Zmiany w Regulaminie prowadzenia rachunków dla Klientów instytucjonalnych oraz Taryfie opłat i prowizji

6 listopada 2019

 

Informujemy, że od 15 grudnia 2019 r. wprowadzamy zmiany w:

 

I. „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych” (zwana dalej „Taryfą”), polegające na:

 

1. zrównaniu opłat za płatności transgraniczne (w PLN i EUR na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego) z porównywalnymi płatnościami krajowymi tj. odpowiednio dla przelewów: SEPA ←→ Elixir, Target ←→ Sorbnet2

 

2. podniesieniu opłat i prowizji w Taryfie m.in. za:

a) wpłatę gotówkową w formie otwartej oraz zamkniętej w kasie własnej Banku,

b) przelew do US realizowany w placówce Banku,

c) wydanie potwierdzenia wykonania przelewu SWIFT,

d) komunikat SWIFT,

e) anulowanie lub zmianę dyspozycji przelewu w systemie SWIFT jeśli przelew nie został jeszcze zrealizowany.

 

3. wprowadzeniu w Taryfie opłaty za wygenerowanie i dostarczenie hasła (Telekonto/bankowość) listem. Podstawę faktyczną wprowadzonych zmian w Taryfie stanowią:

1. wzrost kosztów operacyjnych Banku spowodowany koniecznością implementacji przepisów wynikających z Ustawy Split Payment II - ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751). Zmiana wchodzi w życie 01.11.2019 r.,

2. wzrost kosztów operacyjnych Banku spowodowany koniecznością implementacji przepisów wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520). Zmiana wchodzi w życie 01.01.2020 r.

3. implementacja przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii Europejskiej i opłat za przeliczenie waluty (Dz.U.UE.L.2019.91.36),

4. wzrost wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2019 r. o 6,8%, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

5. wzrost (r/r) wskaźnika cen towarów i usług w miesiącu sierpniu 2019 r. do 2,90%.

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 30 ust. 9 „Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart biznes dla Klientów instytucjonalnych” upoważniający Bank do zmiany Taryfy.

 

Zgodnie z § 30 ust. 11 Regulaminu w przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Taryfy mają Państwo prawo złożyć wypowiedzenie Umowy (z zachowaniem terminu wypowiedzenia) z jednoczesnym wyraźnym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia, tj. określeniem zmiany Taryfy, która była przyczyną w/w decyzji. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa powyżej, musi zostać złożone w terminie 10 dni od zamieszczenia Komunikatu na stronie internetowej Banku

 

II. „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych Biznes dla Klientów Instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.” (zwany dalej „Regulaminem”), polegające na zmianie w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i opłat za przeliczenie waluty:

1) wprowadzenie informacji o zrównaniu opłat z tytułu płatności transgranicznych z odpowiadającymi im płatnościami krajowymi,

2) wprowadzenie obowiązków informacyjnych dla Banku w sytuacji płatności związanej z usługą przeliczenia waluty;

 

Podstawą faktyczną wprowadzenia zmian w Regulaminie są:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r., zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii Europejskiej i opłat za przeliczenie waluty (Dz.U.UE.L.2019.91.36, dalej: „Rozporządzenie”),

2. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495)

 

Zapoznaj się z Regulaminem

Zapoznaj się z Taryfą opłat i prowizji

                                                   

chat z konsultantem