Zmiana „Regulaminu kredytowania Przedsiębiorstw  w Banku Pocztowym S.A.”

30 listopada 2020

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w  „Regulaminie kredytowania Przedsiębiorstw  w Banku Pocztowym S.A.” (zwany dalej „Regulaminem”) polegające na:

 

zmianie definicji Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy (Klient),  w postanowieniach wstępnych (rozdział I, §1 ust. 5
pkt 6) dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.  

 

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 22 ust. 1 Regulaminu.

 

Zgodnie z § 22 ust. 4 „Regulaminu” w przypadku niezaakceptowania przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę zmian wprowadzanych w treści Regulaminu, przysługuje prawo do Wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym ww. oświadczenie Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy nie może zostać złożone po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu.

 

Regulaminy i formularze >

chat z konsultantem