Oprocentowanie kredytów, pożyczek
i karty kredytowej

KREDYTY W RACHUNKU PŁATNICZYM - OPROCENTOWANIE ZMIENNE Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • 10,75%

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1083 z póź. zm.) dla Kredytu w rachunku płatniczym (ROR) odnawialnego udzielonego od dnia 5 stycznia 2022 r. na okres 12 miesięcy, wynosi 15,59% przy założeniu: całkowita kwota kredytu 7 000 zł, prowizja 140 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, spłata jednorazowa na koniec trwania umowy, oprocentowanie zmienne równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynoszącej aktualnie 2,25% i stałej marży Banku w wysokości 8,50% wynosi 10,75% w stosunku rocznym, przy uwzględnieniu, że wysokość tych odsetek nie może przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z póź. zm.). Aktualna wysokość stopy referencyjnej podawana jest w komunikacie Rady Polityki Pieniężnej oraz zamieszczana jest na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego. Każda zmiana wysokości stopy referencyjnej NBP powoduje automatyczną zmianę wysokości oprocentowania kredytu z dniem wejścia w życie zmiany stopy referencyjnej NBP. Dla zawarcia umowy kredytu wymagane jest posiadanie umowy rachunku płatniczego oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Pocztowym S.A. z miesięcznym wpływem na konto z tytułu uzyskiwanych dochodów. Całkowity koszt kredytu dla powyższego reprezentatywnego przykładu wynosi 998,32 zł (w tym odsetki: 750,44 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 140 zł, łączna opłata za prowadzenie rachunku w okresie 12-miesięcy: 107,88 zł tj. 8,99 zł miesięcznie). Całkowita kwota do zapłaty 7 998,32 zł. Przyznanie kredytu oraz jego ostateczna wysokość uzależniona jest od wyniku oceny zdolności kredytowej. Pozostałe warunki oferty uzależnione są również od segmentu Klientów. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.

   

KREDYT POCZTOWY - OPROCENTOWANIE ZMIENNEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie

  10,00% - 10,50%

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wynosi 17,79% przy założeniach: kredyt udzielony w dniu 03 stycznia 2022 r. na okres 57 miesięcy, bez ubezpieczenia, całkowita kwota kredytu 14 500,00 zł (bez kredytowanych kosztów kredytu), spłacany do 3. dnia każdego miesiąca w równych ratach w kwocie 368,37 zł, ostatnia rata wyrównująca 368,18 zł, oprocentowanie zmienne 10,50% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 6496,90 zł (w tym: odsetki 4519,63 zł, prowizja 1977,27 zł), całkowita kwota do zapłaty 20 996,90 zł.

  Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.c. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania kredytu wpływa na koszt obsługi kredytu.

   

POCZTOWY KREDYT MIESZKANIOWYWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 •  

  Marża

  RRSO (z przykładu reprezentatywnego)

  POCZTOWY KREDYT MIESZKANIOWY

  (OPROCENTOWANIE ZMIENNE)

  od 2,19%*) + WIBOR 3 M

  6,18%

  *) oferta z ubezpieczeniem ryzyka utraty pracy i na życie, rachunkiem ROR oraz ubezpieczeniem od nieruchomości

  Informacja aktualna na dzień 10-01-2022

   

  Informacja o ryzykach dla Kredytobiorcy związanych z zastosowaniem okresowo stałego oprocentowania oraz zmiennego oprocentowania w kredytach i pożyczkach hipotecznych dla klientów indywidualnych w Banku Pocztowym S.A. (.pdf)

   

  Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy - dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu w całym okresie

  Reprezentatywny przykład:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2020 r., poz.1027) dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 6,18% przy założeniach: kredyt mieszkaniowy udzielony 01 stycznia 2022 r. na 25 lat, całkowita kwota kredytu mieszkaniowego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 274 000,00 zł, spłacany w 300 ratach w tym: pierwsze 3 raty w wysokości 1 703,94 zł, kolejnych 296 rat kapitałowo-odsetkowych w równej wysokości w kwocie 1 560,01 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1 559,20 zł płatne do 01 dnia każdego miesiąca, LTV (relacja kwoty kredytu do wartości nieruchomości) wynosi 80%, oprocentowanie zmienne 4,73% w stosunku rocznym (zmienny WIBOR 3M na dzień 01 stycznia 2022 r. wynoszący 2,54 %, powiększony o stałą marżę Banku w wysokości 2,19 % - wskazana marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), prowizja 0% od udzielonej kwoty kredytu mieszkaniowego. Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 342 500,00 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 245 997,59 zł, w tym: odsetki 194 433,98 zł, prowizja 0 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku w całym okresie kredytowania 6 849,00 zł, koszt prowadzenia rachunku płatniczego (ROR) w całym okresie kredytowania 2 697,00 zł, opłata za pakiet ubezpieczeń w zakresie ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub poważnego zachorowania w całym okresie kredytowania oferowany przez Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska 41 498,61 zł, koszt operatu 500,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 519 997,59 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu posiadania w całym okresie kredytowania ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych nabytego za pośrednictwem Banku, comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek płatniczy (ROR) w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł wraz z usługą bankowości elektronicznej Banku oraz posiadania w całym okresie kredytowania dobrowolnego ubezpieczenia na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub poważnego zachorowania nabytego za pośrednictwem Banku. Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w tym zakresie może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, wówczas Kredytobiorca uzyskuje obniżkę marży w okresie ubezpieczenia) lub wybranego przez siebie, spełniającego kryteria określone w Minimalnych warunkach w zakresie akceptowania ochrony ubezpieczeniowej w Banku Pocztowym S.A. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu  wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.

   

   

  Okres 5 lat, w którym obowiązuje oprocentowanie stałe

  Okres po upływie 5 lat – obowiązuje oprocentowanie zmienne

  RRSO (z przykładu reprezentatywnego)

  POCZTOWY KREDYT MIESZKANIOWY

   (OPROCENTOWANIE OKRESOWO STAŁE)

  Oprocentowanie od 6,20%*)

  Marża od 2,19%*)

  + WIBOR 3 M

  7,74%

   
   

  *) oferta z ubezpieczeniem ryzyka utraty pracy i na życie, rachunkiem ROR oraz ubezpieczeniem od nieruchomości

  Informacja aktualna na dzień 10-01-2022

   

  Informacja o ryzykach dla Kredytobiorcy związanych z zastosowaniem okresowo stałego oprocentowania oraz zmiennego oprocentowania w kredytach i pożyczkach hipotecznych dla klientów indywidualnych w Banku Pocztowym S.A. (.pdf)

   

  Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy – dla kredytu o okresowo (przez 5 lat) stałym oprocentowaniu

  Przykład reprezentatywny:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2020 r., poz.1027) dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 7,74 % przy założeniach: kredyt mieszkaniowy udzielony 10 stycznia 2022 r. na 25 lat, całkowita kwota kredytu mieszkaniowego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 274 000,00 zł, spłacany w 300 ratach w tym: pierwsze 3 raty w wysokości 1 954,09 zł, kolejne 296 rat kapitałowo-odsetkowych w równej wysokości w kwocie 1 800,04 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1 799,86 zł płatne do 10 dnia każdego miesiąca, LTV (relacja kwoty kredytu do wartości nieruchomości) wynosi 80%, oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy od zawarcia umowy 6,20 % w stosunku rocznym (powiększone o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), po upływie pierwszych 60 miesięcy oprocentowanie zmienne (WIBOR 3M na dzień 10 stycznia 2022 r. wynoszący 2,69 %, powiększony o stałą marżę Banku w wysokości 2,19 %) prowizja 0% od udzielonej kwoty kredytu mieszkaniowego. Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 342 500,00 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 319 904,90 zł, w tym: odsetki 266 471,58 zł, prowizja 0,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku w całym okresie kredytowania 6849,00 zł, koszt prowadzenia rachunku płatniczego (ROR) w całym okresie kredytowania 2 697,00 zł, opłata za pakiet ubezpieczeń w zakresie ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub poważnego zachorowania w całym okresie kredytowania oferowany przez Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska 43 368,32 zł, koszt operatu 500,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 593 904,90 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu posiadania w całym okresie kredytowania ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych nabytego za pośrednictwem Banku, comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek płatniczy (ROR) w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł wraz z usługą bankowości elektronicznej Banku oraz posiadania w całym okresie kredytowania dobrowolnego ubezpieczenia na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub poważnego zachorowania nabytego za pośrednictwem Banku. Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w tym zakresie może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, wówczas Kredytobiorca uzyskuje obniżkę marży w okresie ubezpieczenia) lub wybranego przez siebie, spełniającego kryteria określone w Minimalnych warunkach w zakresie akceptowania ochrony ubezpieczeniowej w Banku Pocztowym S.A. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu  wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.

   

  Obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dokonano w oparciu o założenie, że w okresie oprocentowania stałego wartość stawki oprocentowania jest taka sama jak na dzień przygotowania przykładu reprezentatywnego, natomiast po zakończeniu tego okresu stopa oprocentowania Kredytu jest ustalona jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3M z dnia przygotowania przykładu reprezentatywnego oraz ustalonej marży, ale nie niższa niż stała stopa oprocentowania Kredytu.

   

POCZTOWY KREDYT KONSOLIDACYJNYWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 •  

  Marża

  RRSO (z przykładu reprezentatywnego)

  POCZTOWY KREDYT KONSOLIDACYJNY

  (OPROCENTOWANIE ZMIENNE)

  od 3,59%*) + WIBOR 3 M

  7,71%

  *) oferta z ubezpieczeniem ryzyka utraty pracy i na życie, rachunkiem ROR oraz ubezpieczeniem od nieruchomości

  Informacja aktualna na dzień 10-01-2022

   

  Informacja o ryzykach dla Kredytobiorcy związanych z zastosowaniem okresowo stałego oprocentowania oraz zmiennego oprocentowania w kredytach i pożyczkach hipotecznych dla klientów indywidualnych w Banku Pocztowym S.A. (.pdf)

   

  Pocztowy Kredyt Konsolidacyjny - dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu w całym okresie

  Reprezentatywny przykład:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819) dla Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 7,71% przy założeniach: kredyt konsolidacyjny udzielony 01 stycznia 2022 r. na 25 lat, całkowita kwota kredytu konsolidacyjnego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 200 000,00 zł, spłacany w 300 ratach w tym: pierwsze 3 raty w wysokości 1 417,39 zł, kolejne 296 rat kapitałowo-odsetkowych w równej wysokości w kwocie 1 305,28 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1 305,09 zł, płatne do 01 dnia każdego miesiąca, LTV (relacja kwoty kredytu do wartości nieruchomości) wynosi 70%, oprocentowanie zmienne 6,13% w stosunku rocznym (zmienny WIBOR 3M na dzień 01 stycznia 2022 r. wynoszący: 2,54% powiększony o stałą marżę Banku w wysokości 3,59% - wskazana marża jest podwyższona o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), prowizja 0% od udzielonej kwoty kredytu konsolidacyjnego. Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 285 714,00 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 232 440,90 zł, w tym: odsetki 191 917,75 zł, prowizja 0,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych według oferty dostępnej za pośrednictwem Banku w całym okresie kredytowania 5 715,00 zł, koszt prowadzenia rachunku płatniczego (ROR) w całym okresie kredytowania 2 697,00 zł, opłata za pakiet ubezpieczeń w zakresie ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub poważnego zachorowania w całym okresie kredytowania oferowany przez Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska 31 592,15 zł,  koszt operatu 500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 432 440,90 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu posiadania w całym okresie kredytowania ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych nabytego za pośrednictwem Banku, comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek płatniczy (ROR) w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł wraz z usługą bankowości elektronicznej Banku oraz posiadania w całym okresie kredytowania dobrowolnego ubezpieczenia na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub poważnego zachorowania nabytego za pośrednictwem Banku. Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w tym zakresie może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, wówczas Kredytobiorca uzyskuje obniżkę marży w okresie ubezpieczenia) lub wybranego przez siebie, spełniającego kryteria określone w Minimalnych warunkach w zakresie akceptowania ochrony ubezpieczeniowej w Banku Pocztowym S.A. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu  wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.

   

   

  Okres 5 lat, w którym obowiązuje oprocentowanie stałe

  Okres po upływie 5 lat – obowiązuje oprocentowanie zmienne

  RRSO (z przykładu reprezentatywnego)

  POCZTOWY KREDYT KONSOLIDACYJNY

  (OPROCENTOWANIE OKRESOWO STAŁE)

  Oprocentowanie od 7,60%*)

  Marża od 3,19%*)

  + WIBOR 3 M

  9,30%

  *) oferta z ubezpieczeniem ryzyka utraty pracy i na życie, rachunkiem ROR oraz ubezpieczeniem od nieruchomości

   Informacja aktualna na dzień 10-01-2022

   

  Informacja o ryzykach dla Kredytobiorcy związanych z zastosowaniem okresowo stałego oprocentowania oraz zmiennego oprocentowania w kredytach i pożyczkach hipotecznych dla klientów indywidualnych w Banku Pocztowym S.A. (.pdf)

   

  Pocztowy Kredyt Konsolidacyjny - dla kredytu o okresowo (przez 5 lat) stałym oprocentowaniu


  Reprezentatywny przykład:

   

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819) dla Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 9,30% przy założeniach: kredyt konsolidacyjny udzielony 10 stycznia 2022 r. na 25 lat, całkowita kwota kredytu konsolidacyjnego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 200 000,00 zł, spłacany w 300 ratach w tym: pierwsze 3 raty w wysokości 1 610,46 zł, kolejne 296 rat kapitałowo-odsetkowych w równej wysokości w kwocie 1 491,71 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1 491,09 zł, płatne do 10 dnia każdego miesiąca, LTV (relacja kwoty kredytu do wartości nieruchomości) wynosi 70%, oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy od zawarcia umowy 7,60 % w stosunku rocznym (powiększone o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), po upływie pierwszych 60 miesięcy oprocentowanie zmienne (WIBOR 3M na dzień 10 stycznia 2022 r. wynoszący 2,69%, powiększony o stałą marżę Banku w wysokości 3,59 %), prowizja 0% od udzielonej kwoty kredytu konsolidacyjnego. Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 285 714,00 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 289 689,64 zł, w tym: odsetki 247 866,24 zł, prowizja 0,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych według oferty dostępnej za pośrednictwem Banku w całym okresie kredytowania 5 715,00 zł, koszt prowadzenia rachunku płatniczego (ROR) w całym okresie kredytowania 2 697,00 zł, opłata za pakiet ubezpieczeń w zakresie ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub poważnego zachorowania w całym okresie kredytowania oferowany przez Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska 32 892,40 zł, koszt operatu 500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 489 689,64 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu posiadania w całym okresie kredytowania ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych nabytego za pośrednictwem Banku, comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek płatniczy (ROR) w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł wraz z usługą bankowości elektronicznej Banku oraz posiadania w całym okresie kredytowania dobrowolnego ubezpieczenia na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub poważnego zachorowania nabytego za pośrednictwem Banku. Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w tym zakresie może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, wówczas Kredytobiorca uzyskuje obniżkę marży w okresie ubezpieczenia) lub wybranego przez siebie, spełniającego kryteria określone w Minimalnych warunkach w zakresie akceptowania ochrony ubezpieczeniowej w Banku Pocztowym S.A. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

   

  Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych. Obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dokonano w oparciu o założenie, że w okresie oprocentowania stałego wartość stawki oprocentowania jest taka sama jak na dzień przygotowania przykładu reprezentatywnego, natomiast po zakończeniu tego okresu stopa oprocentowania Kredytu jest ustalona jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3M z dnia przygotowania przykładu reprezentatywnego oraz ustalonej marży, ale nie niższa niż stała stopa oprocentowania kredytu.

   

POCZTOWA POŻYCZKA HIPOTECZNAWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 •  

  Marża

  RRSO (z przykładu reprezentatywnego)

  POCZTOWA POŻYCZKA HIPOTECZNA

  (OPROCENTOWANIE ZMIENNE)

  od 3,59%*) + WIBOR 3 M

  7,66%

  *) oferta z ubezpieczeniem ryzyka utraty pracy i na życie, rachunkiem ROR oraz ubezpieczeniem od nieruchomości

  Informacja aktualna na dzień 10-01-2022

   

  Informacja o ryzykach dla Kredytobiorcy związanych z zastosowaniem okresowo stałego oprocentowania oraz zmiennego oprocentowania w kredytach i pożyczkach hipotecznych dla klientów indywidualnych w Banku Pocztowym S.A. (.pdf)

   

  Pocztowa Pożyczka Hipoteczna - dla pożyczki o zmiennym oprocentowaniu w całym okresie

  Reprezentatywny przykład:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819) dla Pocztowej Pożyczki Hipotecznej udzielonej przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 7,66 % przy założeniach: pożyczka hipoteczna udzielona 01 stycznia 2022 r. na 25 lat, całkowita kwota pożyczki hipotecznej (bez kredytowanych kosztów) wynosi 420 000,00 zł, spłacana w 300 ratach w tym: pierwsze 3 raty w wysokości 2 976,52 zł, kolejne 296 rat kapitałowo-odsetkowych w równej wysokości w kwocie 2 741,08 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 2 740,97 zł, płatne do 01 dnia każdego miesiąca, LTV (relacja kwoty pożyczki do wartości nieruchomości) wynosi 70%, oprocentowanie zmienne 6,13% w stosunku rocznym (zmienny WIBOR 3M na dzień 01 stycznia 2022 r. wynoszący: 2,54%, powiększony o stałą marżę Banku w wysokości 3,59% - wskazana marża jest podwyższona o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki), prowizja 0% od udzielonej kwoty pożyczki hipotecznej. Pożyczka zabezpieczona hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 600 000,00 zł. Całkowity koszt pożyczki wynosi 484 587,42 zł, w tym: odsetki 403 027,82 zł, prowizja 0,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych według oferty dostępnej za pośrednictwem Banku w całym okresie kredytowania 12 000,00 zł, koszt prowadzenia rachunku płatniczego (ROR) w całym okresie kredytowania 2 697,00 zł, opłata za pakiet ubezpieczeń w zakresie ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub poważnego zachorowania w całym okresie kredytowania oferowany przez Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska 66 343,60 zł, koszt operatu 500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 904 587,42 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu posiadania w całym okresie kredytowania ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych nabytego za pośrednictwem Banku, comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek płatniczy (ROR) w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł wraz z usługą bankowości elektronicznej Banku oraz posiadania w całym okresie kredytowania dobrowolnego ubezpieczenia na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub poważnego zachorowania nabytego za pośrednictwem Banku. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w tym zakresie może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, wówczas Pożyczkobiorca uzyskuje obniżkę marży w okresie ubezpieczenia) lub wybranego przez siebie, spełniającego kryteria określone w Minimalnych warunkach w zakresie akceptowania ochrony ubezpieczeniowej w Banku Pocztowym S.A. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonej pożyczki  wpływa na koszt obsługi udzielonej pożyczki oraz na wysokość rat kredytowych.

   

   

  Okres 5 lat, w którym obowiązuje oprocentowanie stałe

  Okres po upływie 5 lat – obowiązuje oprocentowanie zmienne

  RRSO (z przykładu reprezentatywnego)

  POCZTOWA POŻYCZKA HIPOTECZNA

  (OPROCENTOWANIE OKRESOWO STAŁE)

  Oprocentowanie od 7,60%*)

  Marża od 3,59%*)

  + WIBOR 3 M

  9,24%

  *) oferta z ubezpieczeniem ryzyka utraty pracy i na życie, rachunkiem ROR oraz ubezpieczeniem od nieruchomości

  Informacja aktualna na dzień 10-01-2022

   

  Informacja o ryzykach dla Kredytobiorcy związanych z zastosowaniem okresowo stałego oprocentowania oraz zmiennego oprocentowania w kredytach i pożyczkach hipotecznych dla klientów indywidualnych w Banku Pocztowym S.A. (.pdf)

   

  Pocztowa Pożyczka Hipoteczna – dla pożyczki o okresowo (przez 5 lat) stałym oprocentowaniu


  Reprezentatywny przykład:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819) dla Pocztowej Pożyczki Hipotecznej udzielonej przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 9,24 % przy założeniach: pożyczka hipoteczna udzielona 10 stycznia 2022 r. na 25 lat, całkowita kwota pożyczki hipotecznej (bez kredytowanych kosztów) wynosi 420 000,00 zł, spłacana w 300 ratach w tym:  pierwsze 3 raty w wysokości 3 381,96 zł, kolejne 296 rat kapitałowo-odsetkowych w równej wysokości w kwocie 3 132,58 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 3 129,08 zł, płatne do 10 dnia każdego miesiąca, LTV (relacja kwoty pożyczki do wartości nieruchomości) wynosi 70%, oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy od zawarcia umowy 7,60 % w stosunku rocznym (powiększone o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), po upływie pierwszych 60 miesięcy oprocentowanie zmienne (WIBOR 3M na dzień 10 stycznia 2022 r. wynoszący 2,69 %, powiększony o stałą marżę Banku w wysokości 3,59 %), prowizja 0% od udzielonej kwoty pożyczki hipotecznej. Pożyczka zabezpieczona hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 600 000,00 zł. Całkowity koszt pożyczki wynosi 604 808,63 zł, w tym: odsetki 520 518,64 zł, prowizja 0,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych według oferty dostępnej za pośrednictwem Banku w całym okresie kredytowania 12 000,00 zł, koszt prowadzenia rachunku płatniczego (ROR) w całym okresie kredytowania 2 697,00 zł, opłata za pakiet ubezpieczeń w zakresie ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub poważnego zachorowania w całym okresie kredytowania oferowany przez Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska 69 073,99 zł, koszt operatu 500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1 024 808,60 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu posiadania w całym okresie kredytowania ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych nabytego za pośrednictwem Banku, comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek płatniczy (ROR) w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł wraz z usługą bankowości elektronicznej Banku oraz posiadania w całym okresie kredytowania dobrowolnego ubezpieczenia na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub poważnego zachorowania nabytego za pośrednictwem Banku. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w tym zakresie może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, wówczas Pożyczkobiorca uzyskuje obniżkę marży w okresie ubezpieczenia) lub wybranego przez siebie, spełniającego kryteria określone w Minimalnych warunkach w zakresie akceptowania ochrony ubezpieczeniowej w Banku Pocztowym S.A. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonej pożyczki wpływa na koszt obsługi udzielonej pożyczki oraz na wysokość rat kredytowych.

   

  Obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dokonano w oparciu o założenie, że w okresie oprocentowania stałego wartość stawki oprocentowania jest taka sama jak na dzień przygotowania przykładu reprezentatywnego, natomiast po zakończeniu tego okresu stopa oprocentowania Pożyczki jest ustalona jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3M z dnia przygotowania przykładu reprezentatywnego oraz ustalonej marży, ale nie niższa niż stała stopa oprocentowania Pożyczki.

   

KARTA KREDYTOWA - OPROCENTOWANIE ZMIENNEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie

  10,75%

  Oprocentowanie stanowi sumę stopy referencyjnej NBP i stałej marży Banku 8,50% w stosunku rocznym,
   z zastrzeżeniem że wysokość tych odsetek nie może przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych określonych w przepisach prawa.

  Stopa referencyjna NBP wynosi 2,25%

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1083 z póź. zm.) wynosi 12,54% przy założeniach: limit kredytowy 10 000 zł (całkowita kwota kredytu) udzielony w dniu 5 stycznia 2022 r., wykorzystany w całości w dniu generowania pierwszego zestawienia miesięcznego w wyniku dokonania operacji bezgotówkowej, zadłużenie spłacane wraz z opłatami i odsetkami w terminach wymaganej spłaty w ratach równych wymaganej kwocie spłaty w wysokości 5% wykorzystanego limitu kredytowego, ale nie mniejszych niż 50 zł i nie większych niż pozostałe do spłaty zadłużenie, z zastrzeżeniem że ostatnia rata przed terminem rozwiązania Umowy będzie równa całemu pozostałemu do spłaty zadłużeniu, do dnia spłaty ostatniej raty kredytu Posiadacz nie dokona żadnych innych wpłat ani operacji kartą, oprocentowanie zmienne 10,75% w stosunku rocznym, Klient nie korzysta z usług dodatkowych i promocji, nie zostanie wydana karta dodatkowa, opłaty i prowizje związane z wydaniem i obsługą karty wyniosą: opłata za wydanie karty 0 zł, opłata miesięczna za kartę 4 zł, prowizja 0 zł. Całkowity koszt kredytu dla powyższego reprezentatywnego przykładu wynosi 2 116,23 zł przy założeniu, że Umowa będzie obowiązywać przez 4 lata, w tym odsetki 1 928,23 zł, suma miesięcznych opłat za kartę w założonym okresie obowiązywania Umowy 188,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 12 116,23 zł.

NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE I POSTAWIONE W STAN NATYCHMIASTOWEJ WYMAGALNOŚCIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • 15,50%

  Oprocentowanie należności przeterminowanych i postawionych w stan natychmiastowej wymagalności dla wszystkich produktów kredytowych ustala się w stosunku rocznym jako maksymalne odsetki za opóźnienie. Maksymalne odsetki za opóźnienie wynoszą dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią sumę wysokości stopy referencyjnej NBP (tj. 2,25%) oraz wskaźnika określonego w art. 481 §2 Kodeksu cywilnego (tj. 5,5%)..

WYSOKOŚĆ STAWEK STOSOWANYCH PRZEZ BANK POCZTOWYWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Stawki

  Wysokość stawek

  Wysokość stopy referencyjnej dla produktów: Kredyt w rachunku płatniczym (ROR), Limit Debetowy w Pocztowym Koncie Firmowym, oprocentowanie Limitu debetowego, Karta Kredytowa.

  Stopa referencyjna
  NBP

  Wysokość stawki WIBOR 6M dla kredytów gotówkowych udzielonych od 27.03.2017 r. Stawka jest stosowana dla Kredytu gotówkowego na dowolny cel. 

  WIBOR 6M
  obowiązuje z najbliższego dnia roboczego poprzedzającego dzień złożenia wniosku kredytowego

  Wysokość stawki WIBOR 3M dla kredytów mieszkaniowych udzielonych od 27.03.2017 r. Stawka jest stosowana dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego, Pocztowej Pożyczki Hipotecznej, Pocztowego kredytu Konsolidacyjnego, Pocztowego Kredytu Hipotecznego Restrukturyzacyjnego oraz Pożyczki Hipotecznej dla Mikroprzedsiębiorców.

  WIBOR 3M
  obowiązuje z dnia poprzedającego dzień zarejestrowania formularza weryfikacyjnego w systemie Banku

   

pokaż więcej
zwiń
 

Oprocentowanie rachunków i lokat

LOKATA MIDIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  6 miesiące

  Waluta lokaty

  PLN

  Rodzaj oprocentowania

  Stałe

  Oprocentowanie w skali roku

  0,01%

   

  • Lokaty dostępne w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
  • Likwidacja Lokat MINI, MIDI i MAXI przed upływem umownego okresu trwania lokaty powoduje utratę prawa do odsetek.
  • Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia.
  • Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł.
  • Lokaty MINI, MIDI i MAXI są dostępne w ofercie od 11 stycznia 2021 r.
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Łączna kwota zgromadzonych środków Oprocentowanie
  do 10 000 zł 0,01%
  od 10 000,01 zł do 20 000 zł 0,01%
  od 20 000,01 zł do 200 000 zł 0,01%
  powyżej 200 000 zł 0,01%
  • Oprocentowanie rachunków bankowych podane jest w skali roku.
  • Odsetki na Pocztowym Koncie Oszczędnościowym naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowane są w okresach miesięcznych.
  • Oprocentowanie rachunków bankowych ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową. Bazową stopą procentową dla rachunków prowadzonych w złotych jest stopa depozytowa ogłaszana przez Narodowy Bank Polski i publikowana na stronie www.nbp.pl.
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • i rachunki płatne na żądanie

  Oprocentowanie środków

  0,00%

   

  • Oprocentowanie rachunków bankowych podane jest w skali roku.
  • Oprocentowanie Bliskiego Konta Pocztowego i Pocztowego Konta Bez Ograniczeń oraz rachunków płatnych na żądanie ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową (stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego obowiązująca w dniu 5 marca 2015 r., publikowaną na stronie www.nbp.pl) pomniejszoną o współczynnik określony przez Bank (marżę Banku) wynoszącą 4%, z zastrzeżeniem,  że oprocentowanie nie może być niższe od 0%.
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE 500+Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Dostępne w ofercie od dnia 04.04.2016

  0,01% - oprocentowanie standardowe

pokaż więcej
zwiń
 

Tabele i dokumenty

 •  

  Komunikat oprocentowania kredytów od 10.01.2022 r.(pdf.)

 •  

  Komunikat oprocentowania kredytów od 01.01.2022 r.(pdf.)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat od 02.11.2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania wycofanych z oferty rachunków i lokat obowiązujący od 02.11.2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat do 10.01.2021 r. (.pdf)

Spis treści