Zmiany w „Warunkach świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.”

5 sierpnia 2019

Informujemy, że 14 września 2019 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Warunkach świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.” (zwanych dalej „Warunkami”),

Podstawą faktyczną dla zmian jest:

1. konieczność dostosowania działalności Banku do zmian, wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, implementującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r., w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającą dyrektywę 2007/64/WE, a także Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (dalej „Pakiet PSD2”) oraz

 

2. decyzja biznesowa o migracji Klientów instytucjonalnych z serwisu bankowości internetowej Pocztowy24Biznes do serwisu bankowości internetowej Pocztowy24, co ma na celu zaoferowanie użytkownikom nowoczesnego rozwiązania

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 22 ust. 2 Warunków, upoważniający Bank do ich zmiany, bez konieczności sporządzenia aneksu do Umowy.

W Warunkach dokonano poniższych zmian:

        1. wprowadzono zapisy dostosowujące procesy w bankowości elektronicznej, umożliwiające korzystanie z wybranych usług płatniczych za pośrednictwem dostawców trzecich (tzw. Third Party Providers – TPP);

        2. wprowadzono zmiany w zakresie bezpieczeństwa użytkowników poprzez dodatkowe mechanizmy uwierzytelnienia;

        3. wprowadzono zmiany w zakresie blokowania dostępu do bankowości elektronicznej i telefonicznej  w przypadku wprowadzenia błędnych danych uwierzytelniających lub próby nieuprawnionego użycia;

        4. wprowadzono zmiany w zakresie migracji platformy bankowości internetowej z Pocztowy24Biznes na Pocztowy24.

 

Przedź do Regulaminy i Formularze

chat z konsultantem