Gwarancja Biznesmax - parametry

Gwarancja Biznesmax (FG POIR) stanowi zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych nieodnawialnych dla sektora MŚP finansujących rozwój działalności o charakterze innowacyjnym oraz realizujących inwestycje o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym.

Parametry gwarancji:

 • zakres gwarancji – do 80% kwoty kredytu;
 • maksymalna kwota gwarancji – 2,5 mln euro;
 • okres gwarancji – do 20 lat*,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji;
 • zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
 • forma pomocy publicznej – pomoc de minimis albo regionalna pomoc publiczna;

 * z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej

 

Z Gwarancji Biznesmax (FG POIR) może skorzystać kredytobiorca:

•    będący rezydentem
•    należący do sektora MŚP (zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym)
•    uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej
•    spełniający kryteria dostępu (wariant 1 lub wariant 2)

Wariant I  - ścieżka podmiotowa – kryterium innowacji

Gwarancją Biznesmax (FG POIR) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR może być objęty kredyt udzielony Kredytobiorcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku, na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego, jeżeli Kredytobiorca spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1.    zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
2.    będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;
3.    posiada status centrum badawczo-rozwojowego;
4.    posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy,  w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;
5.    jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;
6.    jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;
7.    środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizacje projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu i w okresie 3 lat od zakończenie realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%;
8.    w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;
9.    w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
10.    w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;
11.    w ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu;
12.    w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania B+R lub innowacji;
13.    w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinasowanie w ramach programów wspierania wdrożeń wyników prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;
14.    w ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
15.    w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie;
16.    w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii;

Wariant II – ścieżka przedmiotowa (proekologiczna)

Gwarancją Biznesmax (FG POIR)
może być objęty kredyt na realizację własnego lub zleconego Kredytobiorcy przez podmiot trzeci (dalej „zlecający”) projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym zawartym w jednej z poniższych kategorii:
•    gospodarka obiegu zamkniętego;
•    elektromobilność;
•    odnawialne źródła energii;;
•    magazynowanie energii;
•    instalacje odzyskiwania surowca z procesów produkcyjnych;
•    technologie do wytwarzania paliw alternatywnych;
•    technologie służące zmniejszeniu zużycia energii;
•    termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych;;
•    inwestycje w kogeneracje;
•    rozwój sieci ciepłowniczych.
Warunki do skorzystania z dopłaty do oprocentowania:
Kredytobiorca korzystający z kredytu zabezpieczonego gwarancją może otrzymać dopłatę do oprocentowania tego kredytu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
>    projekt finansowany ze środków kredytu objętego gwarancją Biznesmax został zrealizowany zgodnie z planem projektu inwestycyjnego;
>    kredyt objęty gwarancją Biznesmax FG POIR został wykorzystany na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu wykazanych w planie projektu inwestycyjnego;
>    kredyt został spłacony lub ekspozycja z tytułu kredytu objętego gwarancją Biznesmax  nie została na dzień złożenia wniosku o dopłatę do oprocentowania kredytu zaliczona do kategorii „zagrożone” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów lub w przypadku której, według oceny Banku Kredytującego, nie zaistniały dowody utraty wartości, zgodnie
z  „Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej” i „Rekomendacją R” Komisji Nadzoru Finansowego


Stawka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi:
>    5% w przypadku kredytów objętych gwarancją udzieloną do 31 grudnia 2020 r.
>    3,33% w przypadku kredytów objętych gwarancją udzieloną od 1 stycznia 2021 r.

Dopłata do oprocentowania kredytu może obejmować  okres kredytu nie dłuższy niż 3 lata liczony od daty uruchomienia kredytu  objętego Gwarancją Biznesmax. W przypadku gdy okres od daty uruchomienia kredytu do dnia jego spłaty jest krótszy niż 3 lata, dopłata do oprocentowania tego kredytu obejmuje maksymalnie ten okres. Dopłata wyliczana jest od wypłaconej kwoty kapitału kredytu wykorzystanej na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu i nie może być wyższa niż wartość odsetek zapłaconych przez kredytobiorcę za okres objęty wnioskowaną dopłatą.

Warunki otrzymania dopłaty do oprocentowania:
Po zakończeniu realizacji inwestycji należy złożyć w Banku Pocztowym wniosek o udzielenie dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach FG POIR. Wnioski o dopłatę przyjmowane są do 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, w zależności od tego, który z tych terminów będzie wcześniejszy.

 

Gwarancja Biznesmax (FG POIR) - korzyści

 • bezpłatne korzystanie z gwarancji;
 • możliwość otrzymania przez przedsiębiorców dopłat do oprocentowania kredytów;
 • ułatwienie dostępu do finansowania działalności o podwyższonym ryzyku kredytowym na preferencyjnych warunkach, w tym wdrażanie
 • innowacji w szerokim zakresie (produktowe, procesowe oraz organizacyjne i marketingowe);
 • finansowanie także tych projektów inwestycyjnych, które nie będą dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R;
 • finansowanie kosztów towarzyszących (do 20% sumy kosztów kwalifikowanych projektu) oraz kapitału obrotowego jako uzupełnienie
 • realizowanej inwestycji (do 50%) (pomoc de minimis);
 • finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10% sumy kosztów kwalifikowanych projektu);
 • finansowanie kosztów w kwotach brutto;
 • bezpłatne korzystanie z gwarancji, zabezpieczającej do 80% kapitału kredytu do 20 lat;
 • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna (nabór wniosków w trybie ciągłym, brak złożonej oceny merytorycznej projektu)
 • wsparcie informacyjno-doradcze po stronie Banku Pocztowego i BGK.

JAK SKORZYSTAĆ?

W celu skorzystania z Gwarancji Biznesmax udzielanych w ramach FG POIR wystarczy skontaktować się z Doradcą w celu zapoznania się ze szczegółami finansowania przez Bank z wykorzystaniem gwarancji FG POIR.
Znajdź Doradcę - przejdź do listy

Informacje o gwarancji udzielanej w ramach FG POIR znajdą Państwo również na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax

Gwarancja Biznesmax - formularze

 •  

  Wniosek o gwarancję Biznesmax– pomoc de minimis (pdf.)

 •  

  Załącznik do wniosku – formularz informacyjny – pomoc de minimis(pdf.)

 •  

  Wniosek o gwarancję Biznesmax – regionalna pomoc inwestycyjna (pdf.)

 •  

  Załącznik do wniosku – formularz informacyjny – regionalna pomoc inwestycyjna(pdf.)

 •  

  Wniosek o dopłatę do oprocentowania kredytu(pdf.)

 •  

  Załącznik do wniosku o dopłatę – formularz informacyjny(pdf.)

 •  

  Załącznik do wniosku – Wzór planu projektu dla rolników i przetwórców(pdf.)

 •  

  Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR (pdf.)

 •  

  Plan projektu inwestycyjnego, który ma być objęty finansowaniem ze środków kredytu z gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR(pdf.)

 •  

  Instrukcja wypełniania planu projektu inwestycyjnego stanowiącego załącznik do wniosku Kredytobiorcy o udzielenie gwarancji Biznesmax w ramach poddziałania 3.2.3 – Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020(pdf.)

 •  

  Przewodnik po kryteriach dostępu uprawniających do skorzystania z gwarancji spłaty kredytu (Biznesmax) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR)(pdf.)

Spis treści