odsetki 216 359,49 zł, prowizja 7 700 zł) całkowita kwota do zapłaty 444 558,49 zł.

POCZTOWA KARTA KREDYTOWA - OPROCENTOWANIE ZMIENNEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie

  2 - krotność odsetek ustawowych

  Dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym wynosi 10%.
  Odsetki ustawowe stanowią sumę wysokości stopy referencyjnej NBP (tj. 1,5%) oraz wskaźnika określonego w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego (tj. 3,5%)

   

  * Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) zgodnie z ustawą z dn. 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 1497) wynosi 16,51% przy założeniach: limit kredytowy 2000 zł (całkowita kwota kredytu) udzielony w dniu 02 stycznia 2016 r., wykorzystany w całości w dniu generowania pierwszego zestawienia miesięcznego w wyniku dokonania operacji bezgotówkowej, zadłużenie spłacane wraz z opłatami i odsetkami w terminach wymaganej spłaty w ratach równych wymaganej kwocie spłaty w wysokości 5% wykorzystanego limitu kredytowego, ale nie mniejszych niż 50 zł i nie większych niż pozostałe do spłaty zadłużenie z zastrzeżeniem, że ostatnia rata przed terminem rozwiązania Umowy będzie równa całemu pozostałemu do spłaty zadłużeniu, do dnia spłaty ostatniej raty kredytu Posiadacz nie dokona żadnych innych wpłat ani operacji kartą, oprocentowanie zmienne 10% w stosunku rocznym, Klient posiada rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w Banku Pocztowym, nie korzysta z usług dodatkowych i promocji, nie zostanie wydana karta dodatkowa, opłaty i prowizje związane z wydaniem i obsługą karty wyniosą: opłata za wydanie karty 0 zł, opłata miesięczna za kartę 4 zł, prowizja 0 zł. Całkowity koszt kredytu dla powyższego reprezentatywnego przykładu wynosi 514,03 zł przy założeniu, że Umowa będzie obowiązywać przez 4 lata, w tym odsetki 326,03 zł, suma miesięcznych opłat za kartę w założonym okresie obowiązywania Umowy 188 zł . Całkowita kwota do zapłaty 2 514,03 zł

NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE I POSTAWIONE W STAN NATYCHMIASTOWEJ WYMAGALNOŚCIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie

  2- krotność odsetek ustawowych za opóźnienie
  Dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym wynosi 14%. Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią sumę wysokości stopy referencyjnej NBP (tj. 1,5%) oraz wskaźnika określonego w art.481 § 2 Kodeksu cywilnego (tj. 5,5%). 

WYSOKOŚĆ STAWEK STOSOWANYCH PRZEZ BANK POCZTOWYWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Stawki

  Wysokość stawek

  Wysokość stawki WIBOR 6M dla kredytów gotówkowych udzielonych od 02.04.2007 r. 
  do 03.11.2009 r.
  kredyt gotówkowy o zmiennym oprocentowaniu, kredyt ROR, kredyt PKF

  6,66%

  Wysokość stawki bazowej dla kredytów gotówkowych udzielonych od 01.04.2007 r.
  Stawka jest stosowana dla kredytów gotówkowych o zmiennym oprocentowaniu

  8,80%

  Wysokość stawki bazowej dla kredytów w ROR udzielonych od 28.10.1999 r.

  15,99%

  Wysokość stawki bazowej dla kredytów w ROR udzielonych od 29.10.1999 r. do 01.04.2007r.

  17,30%

  Wysokość stawki bazowej dla kredytów PKF udzielonych od 01.04.2007 r.

  6,50%

  Wysokość stawki WIBOR 6M dla kredytów mieszkaniowych i samochodowych udzielonych 
  od 01.04.2007 r. Stawka jest stosowana Kredytu Mieszkaniowego z dopłatami 
  do oprocentowania, Pożyczki Hipotecznej, Kredytu Samochodowego, Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego

  WIBOR 6M
  z dnia podjęcia decyzji kredytowej

  Wysokość stawki WIBOR 6M dla kredytów mieszkaniowych i samochodowych
  udzielonych od 02.04.2007 r. do 30.09.2009 r.
  Stawka jest stosowana dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego, Kredytu Mieszkaniowego 
  z dopłatami do oprocentowania, Pożyczki Hipotecznej, Kredytu Samochodowego

  WIBOR 6M
  z dnia poprzedzającego dzień
  podjęcia decyzji kredytowej

  Wysokość stawki WIBOR 3M dla kredytów mieszkaniowych i samochodowych
  udzielonych od 01.10.2009 r. Stawka jest stosowana dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego, Kredytu Mieszkaniowego 
  z dopłatami do oprocentowania, Pożyczki Hipotecznej, Kredytu Samochodowego oraz Pożyczki Hipotecznej dla mikroprzedsiębiorstw

  WIBOR 3M
  z dnia poprzedzajπąego dzień
  podjęcia decyzji kredytowej

   

pokaż więcej
zwiń
 

Oprocentowanie rachunków i lokat

LOKATA MINIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  4 miesiące

  Rodzaj oprocentowania

  Stałe, progresywne

  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty,
  podane w skali roku

  dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach
  i w sklepie internetowym www.lokaty-online.pl

  dla lokat otwartych
  poza Pocztowymi Kontami

  1 miesiąc

  0,30%

  0,10%

  2 miesiąc

  0,75%

  0,55%

  3 miesiąc

  1,25%

  1,05%

  4 miesiąc

  1,90%

  1,70%

  Oprocentowanie średnie

  w skali roku

  1,05%

  0,85%

   

  • Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.
  • Lokaty dostępne w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
  • Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia.
  • Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł.
  • Lokaty MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 kwietnia 2015 r. Lokata MINI jest dostępna od 1 lipca 2015 r.
LOKATA MIDIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  6 miesięcy

  Rodzaj oprocentowania

  Stałe, progresywne

  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty, 
  podane w skali roku

  dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach 
  i w sklepie internetowym www.lokaty-online.pl

  dla lokat otwartych poza Pocztowymi Kontami

  1 miesiąc

  0,30%

  0,10%

  2 miesiąc

  0,50%

  0,30%

  3 miesiąc

  0,80%

  0,60%

  4 miesiąc

  1,20%

  1,00%

  5 miesiąc

  1,70%

  1,50%

  6 miesiąc

  2,40%

  2,20%

  Oprocentowanie średnie

  w skali roku

  1,15%

  0,95%

   

  • Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.
  • Lokaty dostępne w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
  • Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia.
  • Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł.
  • Lokaty MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 kwietnia 2015 r. Lokata MINI jest dostępna od 1 lipca 2015 r.
LOKATA MAXIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  36 miesięcy

  Rodzaj oprocentowania

  Stałe, progresywne

  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty, 
  podane w skali roku

  dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach 
  i w sklepie internetowym www.lokaty-online.pl

  dla lokat otwartych poza Pocztowymi Kontami

  1-3 miesiąc

  0,70%

  0,50%

  4-6 miesiąc

  1,00%

  0,80%

  7-9 miesiąc

  1,30%

  1,10%

  10-12 miesiąc

  1,60%

  1,40%

  13-15 miesiąc

  1,90%

  1,70%

  16-18 miesiąc

  2,20%

  2,00%

  19-21 miesiąc

  2,50%

  2,30%

  22-24 miesiąc

  2,80%

  2,60%

  25-27 miesiąc

  3,20%

  3,00%

  28-30 miesiąc

  3,60%

  3,40%

  31-33 miesiąc

  4,20%

  4,00%

  34-36 miesiąc

  5,00%

  4,80%

  Oprocentowanie średnie

  w skali roku

  2,50%

  2,30%

   

  • Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.
  • Lokaty dostępne w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
  • Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia.
  • Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł.
  • Lokaty MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 kwietnia 2015 r. Lokata MINI jest dostępna od 1 lipca 2015 r.
LOKATA RYNEK+ 30MWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  30 miesięcy

  Waluta lokaty

  PLN

  Rodzaj oprocentowania

   

  Zmienne, oparte o stawkę WIBID 3M

   

  Wysokość oprocentowania 
  w skali roku

   

  Stawka WIBID 3M + marża 1,00 p.p.

   
   
  • Wysokość oprocentowania jest ustalana w oparciu o stawkę WIBID 3M (Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków na okres 3 miesięcy, ustalana o godzinie 11.00), podwyższoną o marżę. Wysokość marży jest stała w całym okresie trwania lokaty. Wartości stawki WIBID 3M są powszechnie dostępne na stronie internetowej http://reuters.pl/tr/quotes/wibor.action.Wysokość oprocentowania lokaty zmienia się 1 dnia każdego miesiąca w rezultacie aktualizacji stawki WIBID 3M wg wartości tej stawki obowiązującej 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmianę (jeśli 25 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, brana jest pod uwagę wysokość WIBID 3M z następnego dnia roboczego).
  • Likwidacja lokaty przed upływem okresu trwania lokaty powoduje utratę prawa do odsetek. Lokata dostępna w ramach: Umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł. Lokata jest nieodnawialna.
LOKATA Z FUNDUSZEMWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  3 miesiące

  Waluta lokaty

  PLN

  Rodzaj oprocentowania

   

  Stałe, promocyjne

   

  Wysokość oprocentowania 
  w skali roku

  4,5%

  Minimalna kwota lokaty

  1500 zł

   

  Maksymalna kwota lokaty

  Kwota równa wartości zakupionych jednostek uczestnictwa

   

  • Likwidacja lokaty przed upływem okresu trwania lokaty powoduje utratę prawa do odsetek.
  • Lokata dostępna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
  • Oferta dostępna w placówkach oraz ,ikrooddziałach Banku Pocztowego od 4 lipca 2016 r.

   

  Warunkiem skorzystania z oferty "Lokaty z Funduszem" jest jednoczesne podpisanie i opłacenie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Pocztowych Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych  w terminie 5 dni licząc od daty założenia lokaty.

  Kwota "Lokaty z Funduszem" nie może przewyższać kwoty zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Pocztowych Specjalistycznych Inwestycyjnych Otwartych. Minimalna kwota nabycia jednostek uczestnictwa wynosi 1500 zł. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje w pierwszym okresie trwania lokaty, po zakończeniu pierwszego okresu trwania lokaty, lokata może ulec automatycznemu odnowieniu na kolejny identyczny okres (3 miesięcy) z oprocentowaniem w wysokości odpowiadającej średniemu oprocentowaniu Lokaty MINI 3 miesięcznej otwartej odpowiednio w Pocztowym Koncie lub poza Pocztowym Kontem.  Wypłata "Lokaty z Funduszem" przed terminem umownym skutkuje utratą naliczonych odsetek. Umorzenie/zamiana jednostek funduszy inwestycyjnych przed upływem 12 miesięcy od daty wyceny zlecenia skutkuje pobraniem opłaty przez Agenta Transferowego w wysokości 3% kwoty  odkupienia / zamiany jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym oraz w okresie trwania lokaty zmianą oprocentowania lokaty na oprocentowanie w wysokości odpowiadającej średniemu oprocentowaniu jak dla Lokaty MINI 3-miesięcznej.  Nabycie jednostek uczestnictwa wraz z "Lokatą z Funduszem" zwolnione jest z opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa.

POCZTOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Dostępne w ofercie od dnia 27.12.2011

  Łączna kwota zgromadzonych środków

  Oprocentowanie

  do 10 000 zł

  0,40%

  od 10 000,01 do 20 000 zł

  0,40%

  od 20 000,01 do 200 000 zł

  0,85%

  powyżej 200 000 zł

  1,00%

   

  • Oprocentowanie rachunków bankowych podane jest w skali roku.
  • Oprocentowanie Pocztowego Konta Oszczednosciowego ustalane jest w oparciu o bazowa stope procentowa (stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego\
   obowiazujaca w dniu 5 marca 2015r publikowana na stronie www.nbp.pl) skorygowana o współczynnik okreslony przez Bank (marza), z zastrzezeniem,
   ze oprocentowanie nie moze byc nizsze niz 0%. Wysokosc marzy standardowej dla Pocztowego Konta Oszczednosciowego odpowiednio w progach:
   -1,5%, -1,5%, -1,0%, 0%. Podane w tabeli oprocentowanie uwzglednia promocyjna wysokosc marzy, która wynosi dla Pocztowego Konta Oszczednosciowego
   odpowiednio w w/w progach 0,40%, 0,40%, 0,85%, 0,50% i obowiazuje do 30 kwietnia 2017 r. W/w oprocentowanie bez uwzglednienia promocyjnej marzy
   wynosi odpowiednio w w/w progach kwotowych: 0%, 0%, 0%,0,5%.
  • Odsetki na Pocztowym Koncie Oszczędnościowym naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowane są w okresach miesięcznych.
  • Oprocentowanie Pocztowego Konta ZawszeDarmowego oraz rachunków płatnych na żądanie ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową (stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego obowiązująca w dniu 4 marca 2015 r., publikowaną na stronie www.nbp.pl) pomniejszoną o współczynnik określony przez Bank (marżę Banku) wynoszącą 4%, z zastrzeżeniem,  że oprocentowanie nie może być niższe od 0%.
BLISKIE KONTO POCZTOWE I POCZTOWE KONTO BEZ OGRANICZEŃWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • i rachunki płatne na żądanie

  Oprocentowanie środków

  0,00%

   

  • Oprocentowanie rachunków bankowych podane jest w skali roku.
  • Oprocentowanie Bliskiego Konta Pocztowego i Pocztowego Konta Bez Ograniczeń oraz rachunków płatnych na żądanie ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową (stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego obowiązująca w dniu 5 marca 2015 r., publikowaną na stronie www.nbp.pl) pomniejszoną o współczynnik określony przez Bank (marżę Banku) wynoszącą 4%, z zastrzeżeniem,  że oprocentowanie nie może być niższe od 0%.
POCZTOWE KONTO 500+Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Dostępne w ofercie od dnia 04.04.2016

  Łączna kwota zgromadzonych środków

  Oprocentowanie

  do 10 000 zł

  3,0% - oprocentowanie promocyjne 1

  dla nadwyżki powyżej 10 000 zł

  0,40% - oprocentowanie standardowe

   

  1) Oprocentowanie Promocyjne w wysokosci 3,00% do kwoty 10 000 zł w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. dostepne dla Posiadaczy Pocztowego Konta 500+, na którym w okresie promocji zostana spełnione łacznie ponizsze warunki:

  -w badanym miesiącu Pocztowe Konto 500+ zostanie zasilone bezgotówkowo łączną kwotą minimum 500 zł z rachunku dedykowanego do wypłaty świadczeń w ramach Programu "Rodzina 500+",

  - w polu tytuł przelewu zostanie zawarta treść o brzmieniu: "R.500+".

  Oprocentowanie Promocyjne obowiązuje dla środków do 10 000 zł i składa się z :

  - oprocentowania standardowego oraz

  - oprocentowania wyrównującego  w wysokości 2,60%.

  Odsetki naliczone według oprocentowania standardowego wypłacane są do ostatniego dnia miesiąca. 

  Odsetki naliczone według oprocentowania wyrównującego są wypłacane na Pocztowe Konto 500+, na którym zgromadzone zostały środki, za cały miesiąc kalendarzowy łącznie, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Odsetki promocyjne  są wypłacane pod warunkiem, że rachunek jest czynny w terminie wypłaty odsetek (odsetki nie są należne dla rachunków zamkniętych). Odsetki  podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Po upływie w/w okresu oprocentowania środki zgromadzone na Pocztowym Koncie 500+ do kwoty 5 000 zł podlegają oprocentowaniu według standardowych stawek oprocentowania.

   

pokaż więcej
zwiń
 

Tabele i dokumenty

 •  

  Komunikat oprocentowania kredytów(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty(.pdf)

 •  

  Archiwum oprocentowania rachunków i lokat(.www)

Spis treści