Zmiana " Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych biznes dla klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A

20 listopada 2020

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych Biznes dla klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.” (zwany dalej „Regulaminem”), polegające na:

 • dodaniu zapisów w zakresie transakcji płatniczych z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora
  oraz rachunku zwrotu
  (rozdz. IV 24),
 • wprowadzeniu zapisów odnoszących się do instytucji płatniczych (rozdz. XIII),
 • usunięciu zapisów dot. Zarządcy sukcesyjnego,
 • usunięciu z Regulaminu nazw własnych bankowości elektronicznej „Pocztowy24" i bankowości telefonicznej „Telekonto”.
  Nazwy te będą wskazane w Komunikacie udostępnionym na stronie www.
 • zmianach redakcyjnych niemających wpływu na zawartość merytoryczną Regulaminu polegających np. na:
  dodaniu definicji w postanowieniach ogólnych, zmianie kolejności oraz nazwy rozdziałów.

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 74 ust. 2 Regulaminu upoważniający Bank do dokonywania zmian postanowień Regulaminu.

Regulaminy i formularze >

chat z konsultantem