Split Payment - Mechanizm Podzielonej Płatności

Split Payment - Mechanizm Podzielonej Płatności

1 listopada 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z dn. 13.09.2019 r.)  tzw. ustawa Split Payment, wprowadzająca nowy sposób płatności za nabyte towary lub usługi.

Co to jest Split payment

Mechanizm Podzielonej Płatności (ang. Split Payment) to mechanizm, którego istota sprowadza się do dokonywania płatności za nabyty towar lub usługi przez nabywcę w następujący sposób:

 • zapłata kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy dostawcy;
 • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT.

W myśl nowych przepisów  otrzymane płatności za faktury VAT zostaną podzielone w następujący sposób:

 • otrzymana kwota odpowiadająca wartości sprzedaży brutto, wynikająca z wystawionej faktury, będzie księgowana na rachunek rozliczeniowy, dla którego jest prowadzony rachunek VAT,
 • następnie kwota odpowiadająca kwocie podatku VAT wynikającej z wystawionej faktury, będzie przeksięgowana z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT.

Rachunek VAT w Banku Pocztowym

 • Bank Pocztowy S.A. ma obowiązek od dnia 1 lipca 2018 r. otworzyć i prowadzić rachunek VAT dla każdego rachunku rozliczeniowego.
 • Bank założy jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych, z wyjątkiem rachunków dla Rad Rodziców i Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Jeśli Klient posiada więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy w Banku, na wniosek Klienta, Bank może otworzyć więcej rachunków VAT. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od opłat.

 • Rachunek VAT prowadzony będzie w walucie PLN.

Jakie należności można opłacać z rachunku VAT?

1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. poz. 1751, z dn. 13.09.2019 r.) która wprowadza możliwość opłacenia, ze środków znajdujących się na rachunku VAT, należności kierowanych do:

 • Urzędu Skarbowego z tytułu płatności podatku VAT, CIT, PIT, akcyzy, należności celnych
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Jak wykonać przelew Split payment

Wykonaj przelew z płatnością podzieloną w kilku prostych krokach:

 1. Zaloguj się do Bankowości Internetowej lub Mobilnej.
 2. Wybierz zakładkę "Przelew zwykły".
 3. Uzupełnij dane do przelewu i wybierz rodzaj przelewu: "Standardowy" lub"Sorbnet".
 4. Zaznacz opcję "Wyślij jako płatność podzieloną (VAT)".
 5. Wpisz kwotę VAT, numer faktury, typ i numer identyfikatora dostawcy.
 6. Naciśnij przycisk "WYŚLIJ PRZELEW".
 7. Zatwierdź płatność, wpisując kod SMS jak przy zwykłym przelewie.

Krok 1

Wystawiając fakturę wskaż numer swojego rachunku rozliczeniowego, na który płatność ma być zaksięgowana. Nie podawaj numeru rachunku VAT

Krok 2

Odbiorca faktury zlecając przelew jako płatność podzielona, kwota brutto zasili Twój rachunek rozliczeniowy, a następnie kwota podatku VAT zostanie automatycznie przeksięgowana na powiązany z nim rachunek VAT.

Realizacja przelewu za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności następuje zawsze z rachunku rozliczeniowego powiązanego z rachunkiem VAT.

 • Kwota odpowiadająca wartości podatku VAT wynikająca z otrzymanej faktury, będzie przeksięgowana z rachunku VAT na powiązany z nim rachunek rozliczeniowy,
 • następnie z rachunku rozliczeniowego nastąpi zapłata kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wraz
  z kwotą VAT wynikającą z otrzymanej faktury.

Jak wykonać przelew (opłacić faktury) w MPP  - sprawdź tutaj >>

Jak wykonać przelew do ZUS w MPP - sprawdź tutaj >>

Jak wykonać przelew do Urzędu Skarbowego w MPP  - sprawdź tutaj >>

Masz pytania? My mamy odpowiedzi

Nie. Rachunek VAT w Banku Pocztowym S.A. jest nieoprocentowany.

Dane należy wpisywać ciągiem od pola „nazwa zleceniodawcy cd.”, nie stosując spacji, gdzie:

/VAT/ oznacza kwotę podatku VAT

/IDC/oznacza numer za pomocą którego dostawca towaru, jest identyfikowany na potrzeby podatku

/INV/ oznacza numer faktury VAT

Nie. Zasilenie rachunku VAT środkami z rachunku rozliczeniowego nie będzie możliwe. Na rachunek VAT będą wpływały wyłącznie płatności VAT dokonane przez kontrahentów za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności lub płatności wynikające ze zwrotu nadwyżki VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy lub środki przeksięgowane z innego rachunku VAT prowadzonego w Banku Pocztowym S.A.

Nie. Płatności podzielone obejmują wyłącznie transakcje rachunków krajowych, prowadzonych w PLN.

Tak. Nie ma konieczności posiadania dodatniego salda na rachunku VAT. W razie braku części lub całości środków na rachunku VAT, Bank pobierze brakującą kwotę VAT z rachunku rozliczeniowego.

Nie, zapłata za jedną fakturę będzie wykonana pojedynczym przelewem.

Nie. Rachunek VAT prowadzony w jednym banku jest powiązany wyłącznie z rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym w tym banku.

Nie. Rachunek VAT będzie prowadzony wyłącznie w PLN i będzie powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, również prowadzonym w PLN.

Nie. Taki przelew zostanie odrzucony i wróci do nadawcy jako niezrealizowany, ponieważ dla osoby fizycznej/konsumenta Bank Pocztowy S.A. nie prowadzi rachunku VAT.

Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników. W konsekwencji dla rachunków osób fizycznych Bank nie będzie prowadzić rachunków VAT.

Nie będą generowane wyciągi z rachunku VAT. Informacja o saldzie na rachunku VAT będzie natomiast widoczna w bankowości internetowej i na wyciągach bankowych, generowanych dla rachunków rozliczeniowych, a także w corocznym „potwierdzeniu sald”, przesyłanym na początku każdego roku kalendarzowego.

Nie ma możliwości wypłaty (gotówkowej i bezgotówkowej) środków zgromadzonych na rachunku VAT. Na wniosek podatnika (klienta) Naczelnik Urzędu Skarbowego może wydać, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek bankowy powiązany z tym rachunkiem VAT.

Nie ma konieczności podawania numeru rachunku VAT kontrahentom. Jeśli podatnik zdecyduje o opłaceniu faktury korzystając z Mechanizmu Podzielonej Płatności, Bank wystawcy automatycznie zaksięguje kwotę VAT na rachunku VAT, a kwotę netto faktury na rachunku rozliczeniowym. Jeśli natomiast podatnik opłaci ją tradycyjnym przelewem Elixir/Sorbnet, wówczas w całości zostanie on zaksięgowany na rachunku rozliczeniowym.

Zgodnie z Ustawą z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z dn. 13.09.2019 r. obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności stosowany będzie wobec sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w sytuacji, gdy wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT.

Tak. Ustawa nakłada obowiązek otwarcia rachunku VAT dla każdego firmowego rachunku rozliczeniowego, prowadzonego w PLN.

Informację o numerze rachunku VAT otrzymasz na potwierdzeniu otwarcia rachunku rozliczeniowego

Nie, zgodnie z Ustawą otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. Oznacza to, że rachunek VAT zostanie otwarty i automatycznie powiązany z rachunkiem rozliczeniowym.

Nie ma takiej potrzeby.

chat z konsultantem