Zgodnie z art. 889 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego
W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika:
1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku nie wskazania rachunku bankowego;

Art 890 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego
1) Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

Dlaczego zablokowaliśmy środki na Twoim koncie?

 

Zablokowaliśmy środki na Twoim koncie, bo otrzymaliśmy zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym. W zależności od tego, który z organów egzekucyjnych dokonał zajęcia pieniędzy na Twoim koncie, podstawą prawną blokady są:

 

 • art. 80 i 81 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - jeżeli organem egzekucyjnym jest: urząd skarbowy, ZUS, urząd/prezydent miasta, albo,
 • art. 889 i 890 Kodeksu postępowania cywilnego – jeżeli organem egzekucyjnym jest komornik sądowy,

Zgodnie z przepisami prawa to organ egzekucyjny powinien powiadomić Cię o zajęciu środków na twoim rachunku.

 

Pamiętaj, że:

 • kwota blokady na Twoim rachunku może różnić się od kwoty wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu egzekucyjnym. Bank dolicza należne organowi egzekucyjnemu odsetki oraz opłaty,
 • to samo zawiadomienie o zajęciu rachunku mogło trafić także do innych banków, w których masz rachunek. Oznacza to, że możesz mieć blokadę na rachunku w Banku Pocztowym jak i w innych bankach.

Na jakim rachunku mogę mieć zajęcie egzekucyjne?

 

To zależy od tego, kto jest wskazany jako dłużnik w zawiadomieniu o zajęciu rachunku bankowego.

Jeśli jest to:

Osoba fizyczna, to blokadę egzekucyjną założymy na rachunku:

 • osobistym / oszczędnościowym,
 • wspólnym (wynika to z art. 891' §1 kodeksu postępowania cywilnego),
 • firmowym – jeśli prowadzisz działalność jednoosobową lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej.

Przedsiębiorca:

 • firmowym

Bank na podstawie zawiadomienia o zajęciu egzekucyjnym blokuje tyle środków ile potrzeba na spłatę zajęcia. W sytuacji, gdy środki są na jednym bądź też na części Twoich rachunków, tylko te rachunki zostaną zajęte. Jeżeli nie masz środków na spłatę całości zajęcia to bank zablokuje wszystkie Twoje rachunki podlegające egzekucji.

 

Przykład:

Kwota blokady egzekucyjnej: 300 PLN

Rachunek 1: dostępne saldo 15 000 PLN

Rachunek 2: dostępne saldo 50 PLN

 

Blokadę egzekucyjną założymy na Rachunku 1. W chwili rejestrowania zawiadomienia o zajęciu, były na nim środki wystarczające na całkowitą spłatę zajęcia.

 

Kwota blokady egzekucyjnej: 500 PLN

Rachunek 1: dostępne saldo 10 PLN

Rachunek 2: dostępne saldo: 150 PLN

 

Blokadę egzekucyjną założymy na obu rachunkach. Jeżeli na zajęty rachunek otrzymujesz jakiekolwiek świadczenia socjalne, przejdź do zakładki Środki pieniężne wolne od zajęcia. Tam znajdziesz więcej informacji.

Co to jest zbieg egzekucji?

 

Zbieg egzekucji występuje wtedy, gdy różne organy egzekucyjne zajmują środki na Twoim rachunku. Komu przekazujemy pieniądze najpierw?

 

 

Rodzaj zbiegu egzekucji

Jak spłacimy zajęcie?

Administracyjne

(np. zajęcia wystawiły różne organy administracyjne np. Prezydent Urzędu Miasta i Urząd Skarbowy).

Przekażemy środki do organu, który jako pierwszy dokonał zajęcia.

Jeśli ustalenie tego organu jest niemożliwe, środki przekażemy do

organu administracyjnego, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Sądowy

(np. zajęcia wystawiły różne organy

sądowe np. dwóch różnych komorników)

W takiej sytuacji wstrzymujemy spłatę, aż właściwy komornik przejmie wszystkie Twoje sprawy egzekucyjne. Gdy otrzymamy od tego komornika zawiadomienie o przejęciu egzekucji, zrealizujemy zajęcie.

Administracyjno - Sądowy

zajęcia egzekucyjne wystawił organ administracyjny i organ sądowy)

 Przekażemy środki do organu, który jako pierwszy dokonał zajęcia.
Administracyjno - Sądowy sprawa komornika dotyczy egzekucji alimentów Przekażemy środki do komornika prowadzącego sprawę dotyczącą alimentów.

 

Komunikacja między organem egzekucyjnym a bankiem

 

Organy egzekucyjne komunikują się z Bankiem Pocztowym S.A. za pomocą systemu Ognivo.

W ciągu kilku minut organ egzekucyjny za jego pośrednictwem dostarcza do banku m.in. zawiadomienie o zajęciu rachunku. W chwili otrzymania zawiadomienia o zajęciu, założymy blokadę na Twoich rachunkach.

Zanim otrzymasz od organu egzekucyjnego kopię zawiadomienia o zajęciu (organ egzekucyjny wysyła je pocztą), na Twoich rachunkach będzie już blokada egzekucyjna.

Co to jest kwota wolna od zajęcia?

 

Kwota wolna od zajęcia to 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

 

Możesz z niej korzystać, mimo że masz zajęcie egzekucyjne na rachunku.

Od stycznia 2021 r. kwota wolna od zajęcia wynosi 2 100 netto PLN.

Proces zwalniania środków spod egzekucji w ramach kwoty wolnej, generujemy 3x razy dziennie po każdej sesji przychodzącej. To może chwilę potrwać, prosimy o cierpliwość.

Na początku każdego miesiąca odnawiamy Twoją kwotę wolną od zajęcia.

Jeśli nie wykorzystałeś kwoty wolnej od zajęcia w całości, nie przeniesiemy jej na następny miesiąc.

 

W przypadku zajęcia pieniędzy na koncie wspólnym, przysługuje jedna kwota wolna od zajęcia i każde obciążenie na tym koncie powoduje jej wykorzystanie.

Kiedy nie należy mi się kwota wolna od zajęcia?

 

Kwota wolna od zajęcia nie przysługuje w przypadku zajęcia konta firmowego, a także w przypadku zajęć na zaspokojenie alimentów.

Środki pieniężne na rachunku wolne od zajęcia

 

Zajęcie rachunku bankowego nie obejmuje środków pieniężnych ze świadczeń wolnych od zajęcia. Przykładowo:

 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenia rodzinne,
 • świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+, Dobry start),
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych,
 • świadczenia z pomocy społecznej.

 

Jakie dodatkowe środki możemy zwolnić spod egzekucji?

Pamiętaj, że nie możemy zwolnić z zajęcia egzekucyjnego Twojego np. wynagrodzenia, emerytury, renty wyłącznie na Twoją prośbę. Poza kwotą wolną od zajęcia lub wpływów nie podlegających egzekucji na podstawie przepisów prawa, wszelkie zwolnienia wymagają zezwolenia organu egzekucyjnego, który prowadzi postępowanie.

Na podstawie tego dokumentu zwolnimy środki na Twoim rachunku bankowym.

 

 

Wniosek o odblokowanie środków złożysz przez bankowość internetową:

 

zajecia egzekucyjne

 

Wniosek dostępny jest też w poprzedniej wersji bankowości Pocztowy24 - po zalogowaniu się do bankowości, w zakładce Market, Zajęcia egzekucyjne.

Zajęcie na zaspokojenie alimentów

 

Zajęcie na zaspokojenie alimentów wystawia sądowy organ egzekucyjny.

Cechą charakterystyczną zajęć alimentacyjnych jest rata alimentacyjna.

Jeżeli nie posiadasz środków na spłatę, powiększymy blokadę na Twoim rachunku o ratę alimentacyjną.

Jeżeli na zajętym rachunku posiadasz pieniądze na ratę alimentacyjną, przekażemy ją do organu egzekucyjnego.

 

Czy do zajęcia na zaspokojenie alimentów przysługuje mi kwota wolna od zajęcia?

Nie (reguluje to art. 1083 § 2 k.p.c.).

Lista płac dla Pracowników

 

Jeśli masz zajęcia sądowe (komornicze) zwróć się do komornika, zabierz ze sobą bieżącą listę płac. Na jej podstawie poproś o zwolnienie konkretnej kwoty na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Na dokumentach musi znajdować się pieczątka i podpis właściciela firmy lub osoby upoważnionej, aby wystawiać listy płac. Tak przygotowany dokument możesz dostarczyć do najbliższej placówki Banku Pocztowego S.A.

 

Zwolnienie dotyczy tylko bieżących wynagrodzeń pracowników (nie właściciela).

Realizacja zajęcia

 

W przypadku egzekucji bieżących alimentów lub rent, zajęcie realizujemy niezwłocznie, a pozostałe zajęcia – niezwłocznie po 7 dniach kalendarzowych liczonych od dnia doręczenie do banku zawiadomienia o zajęciu.

Jeżeli chcesz, abyśmy przekazali pieniądze do organu egzekucyjnego szybciej niż po upływie 7 dni kalendarzowych złóż odpowiednią dyspozycję w dowolnym oddziale naszego Banku.

Jeżeli Twoje środki nie zostały jeszcze przekazane do organu egzekucyjnego, oznacza to, że jesteśmy w trakcie realizacji.

Przekazanie środków przez Bank do organu egzekucyjnego po upływie 7 dni kalendarzowych dotyczy tylko pierwszego przelewu w ramach nowego zawiadomienia o zajęciu. Kolejne przelewy w ramach tego samego zajęcia realizowane są niezwłocznie, po wpływie środków pieniężnych na rachunek z kwoty, która może zostać przekazana na poczet egzekucji, aż do pełnej spłaty kwoty zajęcia.

 

Obecnie jesteśmy zobowiązani przy spłacaniu zajęć egzekucyjnych do organów administracyjnych stosować nowe zasady opisów przelewów:

 • Jeżeli spłacamy zajęcie egzekucyjne z Twojego rachunku osobistego wtedy w tytule płatności umieszczamy Twój PESEL.
 • Jeżeli spłacamy zajęcie egzekucyjne z rachunku firmowego wtedy w tytule płatności umieszczamy REGON, a w przypadku jego braku NIP.
 • Jeśli spłacamy Twoje zajęcie z rachunku VAT, wówczas na końcu tytułu płatności dajemy r-VAT
 • Jeśli spłacamy Twoje zajęcie w zbiegu, to w tytule płatności dodajemy słowo ZBIEG
 • Jeśli spłacamy Twoje zajęcie częściowo, to tytule płatności dodajemy R-BLO

Co to jest uchylenie zajęcia egzekucyjnego?

 

Uchylenie jest to czynność organu egzekucyjnego, w wyniku której organ wysyła do banku zawiadomienie o uchyleniu zajęcia egzekucyjnego.

 

W nadesłanym dokumencie znajduje się informacja o zakończonym postępowaniu egzekucyjnym, na tej podstawie zwolnimy blokadę na rachunku bankowym.

 

Poza kwotą wolną od zajęcia lub wpływów nie podlegających egzekucji na podstawie przepisów prawa, wszelkie zwolnienia wymagają zezwolenia organu egzekucyjnego, który prowadzi postępowanie.

Covid-19

 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przykładowe świadczenia, z których środki są wolne od zajęcia:

 

Świadczenia postojowe wypłacane przez ZUS

 • Świadczenia opieki zdrowotnej wypłacane przez NFZ, ale tylko wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
 • Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych
 • Pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy
 • Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Ustawa dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju art. 21 a ust. 2 a

 • Środki wsparcia finansowego dla przedsiębiorców wypłacane przez Polski Fundusz Rozwoju

 

 


Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2011 z późn. zm.).

Spis treści