Zmiany w Regulaminie kredytowania dla Klientów MŚP

22 maja 2019

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie kredytowania klientów MŚP w Banku Pocztowym S.A.”.

Podstawą faktyczną zmian w Regulaminie jest konieczność dostosowania działalności Banku do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, nowelizacją ustawy Prawo bankowe  oraz w związku z zawarciem przez Bank z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o współpracy w zakresie  portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 10/PLD-KFG/2018.

ZMIANY W REGULAMINIE

1.    Uregulowanie kwestii związanych z wprowadzeniem do oferty Banku na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Gwarancji „de minimis”. Zabezpieczenie ma postać nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji spłaty kredytu udzielonego przez Bank mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom.
2.    Określenie terminów oraz zasad postępowania w przypadku ustanowienia Zarządcy sukcesyjnego.
3.   Wprowadzenie zapisów związanych z nowelizacją ustawy Prawo Bankowe art. 70a oraz 105a w zakresie prawa klienta do uzyskania wyjaśnień dot. dokonanej oceny zdolności kredytowej.
4.    Włączenie do treści Regulaminu zapisów związanych z doprecyzowaniem oferty kredytowej Banku oraz zasad pobierania opłat i prowizji przez Bank zgodnie z Taryfą, m.in. podwyższeniea marży do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki lub zastawu rejestrowego.

 

Regulaminy i formularze

chat z konsultantem